Välja mõistetud menetluskulude tasumine

Välja mõistetud menetluskulude tasumine

Kohtumenetlus

Otsin taotlust, et paluda maksta määratud menetluskulud osamaksetena, kuna määrgitud kohtuga seotud menetluskulude summa on minu jaoks liiga suur, et seda korraga maksta. Vaadates kohtu portaali, leidsin ainult https://www.kohus.ee/kohtusse-poordujale/menetluskulud-ja-menetlusabi. Kuid see ei ole päris õige taotlus, kuna tegemist on kohtueelse menetluse kuludega. Minu jaoks on tegemist pärast kohtu lõplikku otsust tervilklikku summaga.

Kui kohtu lõpplahendiga on pandud menetluskulud Teie kanda, ei ole ositi tasumise taotluse vormi võimalik leida kuna seda ei ole olemas. Kui vastaspoole menetluskulud on Teilt välja mõistetud saate nüüd sõlmida isikuga, kelle kasuks menetluskulud välja mõisteti, kokkuleppe menetluskulude tasumiseks maksegraafiku alusel. Kui isik sellega ei nõustu, saab ta esitada lahendi sundtäitmiseks kohtutäiturile ja nõutav summa täidetakse vastavalt täitemenetluse seadustiku sätetele osade kaupa.

Vastatud:
04.07.2024

Hagimenetlus

Hagimenetlus

Kohtumenetlus

Kuna maksekäsu kiirmenetlus ei lõppenud võla tasumisega, siis soovin teada, milline on edasine protseduur, kui ma esitan MTÜ poolt OÜ kohta hagi. Mul on tõendina esitada väljastatud ja kliendile saadetud arve ja kliendil ei ole tõendada, et ta makse tähtaja kestel oleks arve vaidlustanud. Kliendi esindaja on esitanud mitmeid vastuväiteid, kaasa arvatud, et ta arvet polnud saanud, hiljem, kui sai talle originaalne arvekiri edastatud, et arvele märgitud teenuseid, kuigi täies mahus osutatud, ei olevat tellitud. Saan ka näidata kalendri sissekanded teenuse osutamise toimumisajavahemike kohta, millest igaühe puhul on näha, et on saadetud teenuse saajale, kes on kliendi esindaja täisealine tütar, kiri, mille alusel saanuks ta teha korrigeeringuid või nõuda nende tegemist, millest kumbagi ta ei teinud. Hind on kokku lepitud meilitsi. Samuti on meilis kirjas kliendi esindaja soov leppida edasistes asjades kokku otse tema tütre kui teenuse saajaga. Viimane on väitnud, et talle ei olevat olnud hind teada, kuigi talle edastatud arvetel hinnainfo on selgelt olemas. Seda hinda pole ka kunagi teenuse osutamise kestel vaidlustatud. Muid kirjalikke tõendeid mul esitada ei ole kui need meilid ja edasine meilitsi toimunud arutelu. Kas see on piisav tõendusalus? Mis juhtub, kui tõendid loetakse siiski ebapiisavaks, kes peab katma siis hagikulu? Kui kliendi esindaja teeb lisakulutusi juriidikale antud asjas, kas need on siis ainult tema kulud või võidakse hagejalt need välja nõuda, kui tõendeid ei arvestata piisavaks? Olen selle endale vastumeelse teekonna ette võtnud seetõttu, et tasu, mis on jäänud seni teenuse osutamise eest saamata, on hageja jaoks oluline summa ja hageja on heas usus lähtunud põhimõttest, et kokkuleppeid järgitakse ja osutatud teenus saab kokkulepitud hinna järgi tasustatud.

Kui maksekäsu kiirmenetlus on lõpetatud vastuväite esitamise tõttu, tuleb esitada kohtule hagiavaldus, mis vastab hagiavalduse nõuetele sisult ja vormilt ning edasi menetletakse asja hagimenetluse sätete järgi. Kas tõendid on piisavad, ei ole võimalik hinnata nendega tutvumata. Samuti ei ole teada, millele tugineb kostja oma vastuväites. Tõendeid hindab kohus, igal menetlusosalisel on õigus ja kohustus esitada tõendeid iga oma esitatud väite kohta ja ühelgi tõendil ei ole ette määratud jõudu vaid kohus hindab neid kogumis. Menetluskulud (nii kohtukulud kui esindajakulud) kannab esialgu iga menetlusosaline ise. Menetluse lõpuks võib (ja tavapäraselt jätabki) kohus vastaspoole menetluskulud selle poole kanda, kelle kahjuks otsus tehti.

Vastatud:
20.06.2024

Menetluskulude jaotus hagimenetluses

Menetluskulude jaotus hagimenetluses

Kohtumenetlus

Tere. Minu küsimus seisneb selles, et kas võlanõudega kohtusse minnes on mul õigus kostjal nõuda tagasi kohtuga seotud kulud

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku kohaselt kannab hagimenetluse kulud pool, kelle kahjuks otsus tehti. Seejuures hüvitab menetluskulusid kandma kohustatud pool  teisele poolele muu hulgas kohtumenetluse tõttu tekkinud vajalikud kohtuvälised kulud. See tähendab nii riigilõivu kui ka esindajakulud. Samuti vajadusel tunnistaja- ja ekspertiisikulud. Siiski võib kohus jätta kulud täielikult või osaliselt poolte endi kanda, kui vastaspoole kulude väljamõistmine poolelt, kelle kahjuks otsus tehti, oleks tema suhtes äärmiselt ebaõiglane või ebamõistlik.

Vastatud:
12.06.2024

Kohtulahendi vaidlustamine

Kohtulahendi vaidlustamine

Kohtumenetlus

Tere! Kas on võimalik ka kohtulahendist tulenevaid viiviseid vaidlustada? On kaks nõuet mille kohta ma infot õigel ajal ei saanud ja need läksid täiturile. Aga viivised on ulmelised ja neid loetakse alates 2018. Need on suuremad kui põhinõue ise. Kas sundtäitmise avaldus aitaks siin? Või pole enam midagi teha ?

Üldreeglina kohtulahendit peale selle jõustumist enam muuta ei saa ja lahend on täitmiseks kohustuslik. Reeglist esinevad ka erandid, näiteks kui menetlusdokumente ei ole nõuetekohaselt kätte toimetatud ja seetõttu puudus menetlusosalisel võimalus menetluses osaleda ja oma seisukohad menetluse kestel esitada.

Soovitan pöörduda individuaalslele nõustamisele, et selgitada välja kas esinevad erandlikud asjaolud, mis võimaldaksid juba tehtud ja jõustunud lahendit mistahel viisil vaidlustada.

Vastatud:
07.06.2024

Maksejõuetusavalduse menetlusse võtmine

Maksejõuetusavalduse menetlusse võtmine

Kohtumenetlus

Tere, Edastasin enda kohta maksejõuetusmenetluse avalduse harju maakohtule. Praegu vaatasin, et e-toimikus on: Menetluse seisund: menetlusse võtmine otsustamisel Kas Te oskate öelda, kui kaua võib minna aega, et kohus otsustab, kas menetlusse võtta või mitte? Kas selle kohta on ka seadus, mis aja jooksul nad peavad seda tegema? Ühtlasi, kas menetlusse võtmisel kohus määrab usaldusisiku samaaegselt või võtab see eraldi aega? Kui kaua? Lugupidamisega,

Kohus otsustab menetlusse võtmise vastavalt oma töökoormusele ja avalduse selgusele. Kindlat tähtaega siin ei ole. Praktikas võib otsustamine aega võtta nädal või natuke üle selle. Usaldusisiku määrab kohus menetlusse võtmise määruses.

Vastatud:
05.06.2024

Karistusregister

Karistusregister

Kohtumenetlus

Soovin teada,kas Karistusregistri järgi on "kustunud-ja/või arhiveeritud kuritegu" üks ja sama või on nendel erinev tähendus?

Karistusregistri seaduse kohaselt teatud tähtaja möödudes, sõltuvalt süüteo kvalifikatsioonist, karistusandmed kustutatakse registrist ja kantakse üle arhiivi. Seega tähendab väljend "kustunud- ja/või arhiveeritud kuritegu" karistust, mille andmed on registrist kustutatud ja/või arhiivi kantud.

Vastatud:
20.05.2024

Kaasomandi lõpetamine

Kaasomandi lõpetamine

Kohtumenetlus
Kaasomand

Kas kaasomandi lõpetamine kohtusse pöördumisel võtab kaua aega ning kuidas määratakse vara hind, kui pooltel on esitada vara väärtusele erinevad eksperthinnangud?

Kohtumenetluse kestuse osas ei ole võimalik midagi prognoosida. Menetluse ajaline pikkus sõltub poolte käitumisest menetluses, esitatavate menetlusdokumentide esitamistähtaegadest kinni pidamisest, taotluste hulgast, asjaolust kas on vajalik määrata kinnisasja väärtuse välja selgitamiseks ekspertiis ja kohtu töökoormusest.

Kui pooltel on kummalgi eksperthinnang, mille tulemused on sedavõrd erinevad, et neid hüvitise suuruse määramisel arvesse võtta ei saa, võib kohus määrata väärtuse välja selgitamiseks kolmanda erapooletu ekspertiisi.

Vastatud:
18.05.2024

Taotlus tsiviilkohtumenetluse kiirendamiseks

Taotlus tsiviilkohtumenetluse kiirendamiseks

Elatisabi
Kohtumenetlus

Soovin esitada kohtule kohtumenetluse kiirendamise taotluse vastavalt TsMS § 333(1) kuna nõuan kohtu kaudu laste isalt lastele elatist riigi sätestatud miinimummääras. Käesoleval aastal juulikuus saab menetluse algusest 2 aastat, 6 kuud tagasi oli eelistung, kus kohtunik sai veenduda, et laste isal pole muid lapsi ja ta pole töötu, seega pole asjaolusid, et mille alusel ta ei peaks maksma elatist miinimummääras. Peale istungit anti lapse isale 7 päeva palgatõendite ja konto väljavõtete esitamiseks, mis ta ka esitas. Nüüd on möödas 6 kuud sellest tähtajast ja kohtu poolt pole mitte mingit tegevust, Küsimus on, et kuidas tuleb see taotlus vormistada ja kuhu saata?

TsMS-i § 3331 sätestab, et kohtumenetluse pool võib kohtult taotleda kohtumenetluse kiiremaks lõpuleviimiseks sobiva abinõu tarvitusele võtmist, kui tsiviilasi on olnud kohtu menetluses vähemalt üheksa kuud ja kohus ei tee mõjuva põhjuseta vajalikku menetlustoimingut, et tagada kohtumenetlus mõistliku aja jooksul. TsMS-i § 3331 kohaselt on menetlust kiirendava taotluse esitamise alus see, kui kohus jätab vajaliku menetlustoimingu mõjuva põhjuseta tegemata. Seaduse sõnastusest lähtudes saaks kohtumenetluse kiirendamist nõuda ainult nendel juhtudel, kui viivitused on tingitud eelkõige kohtunikust või kohtumenetluse korralduslikest puudustest (näiteks istungite määramine). 

Taotlus vormistatakse pidades silmas ja tuues esile selle aluse ja tegemata menetlustoimingu. Taotlus esitatakse asja menetlevale kohtule. 

Siiski soovitan kaaluda alternatiivi esitada taotlus reguleerida hagi tagamise korras kohtumenetluse ajaks lapsele elatise maksmist ja kohustada kostjat tasuma lapsele elatist ka kohtumenetluse ajal.  Kohus lahendab hagi tagamise avalduse põhjendatud määrusega hiljemalt avalduse esitamise päevale järgneval tööpäeval. Kui kostja sellegipoolest elatis maksma ei asu, on võimalik esitada kohtumäärus koos taolusega kohtumenetlusaegse elatisabi saamiseks Sotsiaalkindlustusametile.

Vastatud:
16.05.2024

Kohtuotsuse jõustumine

Kohtuotsuse jõustumine

Kohtumenetlus

Tere! Küsimus selline kui kohtuotsus on jõustumise ootel. Kas on varem võimalik vabaneda vanglast või peab 15 päeva ootama? Prokulör oli samamoodi nõus vabanemisega ja ei usu,et neilt mingit edasikaebamist tuleb. Sai ka ise avaldus tehtud,et ei soovi edasi kaevata ja soovin kohtuotsuse kohest jõustumist.

Kui maakohus kuulutab üksnes kohtuotsuse resolutiivotsuse (KrMS § 315 lg 4), jõustub see KrMS § 408 lg 1 alusel niipea, kui a) kõik kohtumenetluse pooled on kohtule teatanud apellatsiooniõigusest loobumisest või b) kui need kohtumenetluse pooled, kes ei tee kohtule avaldust apellatsiooniõigusest loobumise kohta, jätavad resolutiivotsuse kuulutamisest seitsme päeva jooksul kohtule teatamata apellatsiooniõiguse kasutamise soovist (KrMS § 319 lg 1) või loobuvad sellest soovist. Peaks aga maakohus kuulutama tervikotsuse (KrMS § 315 lg 1), saab kohtuotsus enne apellatsioonitähtaja (KrMS § 319 lg 2) möödumist jõustuda üksnes siis, kui kohtule teatavad apellatsiooniõigusest loobumisest eranditult kõik kohtumenetluse pooled. 

Vastatud:
08.05.2024

abielu lahutus ja vara jagamine

abielu lahutus ja vara jagamine

Kohtumenetlus

Unustasin mainida, et abikaasa on osalise töövõimetusega (ei tea, kas mängib rolli) ja veel see küsimus- kui pikaks võib venida kohtuprotsess lahutamise ja vara jagamise korral?

Abielu lahutusel ja ühisvara jagamisel ei oma tähtsust, milline on abikaasade tervislik seisund. Kohtumenetluse ajalist pikkust ei oska vastaja kahjuks hinnata. See sõltub ühelt poolt poolte käitumisest menetluses, teiselt poolt aga kohtu ja konkreetse kohtuniku töökoormusest. Seega võib kuluda alates 1 kuu kuni mõned aastad.

Vastatud:
19.04.2024