annaku üleandmine

annaku üleandmine

Pärimine
Pärimismenetlus

Tere, soovin infot seoses annaku protseduurilise üleandmisega. Testamendi järgi on pärijaid 4, kaks pärijatest on pärijad ja kaks annakusaajad ning tegemist on kinnisvara mõttelise osaga võrdselt. Pärand avanes aasta tagasi ja pärijad (testamenditäitjad) on võtnud üle päranduse, kuid annakut annakusaajatele üle ei ole antud. Üks pärijatest on valmis minema notari juurde, kuid teine ei ole nõus tulema kuigi on talle korduvalt pakutud erinevaid aegu. Olgu öeldud, et kahe pärija vahel ei ole suhted korras. Üks annakusaajatest on avaldanud soovi oma annak kätte saada. Minu küsimus on, et kas ainus tee on tõesti pöörduda kohtusse? Pärimisseaduses on: § 82. Testamenditäitja vastutus (1) Testamenditäitja vastutab varaliselt, kui ta on jätnud seadusest või testamendist tulenevad ülesanded süüliselt täitmata. (2) Kui testaator on määranud mitu testamenditäitjat, kuid ei ole ülesandeid nende vahel jaganud, täidavad testamenditäitjad oma ülesandeid ühiselt ja vastutavad solidaarselt. Üksikult tegutseda on neil lubatud möödapääsmatu vajaduse korral. Testamenditäitjad vastutavad solidaarselt ka siis, kui nad on ülesanded omavahel ära jaganud. (3) Kui mõni testamenditäitja oma ülesandeid ei täida või täita ei saa, jätkavad teised testamenditäitjad testamendi täitmist. Just selle kolmanda punkti kohta on küsimus. Kas teine testamenditäitja saab annakut üle anda ilma teise testamenditäitja osaluseta, sest vastutus on solidaarne? Lisaks ei ole kohtust seaduses midagi juttu. Ette tänades!

Pärandajal on õigus ja võimalus määrata konkreetne isik annakutäitjaks testamendis või pärimislepingus. Selleks isikuks võib olla nii pärija kui teine annakusaaja. Juhul kui pärandaja ei ole annakutäitjat määranud, loetakse annakutäitjaks pärija. Seega tuleb vaadata testamendist kas annakutäitjaks on määratud pärijad ühiselt või vaid keegi nendest. Annakutäitja ülesandeks on nö tagada annakusaajale annaku üleandmine. Ehk teisisõnu, kui pärand avaneb ning pärimismenetlus on alustatud, kohustub annakutäitja pärandvaras oleva varaeseme vastavalt pärandaja tahtele üle andma  annakusaajale. Vallasasjade puhul piisab nende füüsilisest üle andmisest, kinnisasja puhul on selleks vajalik notariaalne tehing, ent omandiõigus saaks kantud ka kinnistusregistrisse. Juhul kui annaku üleandmist ei toimu, on annakusaajal seadusest tulenev õigus pöörduda kohtu poole annaku üleandmise nõudega annakutäitja vastu (PärS § 56 lg 1 II lause ja § 67). Täiendavate küsimuste korral soovitan pöörduda pärimismenetlust läbi viinud notari poole, kes saab Teile selgitada kuidas konkreetse annaku üleandmiseks peaks toimima.

Vastatud:
16.05.2023

Mis on pärandvara pankrot?

Mis on pärandvara pankrot?

PankrS § 9 lg 2 kohaselt võib võlgniku surma korral pankrotiavalduse tema vara suhtes esitada ka võlgniku pärija, testamenditäitja või pärandi hooldaja. Sel juhul kohaldatakse pankrotiavaldusele vastavalt võlgniku pankrotiavalduse kohta sätestatut.

Pärandvara pankrotiavaldus on mõistlik esitada siis, kui pärandvara inventuurist nähtub, et pärandvaral lasuvad kohustused on suuremad kui pärandvaras oleva vara väärtus.

Võlgniku (ehk siis antud juhul pärandvara) pankrotiavaldust reguleerib Pankrotiseaduses § 13.

Kontrollitud:

Pärimisprotsessi algatamine

Pärimisprotsessi algatamine

Pärijate väljaselgitamiseks tuleb pöörduda notari poole. Notar alustab menetlust, kui keegi on selleks soovi avaldanud, mitte omaalgatuslikult.

Menetluse algatamise avalduse saab esitada eeldatav pärija, pärandaja võlausaldaja või muu isik, kellel on põhjendatud huvi teada saada, kes on pärija (näiteks kinnistu kaasomanik).

Seadus ei sätesta, mis aja jooksul pärast isiku surma tuleks notari poole pöörduda, kuid esmalt tuleb arvestada, et seni, kuni menetlust ei ole läbi viidud ei saa teada, kas eeldatav pärija on osutunud pärijaks ehk kas ta on pärandvara omandanud.

Kontrollitud:

Võlgadega pärand - kas pärandist loobuda või pärand vastu võtta?

Võlgadega pärand - kas pärandist loobuda või pärand vastu võtta?

Loobumissüsteemile üleminekuga seoses on palju propageeritud võimalust pärandist loobuda juhul, kui pärija ei soovi tasuda pärandaja võlgu oma vara arvel. Selline võimalus tundub kiiret lahendust pakkuv. Pärima õigustatud isik peab sel juhul kolme kuu jooksul pärandaja surmast ja oma pärimisõigusest teada saamisest  esitama avalduse pärandist loobumiseks ja nii ongi ta pääsenud pärandaja võlgade tasumisest ning sellega seotud asjaajamisest.

Kontrollitud:

Notari tasust vabastamine

Notari tasust vabastamine

Pärimismenetlusega seotud notari ametitoimingute puhul on võimalik taotleda notari tasust vabastamist. Notari tasust vabastatakse isik, kes oma majandusliku seisundi tõttu ei suuda tasuda notari ametitoimingute eest ettenähtud tasu või kelle majanduslik seisund ei võimalda peale notari tasu maksmist lihtsat toimetulekut. Notari tasu maksmisest vabastamiseks tuleb esitada taotlus koos lisadokumentidega 10 päeva jooksul pärast notarilt arve saamist. Notari tasu maksmisest vabastamise taotlus tuleb esitada enne notari tasu maksmist, juba tasutud notari tasusid hiljem ei kompenseerita.

Kontrollitud:

Kui pärijaks on alaealine?

Kui pärijaks on alaealine?

Juhul kui üks pärijatest on alaealine, siis tuleks tehingute tegemisel arvestada perekonnaseadusest tulenevaid nõudeid ja erisusi. Lapse seaduslik esindaja on tema hooldusõiguslik vanem. Varahooldus hõlmab õigust ja kohustust valitseda lapse vara, muu hulgas last esindada. Ühist hooldusõigust omavatel vanematel on ühine esindusõigus - seega peaksid mõlemad vanemad esindama last koos, va perekonnaseaduses toodud erijuhud.

Kontrollitud:

Millal pärimismenetlus lõpeb?

Millal pärimismenetlus lõpeb?

Notar avaldab hiljemalt kaks tööpäeva pärast pärimismenetluse algatamist selle kohta teate ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. Teates märgib notar ka pärimistunnistuse tõestamise kavandatava tähtpäeva. Notar tõestab pärimistunnistuse mitte enne Ametlikes Teadaannetes näidatud pärimistunnistuse tõestamise kavandatavat tähtaega ja alles pärast seda, kui ta on kindlaks teinud kogu pärijate ringi ning pärija pärimisõigus ja selle ulatus on piisavalt tõendatud.

Kontrollitud:

Kuhu peame vaidluse korral pärandvara jagamiseks pöörduma?

Kuhu peame vaidluse korral pärandvara jagamiseks pöörduma?

Juhul, kui pärandvara jagamisel tekib kaaspärijate vahel vaidlus, jagab pärandvara pärija nõudel kohus. Pärandvara jagamisel kohaldatakse üldjuhul kaasomandis oleva asja jagamise sätteid, kuid arvestada tuleks ka võimalikke pärimisseadusest tulevaid piiranguid.

Kõigepealt saab pärandvara jagamist nõuda üksnes tingimusel, et on teada kõik pärijad.

Kontrollitud:

Pärandit on vaja pärimismenetluse lõppemiseni hooldada. Kes määrab pärandvara hoiumeetmed, hooldaja ja hooldamise piirid?

Pärandit on vaja pärimismenetluse lõppemiseni hooldada. Kes määrab pärandvara hoiumeetmed, hooldaja ja hooldamise piirid?

Pärandvara hoiumeetmeid rakendab kohus. Kohus teeb seda kas omal algatusel või kellegi teise taotlusel, kes omab pärandvara suhtes nõuet, kui hoiumeetme rakendamine on vajalik tema nõude rahuldamise tagamiseks. Põhilisteks pärandvara hoiumeetmeks on pärandvara valitsemise korraldamine. Pärandvara valitsemiseks nimetab kohus pärandi hooldaja. Pärandi hooldaja on kohustatud vara heaperemehelikult valitsema ning tagama pärandvara säilimise. Hooldaja võib pärandvara käsutada üksnes oma kohustuste täitmiseks ja pärandvara valitsemisega seonduvate kulude katmiseks.

Kontrollitud: