Isiklikud andmed

Isiklikud andmed

Pärimismenetlus

Tere! Kas mul on õigus saada surnud ema haiguslugu (mitte surma põhjus, vaid meditsiiniliste kannete ajalugu) tema perearstilt? Perearst soovib selleks saada pärimisõiguse tunnistust. Minu teada testamenti pole tehtud ning mind huvitab vaid see haiguslugu, mitte jäetud vara jms.

Tere

Täname pöördumast! 

Igal inimesel on õigus saada isikuandmete töötlejalt enda kohta käivaid andmeid. Üldjuhul saab iga inimene küsida andmeid ainult enda kohta. Erandjuhul on aga õigus surnud inimese andmeid saada tema pärijal, abikaasa, alanejal või ülenejal sugulasel, õel või vennal. Seega on andmete küsijal õigus saada oma surnud vanema kohta käivaid andmeid, sealhulgas terviseandmeid. Perearsti täiendav nõusolek või avaldus andmete väljastamiseks vajalik ei ole. Küll aga tuleb isikuandmete küsijal tõendada, et ta tõepoolest on surnud isiku pärija, abikaasa, alaneja või üleneja sugulane, õde või vend (ehk õigustatud saama neid andmeid).

Lugupidamisega
 

Vastatud:
05.03.2024

Pärimismenetlus

Pärimismenetlus

Pärimismenetlus

Tere, Minu ema suri ja tegi 2015 aastal testamendi. Kas ma pean midagi tegema kui võtan vastu tema pärandi. Nimelt kirjutas oma maja osa minu ja minu venna nimele. Oleme mõlemad sellega nõus. Emal polnud mingeid võlge. Kas läheb automaatselt meie nimele või peame kuskile minema või midagi tegema?

Et pärimine saaks vormistatud, tuleb läbida notari juures pärimismenetlus. Et pärimismenetlusega algust teha, tuleb Teil või Teie vennal või mõnel muul asja vastu huvi omaval isikul esmalt pöörduda ükskõik millise notari poole ja esitada avaldus pärimismenetluse alustamiseks. Seejärel selgitab notar välja kõik päijad (kui neid peale Teie veel peaks olema) ja teeb päringud registritesse ja pankadele pärandvara kohta. Küsimusest nähtub, nagu oleks testamendis märgitud vaid kinnisasi. Kui aga emal oli veel näiteks raha pangas, toimub testamendis nimetamata vara suhtes pärimine seaduse järgi. Seadusjärgseteks pärijateks on lapsed ja üleelanud abikaasa (kui ema abikaasa on veel elus). Kui kogu pärandvara ja kõik pärijad on välja selgitatud, väljastab notar pärijatele pärimistunnistuse, mille alusel saate teha vajalikud registrikanded või teeb need kanded ise, kui Te selleks soovi avaldate.

Vastatud:
15.01.2024

Andmed Pärimisregistrist

Andmed Pärimisregistrist

Pärimismenetlus

tere mina m h, i poeg ma ei leia testamendi päringut, mida pean tegema vöi kuidas toimetama testamendi koostaja i h 3xxxxxxxxxx, surnud xx.xx.2023.a notar HK koostanud testamendi 21.08.2023

Pärimisregistrist on võimalik saada andmeid endaga seotud testamentide ja pärimismenetluste kohta ning teise inimese andmeid pärast tema surma. Elusoleva (teise) inimese andmeid pärimisregistrist ei saa

Pärimisregistri andmetega tutvumiseks saab tasuta päringu esitada

  • Notarite Koja iseteenindusportaali teenuse kaudu, ava siit Pärimisregistri teenused
  • riigi infoportaali www.eesti.ee (EE)kaudu. Teenuse kasutamiseks tuleb infoportaali siseneda ID-kaarti või Mobiil-ID teenust kasutades (rolliks valida kodanik ka juhul, kui päringu teeb ametnik). Pärimisregistrisse pärandaja (surnud isiku) kohta päringu tegemiseks tuleb riigiportaali veebilehel teha järgmised valikud: Avaleht - Õigusabi - Pärimine ja pärandus - Pärimine - Teenused - Pärandaja otsing. 

Päringu tegemiseks peab olema teada pärandaja ees- ja perekonnanimi ning isikukood (kui isikule on antud Eesti isikukood).

Pärimisregistrist on võimalik pärandaja kohta saada järgmisi andmeid:
• kas tema pärimismenetlus on algatatud;
• kas tema pärimismenetlus on lõpetatud ning kes on pärijad;
• kas pärijad on loovutanud pärandvara ühisuse osasid;
• kas ta oli teinud testamendi;
• kas on rakendatud pärandvara hoiumeetmeid.

Päringu vastuses kuvatakse vaid need andmed, mis päringu tegemise hetkeks on sinna kantud.

Kui surnud inimese kohta tehakse päring, kuid registrist päringule vastust ei leita, siis ilmselt ei ole veel keegi esitanud notarile pärimismenetluse algatamise avaldust.

Vastatud:
11.01.2024

Pärimine notari juures

Pärimine notari juures

Pärimismenetlus

Tere! Küsin küsimuse oma vanavanemate eest. Kuna vanavanaema lahkus meie juurest mõned päevad tagasi, siis on vanaemal soov minna notarisse, kelle juures tehti testament. Kuid nüüd selgus, et notar Vivian Agu (Viljandis) on ametist vabaastatud juba 3 aastat tagasi. Samas ka see aadress, kus ta tegutses, ei tundu enam toimivat teiste notartite näol. Kuidas edasi? Kelle poole pöörduda, et saada vormistatud dokumendid ning kuidas asju edasi ajada (testamendiga seoses)? Suured tänud ette! 

Küsimusest võib mõista, et see puudutab pärimismenetluse alustamist. Pärimismenetluse algatamiseks võib pöörduda mistahes notari poole, pole oluline pöörduda notari poole, kes testamendi koostas, ja teha avaldus pärimismenetluse algatamiseks. Kõigil notaritel on juurdepääs pärimisregistrile, kus on registreeritud ka kõik notariaalsed testamendid. Edasine pärimismenetluse käik sõltub testamendi sisust. Menetlustoiminguid teeb notar, kes pärijaile toimingute kohta ka selgitusi annab.

Vastatud:
11.12.2023

Pärandist loobumine

Pärandist loobumine

Pärimismenetlus

Tere. Mõned kuud tagasi sain teada, et isa (keda ma 20 aastat pole näinud) on surnud. Rohkem mul infot ei ole. Kas tal oli võlgasid? Kas on pärandus? (selles ma kahtlen). Kas keegi kuskilt ametkonnast teavitab ka, kui tõesti on midagi isal pärandada? Ma sooviksin loobuda kõigest, kui on, aga hetkel olen teadmatuses ja ei oska ka kuskile pöörduda. Ei sooviks sellist olukorda, kus järsku mulle öeldakse, et pean hakkama isa võlgu maksma ja et ma ei loobunud sellest õigeaegselt. Aitäh vastuse eest.

Informatsiooni, kas pärimismenetluse on keegi algatanud või mitte, saab Teile anda notar. Kui Teie eesmärgiks on pärandist loobuda ja keegi pärimismenetlust algatanud ei ole, soovitan teha notarile (ükskõik millisele) avaldus pärimismenetluse algatamiseks ja sealsamas avalduse pärandist loobumiseks. Kui menetlus on algatatud, saate piirduda loobumisavalduse esitamisega.

Vastatud:
22.11.2023

Kuidas pärida

Kuidas pärida

Pärimismenetlus

Tere! Minu mure siis selline-ema suri.Tal oli korter ja üks laen.Abikaasa on ammu surnud tal ja mina olen ainuke laps.Mul on 3 last ja ùks lapselaps.Mida pean kõigepealt tegema? Elasin emaga samas korteris.Et saaksin korteri omale ja võtan ka laenu enda kanda.Kuhu pean esmalt pöörduma?

Küsimuse püstitusest võib eeldada, et Teie ema ainus seadusjärgne pärija olete Teie. Siiski ei saa välistada, et ema on teinud testamendi. Et kõiges selgust saada ja pärimismenetlusega algust teha, tuleb Teil esmalt pöörduda ükskõik millise notari poole ja esitada avaldus pärimismenetluse alustamiseks. Seejärel selgitab notar välja kõik päijad (kui neid peale Teie veel peaks olema) ja teeb päringud registritesse ja pankadele pärandvara kohta. Teil on võimalik pärandist täielikult loobuda või see kogu ulatuses vastu võtta. Osalist vastu võtmist (korteri võtate, laenu mitte) seadus ei võimalda.

Vastatud:
13.11.2023

Pärandvara ühisuse lõpetamine

Pärandvara ühisuse lõpetamine

Pärimismenetlus

Tere. On mure soses pärandvara kaasomandiga. 3/4 varast kuulub mulle ja 1/4 teistele osapooltele (2). Pakkusime lahendust jaotada maaüksus 2 osaks. Saime kinnituse 1 osapoolelt notariaalse. Kuid teine osapool ei vasta ühelegi kirjale. Soov oleks maa jaotada ja müüa põllu ja metsamaa ja saadud summa eest välja osta maja koos krundiga ehk siis teine pool maaüksusest. Kuid ei ole saanud kahjuks 1 osapoolelt mingit tagasisidet ega ka vastust. Kuidas peaks edasi minema et saaks teised osapooled välja osta ja maja koos krundiga endale jätte? 

Teie küsimusest võib järeldada, et pärand on vastu võetud ühiselt ja moodustunud on pärandvara ühisus (see tähendab pärand on pärijate vahel jagamata). Pärandvara jagamisel määratakse kindlaks, millised pärandi hulka kuuluvad asjad või nende osad, samuti õigused ja kohustused jäävad igale kaaspärijale. Pärandvara jagatakse pärijate vahel vastavalt nende pärandiosale, lähtudes pärandvara hulka kuuluvate esemete harilikust väärtusest jagamise hetkel. Et pärandvara jagamist õigesti ja õiglaselt läbi viia, on vaja välja selgitada esmalt kogu pärandvara koosseis. Seejärel tuleb määrata igale varaesemele väärtus. Rahaliste kohustuste ja kontodel olevate rahaliste vahendite väärtus on nende nimiväärtus.

Seejärel saab pärandvara jagada. Jagamisel tuleb silmas pidada, et iga pärija saaks jagamise tulemusena talle pärandvarast kuuluva mõttelise osaga võrdeliselt vara mitte esemeliselt vaid väärtuseliselt. 

Kui soovite saada kogu pärandvara omanikuks, tuleb teistele pärijatele nendele kuuluv osa varast hüvitada rahas. Tehing peab olema notariaalses vormis. Kui aga omavahel kokkulepet ei saavutata, saab nõude pärandvara jagamiseks esitada ka hagi vormis kohtu kaudu.

Vastatud:
03.11.2023

Pärandist loobumine

Pärandist loobumine

Pärimismenetlus

Tere. Kas pärandist loobumise korral peavad kõik õed-vennad ühiselt notari juurde minema või saab ka teistest eraldi minna?

Pärandist loobub iga pärija enda nimel. On ju võimalik, et osad pärijad soovivad pärandi vastu võtta ja näiteks ainult üks loobub. Pärimisõigusest loobumise tähtaeg on kolm kuud, mis hakkab kulgema hetkest, mil pärija saab teada või peaks teada saama pärandaja surmast ja oma pärimisõigusest. Kui pärija selle aja jooksul pärandist ei loobu, loetakse ta pärandi vastu võtnuks. Pärandist loobumise avaldus peab olema notariaalselt tõestatud vormis ning selle võib iga loobuda sooviv pärija esitada ükskõik millisele Eesti notarile, kes edastab selle pärimismenetlust läbiviivale notarile.

Vastatud:
27.10.2023

Seadusjärgne pärimine

Seadusjärgne pärimine

Pärimismenetlus

Tere. Olen viieliikmelise pere noorim laps: minu ema on surnud, isa ja õde elavad, vend suri 0604.2023, kuid surm registreeriti 12.09.2023. Minu vennast jäid maha 2 tema omandis olevat korterit ja umbes 3000 eurine kiirlaen (millest mingi osa on tagasi makstud, kuid täpne info puudub). Küsimus on, kuidas edasi toimida? Vennal ei ole järeltulijaid ja ta polnud abielus, teadaolevalt ei olnud ta teinud ka testamenti. Kellele läheb see pärand? Kas peaksin algatama pärimismentluse ja/või pärandvara inventuuri?

Kui testamenti ei ole tehtud ja pärandaja ei ole teinud oma surma puhuks ka muul viisil korraldusi (näiteks pärimisleping), toimub pärimine seaduse järgi. Seadusjärgseteks pärijateks on pärandaja abikaasa ja sugulased. Kuivõrd pärandaja ei olnud abielus ja tal puudusid ka alanejad sugulased (lapsed), puuduvad esimese järjekorra pärijad ning pärivad teise järjekorra pärijad ehk pärandaja ülenejad sugulased (vanemad).  Kui pärandi avanemise ajal on pärandaja mõlemad vanemad elus, pärivad nad kogu pärandi võrdsetes osades.Kui pärandi avanemise ajal pärandaja isa või ema ei ole elus, astuvad surnud vanema asemele tema alanejad sugulased esimese järjekorra pärijate kohta käivate sätete järgi. Seega pärib käesoleval juhul Teie isa pool pärandaja varast ja teise poole pärivad pärandaja õed ja vennad.

Et pärimismenetlust läbi viia, tuleb kellelgi pärijatest esitada notarile pärimismenetluse algatamise avaldus. 

 

Vastatud:
03.10.2023

Pärimine abikaasade vastastikuse testamendi alusel

Pärimine abikaasade vastastikuse testamendi alusel

Pärimismenetlus

Vanematel on notariaalselt kinnitatud abikaasade vastastikune testament, mille alusel nad on määranud üksteisest oma ainupärijateks. Isa on nüüdseks surnud ning ema sooviks korteri maha müüa (korter on erastatund ning ema nimel). Kas enne korteri müümist peab juba olemas olevale testamendile lisaks veel midagi juuridliselt tõestatud või allkirjastatud olema (nt. kas ema peab juuridliselt pärandi vastu võtma ka juhul, kui vara on ema nimel) või läheb korteri müük tavalise kinnisvara ostu-müügi protsessi alusel?

Ehkki vara on ema nimel, on see abikaasade ühisvara, kuivõrd on soetatud abielu ajal. Seega, et saada vara ainuomanikuks, tuleb emal esmalt alustada vabalt valitud notari juures pärimismenetlus, menetluse lõpuks väljastab notar pärimistunnistuse. Alles seejärel, kui ema on saanud vara ainuomanikuks, on võimalik varaga takistamatult tehinguid teha.

Vastatud:
27.09.2023