Leia kiire vastus oma õiguslikule küsimusele valides huvitav teema või sisestades otsitav sõna otsingukasti. Rubriiki „Kiirelt kätte“ toimetab ja selle sisu kaasajastab Justiitsministeeriumi lepingupartner OÜ HUGO.

Vali teema
Kitsenda otsingut
Tarbijakaitse, Tarbijavaidluste komisjon

Tarbijavaidluste komisjoni (https://komisjon.ee/et) pädevuses on lahendada ainult tarbija ja kaupleja vahelisi lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei ole eelnevalt suutnud omavahel lahendada.

Loe edasi
Kohtusse pöördumine, Riigi õigusabi

Riigi õigusabi võib saada:

Loe edasi
Kohtusse pöördumine, Maksekäsu kiirmenetlus

Maksekäsu kiirmenetluse avalduse kohustuslikud andmed sätestab tsiviilkohtumenetluse seadustik.

Maksekäsu kiirmenetluse avaldus peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:

Loe edasi
Perekond, Elatisabi, Kohtusse pöördumine

Kohtumenetlusaegset elatisabi saab taotleda alaealise lapse seaduslik esindaja (vanem/eestkostja) või täisealine laps, kes omandab põhi-, kesk- või kõrgharidust või õpib kutseõppe tasemeõppes, kuid mitte kauem kui 21-aastaseks saamiseni,

Loe edasi
Kohtusse pöördumine, Riigipoolne menetlusabi

Menetlusabi saamiseks tuleb esitada kohtule taotlus. Taotlus esitatakse kohtule, kus toimub või peaks toimuma menetlus, mille kulude kandmiseks menetlusabi taotletakse.

Loe edasi

Füüsiline isik on resident, kui tema elukoht on Eestis või kui ta viibib Eestis 12 järjestikuse kalendrikuu jooksul vähemalt 183 päeval. Samuti on resident välisteenistuses viibiv Eesti diplomaat. /TuMS § 6 lg 1/

Loe edasi
Pärimine, Pärimismenetlus

Pärimise vormistamise puhul tuleb arvestada notari tasuga. Pärimisega seotud notari tasud on notari tasu seaduse kohaselt järgmised:

Loe edasi
Pärimine, Pärimisregister

Pärimismenetluse algatamise kohta teeb notar viivitamata pärast pärimismenetluse algatamise avalduse vastuvõtmist pärimisregistrisse kande.

Loe edasi

Andmed testamendi ja pärimislepingu kohta hoitakse saladuses kuni pärandi avanemiseni. Teavet pärimisregistrisse kantud andmete kohta antakse pärast seda, kui pärandaja surm on tõendatud. Abikaasade vastastikuse testamendi kohta antakse teavet pärast esimese abikaasa surma.

Loe edasi

Notar saadab testamendi tegemise kohta teate pärimisregistrile, kuid testamendi sisu ei avaldata enne testaatori surma kellelegi. Pärimisasja menetlev notar saab hiljem pärimisregistrist teada, kas pärandaja oli teinud notariaalse testamendi või mitte.

Loe edasi
Perekond, Elatis lapsele, Kohtusse pöördumine, Maksekäsu kiirmenetlus

Makseettepanekus küsitakse võlgnikult, kas ta tunnistab nõuet või mitte ja antakse võimalus nõue tasuda või nõudele vastuväide esitada. Vastuväite vormi leiate siit.

Loe edasi
Perekond, Elatis lapsele, Kohtusse pöördumine, Maksekäsu kiirmenetlus

Maksekäsu kiirmenetluse avaldust saab esitada ainult elektroonilise portaali e-toimik kaudu. Portaali saab siseneda ID-kaardiga ning e-toimiku kaudu esitatav avaldus tuleb digitaalselt allkirjastada. Avalduse menetlejaks on Pärnu Maakohtu maksekäsu osakond.

Loe edasi

Riigi õigusabi saamiseks tuleb füüsilisel isikul esitada kohtule riigi õigusabi taotlus ning lisada sellele enda allkirjastatud teatis oma majandusliku seisundi kohta. Taotluse ja majandusliku seisundi teatise vormid on kättesaadavad  ning igas kohtus ja advokaadibüroos.

Loe edasi
Kohtusse pöördumine, Riigi õigusabi

Majandusliku seisundi hindamisel arvestatakse näiteks taotleja vara ja sissetulekut ning temaga koos elavate perekonnaliikmete vara ja nende sissetulekuid, tema ülalpidamisel olevate

Loe edasi
Kohtusse pöördumine, Riigi õigusabi

Riigi õigusabi on isikule riigi kulul õigusteenuse osutamine. Riigi õigusabi osutab advokaat.

Loe edasi
Piiriülene asjaajamine, Rahvusvaheline õigus, Dokumentide vormid

kohtualluvuse, kohaldatava õiguse, kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise ning koostöö kohta ülalpidamiskohustuste küsimustes,

 nn. Ülalpidamiskohustuste määruse alusel

Loe edasi
Piiriülene asjaajamine, Rahvusvaheline õigus, Dokumentide vormid

kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta kohtuasjades, mis on seotud abieluasjade ja vanemliku vastutusega, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1347/2000, nn. Brüssel IIa määruse alusel

Loe edasi
Piiriülene asjaajamine, Rahvusvaheline õigus, Dokumentide vormid

nn. New Yorgi konventsiooni alusel

Loe edasi
Piiriülene asjaajamine, Rahvusvaheline õigus, Dokumentide vormid

Kui elatise maksja elab Leedus, Lätis või Poolas (edaspidi välisriik), tuleb pöörduda Eestis esimese astme otsuse teinud kohtu poole ja esitada taotlus kohtuotsuse tunnustamiseks ja täitmisele pööramiseks vastavas välisriigis.

Õigusloome

Loe edasi
Piiriülene asjaajamine, Rahvusvaheline õigus, Dokumentide vormid

e. „Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtualluvuse ning neid käsitlevate kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise“ konventsiooni alusel

Loe edasi