Siit leiad vajalikku teavet võlgadega seotud teemadel. Näiteks kui võlgnevuse tõttu on algatatud kohtu- või täitemenetlus, või soovitakse oma nõuet sundtäita. Täpsemalt saab vaadata täitemenetluse seadustikust ja kohtutäituri seadusestPõhjalik ülevaade võlgniku õigustest täitemenetluses on välja toodud ka Justiitsministeeriumi infovoldikus. 

Ühtlasi leiad siit teavet pankroti-, võlgade ümberkujundamise ja füüsilise isiku kohustustest vabastamise menetluste kohta. Täpsemalt saab vaadata pankrotiseadusest ja füüsilise isiku maksejõuetuse seadusest

Nõuandeid rahaasjades ning teavet võlgadest vabanemise ja võlanõustajate kontaktide kohta leiab Finantsinspektsiooni tarbijaveebist Minuraha. Olulist informatsiooni leiad ka Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja veebilehelt.

nõude aegumine

nõude aegumine

Võlad
Täitemenetlus

Tsiviilasjas on nõue aegunud ja tegemist on solidaarvõlaga. Kohtutäitur on alustanud menetlust mõlema solidaarvõlgniku suhtes, seega on menetluses kaks eraldi täiteasja. Üks solidaarvõlgnikest esitas aegumisavalduse. Avalduse esitamisel tuleb võlgnikul maksta tasu avalduse läbivaatamise eest kohtutäituri seaduse § 41'1 lõikes 1 sätestatud määras. Üks solidaarvõlgnikest tegi seda. Kohtutäitur vaatas avalduse läbi ja lõpetas ühe solidaarvõlgniku suhtes täitemenetluse seoses aegumisega. Teine solidaarvõlgnik ei ole avaldust esitanud. Kas sellisel juhul peab kohtutäitur jätkama täitemenetlust teise solidaarvõlgniku suhtes ?

 Asjaolud, mis mõjutavad solidaarvõlgnike vastutust, eelkõige aegumise vastuväide, kehtivad üksnes selle solidaarvõlgniku suhtes, keda need puudutavad. Seega tuleb aegumise vastuväide esitada igal võlgnikul eraldi.

Vastatud:
22.05.2023

Väljaande Ametlikud Teadaanded andmetel on ettevõte pankrotis. Mis ma edasi tegema pean?

Väljaande Ametlikud Teadaanded andmetel on ettevõte pankrotis. Mis ma edasi tegema pean?

Juhul, kui pankrotis ettevõte ei ole täitnud töölepingust või töölepinguseadusest tulenevaid kohustusi, peab töötaja hiljemalt kahe kuu jooksul alates pankroti väljakuulutamisest teatama pankrotihaldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest pankrotis ettevõtte vastu. Nõudest teatamiseks tuleb esitada haldurile kirjalik avaldus (nõudeavaldus), milles märgitakse nõude sisu, alus ja suurus.

Kontrollitud:

Mis saab peale nõudeavalduse esitamist? Kas haldur võtab minuga ühendust?

Mis saab peale nõudeavalduse esitamist? Kas haldur võtab minuga ühendust?

Haldur on kohustatud töötajat teavitama üksnes juhul, kui nõudeavaldus ei ole nõuetekohaselt vormistatud. Sellisel juhul annab haldur töötajale nõudeavalduse puuduste kõrvaldamiseks vähemalt 10 päeva. Järgnevalt kontrollib haldur esitatud nõude põhjendatust. Juhul, kui nõue on põhjendatud ja alusdokumendid on korrektselt esitatud, siis haldur on kohustatud esitama avalduse Eesti Töötukassale tööandja maksejõuetuse hüvitise saamiseks.

Kontrollitud:

Mis on pankrot?

Mis on pankrot?

Pankrotiks nimetatakse olukorda, kus kohus on võlgniku suhtes kohtumäärusega kuulutanud välja maksejõuetuse. Isik on maksejõuetu, kui ta ei suuda tasuda enda võlgnevusi. Selleks, et kohus kuulutaks välja isiku pankroti, peab isiku suutmatus tasuda enda võlgnevusi olema mitteajutise iseloomuga. Ajutisest makseraskusest saame kõneleda näiteks siis, kui isik ei suuda tasuda võlgnevust küll kokkulepitud ajaks, kuid ta suudaks seda teha näiteks järgneva paari kuu jooksul temale laekuvate rahaliste vahendite arvelt.

Kontrollitud:

Kuidas teavitada pankrotihaldurit enda nõudest?

Kuidas teavitada pankrotihaldurit enda nõudest?

Enda nõudest tuleb teatada hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates. Teatada tuleb pankrotihaldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nõude tekkimise alusest ja nõude täitmise tähtpäevast. Kui pankrotiteade avaldatakse väljaandes Ametlikud Teadaanded mitu korda, algab nõudest teavitamise tähtaeg esimese teate avaldamise päevast arvates. 

Kontrollitud:

Kuidas saada teada, kes on pankrotistunud ettevõtte pankrotihaldur?

Kuidas saada teada, kes on pankrotistunud ettevõtte pankrotihaldur?

Ettevõtte pankroti kuulutab välja kohus määrusega. Pankrotimääruse kohta avaldab kohus viivitamata pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded. Avaldatavas teates märgitakse andmed pankrotihalduri kohta. Sisestage otsingulahtrisse „vali märksõnad“ ettevõtte nimi ning vajuta otsi, misjärel esitatakse Teile otsitava ettevõtte kohta väljaandes „Ametlikud Teadaanded“ avaldatud teave.

Kontrollitud:

Kes on pankrotihaldur?

Kes on pankrotihaldur?

Pankrotihaldur on kohtu poolt pankrotimääruses, millega kuulutatakse välja võlgniku pankrot, määratud isik, kelle ülesandeks on pankrotimenetluse läbiviimine (nt pankrotivaraga seonduvate tehingute tegemine, võlausaldajate nõuete väljaselgitamine). Pankrotihaldur on pankrotimenetluses võlgniku seaduslikuks esindajaks, st ta teeb võlgniku nimel tehinguid pankrotivaraga ning esindab teda varalistes vaidlustes. Vaata ka pankrotiseaduse 3. ptk I jagu (§-d 54 – 73).

Kontrollitud: