Puuduste kõrvaldamine kohtule esitatud määruskaebuses

Puuduste kõrvaldamine kohtule esitatud määruskaebuses

Kohtusse pöördumine
Kohtumenetlus

Tere. Olen hagita tsiviilkohtumenetluses kui avaldaja jõudnud määruskaebusega Riigikohtusse, kust tuli lühike eitav menetlusse võtmise kohtumäärus: "Riigikohus leidis, et xx määruskaebus on tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 679 ja § 695 sätestatud menetlusse võtmist võimaldavate aluste puudumise tõttu põhjendamatu." Kahjuks vastus on väga üldsõnaline ja selgitusteta ning viide seadusesätetele ei võimalda kuidagi aru saada, mis on need konkreetsed alused, millede puudumise tõttu peetakse määruskaebus põhjendamatuks? Hagita menetlus võimaldab määruskaebust esitada endal, mis on teostatud õigeaegselt, s.t. need 2 alust on täidetud. § 679 lõige 7 sisaldab lauset "Veebilehel ei avaldata menetlusse võtmisest keeldumist põhjusel, et kaebus ei vastanud seaduses sätestatud nõuetele ja seetõttu tagastati.", mis viitab "seaduses sätestatud nõuetele" mitte vastamist. § 679 lõige 3 selgitab üldsõnaliselt kaebuse vastuvõtmise aluseid kolmes punktis, milledele viidates olen kaebuse Riigikohtusse esitanudki. Küsimused: 1. kas Teil on võimalik ülal nimetatud asjaoludest lähtudes selgitada "puuduvaid aluseid"? 2. kas on võimalik puuduvate aluste suhtes taotleda täiendavaid põhjalikumaid selgitusi? 3. kas on võimalik jõustuva kohtuotsuse suhtes esitada teistmisavaldus uute asjas varem mitte käsitletud tõendite ja asjaolude alusel (§ 702 lõige 1 ja 9) kahe kuu jooksul (§ 704 lõige 1)? Lugupidamisega xx

Ilma esitatud määruskaebuse sisu teadmata ei ole kahjuks võimalik anda hinnangut, milles seisnevad kohtu osundatud puudused. Edu kohtumenetluses sõltub sageli kohtule esitatavate dokumentide kvaliteedis. Seetõttu soovitan, juhul kui Teil endal teadmised õigusteaduses puuduvad, kasutada vähemalt dokumentide koostamisel juristi abi. Ise dokumente koostades võib olla küll mõningane rahaline kokkuhoid juristi töötasu näol, ent menetlusse võtmata jätmine või ebaedu menetluses pelgalt dokumentide ebaõige vormistamise või asjas oluliste asjaolude esile toomata jätmise tõttu on selle väikese kokkuhoiu juures liiga suur risk.

Vastatud:
31.05.2023

kuidas saab õigusabi

kuidas saab õigusabi

Kohtusse pöördumine
Kohtumenetlus

Tere. Esitasin Harju Maakohtule hagiavalduse 5 aastat varem sooduspensionile minemisest seoses oma lapse (tuvastatud puue) üksinda kasvatamisega vähemalt 8 aastat, sest lapse isa keeldus mulle nõusolekut selleks andmast. Küsimus Teile on, kuidas ma saan võtta endale juriidilist esindajat, juhul kui juhtum peaks minema kohtusse? Kas OÜ Hugol on selle teema õigusabilisi? Lugupidamisega Ingrid Nõmmik

HUGO.legal pakub koostöös Justiitsministeeriumiga Eestis elavatele inimestele 2 tundi tasuta õigusnõustamist. Tasuta õigusnõu saavad kõik Eestis elavad inimesed, kelle keskmine brutosissetulek on kuni 1200 eurot kuus. Erandiks on lapse õigusi puudutavad perekonnaasjad, mille puhul on sissetuleku piirmäär kuni 1700 eurot. Kohtus esindamist Justiitsministeerium ei toeta. Küll aga on võimalik kohtus esindamiseks sõlmida tasulise õigusabi leping valides ise endale sobiva eelarve. Vastuvõtule on võimalik registreeruda siin: https://hugo.legal/broneeri

Vastatud:
22.05.2023

menetluskulude koosseis ja jaotus

menetluskulude koosseis ja jaotus

Maakohus
Kohtumenetlus

TsMS § 164 lg 1 järgi alaealise lapse ülalpidamise asjas kannab kumbki pool oma menetluskulud ise. Kui kohus jätab TsMS § 164 lg 1 alusel menetluskulud poolte endi kanda positiivse kohtuotsuse korral (hagi rahuldatakse), siis mida see sisuliselt tähendab? Kohtuotsusel on ära toodud tsiviilasja hind - kas see on sama, mis menetluskulud? Kes selle (tsiviilasja hinna ehk menetluskulud) maksab, kas hageja, kostja või kumbki maksab pool summast?

Tere

Kui lõpplahendis on märgitud, et menetluskulud jäävad poolte endi kanda, tähendab see, et kumbki pool kannab ise oma esindaja kulud, võimalikud riigilõivu ja ekspertiisikulud. Teisele poolele midagi hüvitama ei pea. Menetluskulud saavad olla näiteks riigilõiv, ekspertiisi tasu, tõlgi tasu, esindajatasu ja nende kulude kohta esitatakse kohtule nimekiri. Tsiviilasja hind on statistiline number, millel ei ole menetluskuludega tegemist.

 

Lugupidamisega

 

Tiina Mölder

jurist

Vastatud:
16.05.2023

Mida pean tegema juhul, kui olen saanud ärikeelu?

Mida pean tegema juhul, kui olen saanud ärikeelu?

Olles saanud ärikeelu, peate astuma tagasi nende ühingute juhtorgani liikme kohtadelt, milles ärikeelu määranud kohus Teil olla ei luba. Kui Te ise aktiivne ei ole, algatab registripidaja ühingu suhtes menetluse, andes ühingule aega vähemalt 6 kuud juhatuse seaduse nõuetele vastavaks viimiseks. Kui ühing seda ei tee, on registripidajal õigus alustada ühingu sundlõpetamine.

Kontrollitud:

Kes otsustab kohustustest vabastamise menetluse algatamise ning millisel juhul ei ole võimalik seda teha?

Kes otsustab kohustustest vabastamise menetluse algatamise ning millisel juhul ei ole võimalik seda teha?

Võlgniku kohustustest vabastamise menetluse algatamise otsustab kohus.

Võlgnikul on võimalik jätta menetlusliigi valik ka lahtiseks ning valida sobiv menetlus usaldusisiku ja kohtu abiga. Seejuures hakkab füüsilisest isikust võlgnikku tema maksejõuetusmenetluse algatamisel nõustama usaldusisik ning ajutist haldurit füüsilisele isikule enam ei nimetata. Usaldusisikul on ajutise halduriga sarnased õigused ja kohustused.

Kohus võib jätta võlgniku kohustustest vabastamise menetluse algatamata, kui:

Kontrollitud:

Kas kohtul on õigus keelduda mind kohustustest vabastamast?

Kas kohtul on õigus keelduda mind kohustustest vabastamast?

Kohus võib jätta võlgniku kohustustest vabastamise menetluse algatamata, kui:
1) võlgnik on mõistetud süüdi pankroti- või täitemenetlusalase kuriteo, maksualase kuriteo, rahapesualase kuriteo, kelmuse või karistusseadustiku §-s 214, 2172, 381 või 3811 nimetatud kuriteo toimepanemises;

Kontrollitud:

Viivised, leppetrahvid, sissenõudekulud

Viivised, leppetrahvid, sissenõudekulud

Viivitusintressi (viivis) võib nõuda kohustuse sissenõutavaks muutumisest kuni kohase täitmiseni. Hageja võib koos põhinõudega taotleda ka viivise väljamõistmist. Seejuures viivisenõude võib esitada selliselt, et taotletakse viivise, mis ei ole hagi esitamise ajaks veel sissenõutavaks muutunud, väljamõistmist kohtult mitte kindla summana, vaid täielikult või osaliselt protsendina põhinõudest kuni põhinõude täitmiseni. Eelkõige võib viivist nõuda selliselt, et kohus mõistaks selle välja kindla summana kuni otsuse tegemiseni ja edasi protsendina põhinõudest.

Kontrollitud:

Tagaseljaotsus

Tagaseljaotsus

Nagu eelpool märgitud, tuleb kohtust hagiavalduse saamisel oma õiguste eest aktiivselt seista. Hagile vastamata jätmisel võivad olla negatiivsed tagajärjed – kui kostja, kellele kohus on määranud vastamise tähtaja, ei ole tähtaegselt vastanud (isegi kui hagi toimetati kostjale kätte välisriigis või kui see toimetati kätte avalikult), võib kohus hageja taotlusel hagi tagaseljaotsusega rahuldada hagiavalduses märgitud ja asjaoludega õiguslikult põhjendatud ulatuses (ka siis, kui kostja oleks saanud näiteks tugineda aegumisele).

Kontrollitud: