Millised on pärimisega seotud kulutused?

Pärimise vormistamise puhul tuleb arvestada notari tasuga. Pärimisega seotud notari tasud on notari tasu seaduse kohaselt järgmised:

  • pärimismenetluse algatamise avalduse tõestamine – 63,90 eurot;
  • pärandi vastuvõtmise avalduse tõestamine – 65,15 eurot;
  • pärandist loobumise avalduse tõestamine – 6,35 eurot;

kui pärandi vastuvõtmise või pärandist loobumise avaldus sisaldub pärimismenetluse algatamise avalduses, siis võetakse tasu ainult pärimismenetluse algatamise eest.

  • pärijate väljaselgitamine ja pärimistunnistuse väljastamine –102,25 eurot;
  • pärimisseaduses sätestatud üleskutsemenetluse läbiviimine – 25,55 eurot;

Seega on nö lihtsa pärimismenetluse tasud  järgmised: pärimismenetluse algatamine 63,90 eurot. Pärijate väljaselgitamine ja pärimistunnistuse väljastamine – 102,25 eurot. Notari tasudele lisandub käibemaks. Notari tasu seadusega on ette nähtud ka tasu tehniliste teenuste osutamise eest ja kulude hüvitamine, mis tähendab, et arvestama peab ka notariaaltoimingu tegemisega seotud põhjendatud kuludega (näiteks postikulud). Ülalnimetatud notari tasule lisandub käibemaks. 

Lisanduda võivad veel järgmised kulud:

  • Juhul kui pärandavara hulka kuulub kinnisasi ja esitatakse avaldus pärijate kandmiseks omanikena kinnistusraamatusse, siis notari tasu vastava kinnistamisavalduse kinnitamise või tõestamise ja edastamise eest. Kui nimetatud avaldus esitada notariaalselt kinnitatuna, siis on notari tasu vastava avalduse projekti koostamise, avalduse esitaja allkirja kinnitamise ja avalduse registrile edastamise eest 35,75 eurot, millele lisandub käibemaks. Kui avalduse esitajaid on mitu, lisandub tasule alates teisest isikust tema allkirja kinnitamise tasu 6,35 eurot, millele lisandub käibemaks. Pärimistunnistuse alusel esitatava kinnistamisvaladuse võib esitada kinnistusosakonnale üks pärija.
  • Juhul kui pärandaja oli abielus, võib osutuda vajalikuks notarilt omandiõiguse tunnistuse taotlemine ja notari poolt omandiõiguse tunnistuse tõestamine selle kohta, milline pärandvarasse kuuluv ese oli pärandaja lahusvara ja milline ese pärandaja ning ta üleelanud abikaasa ühisvara.

Vajadusel teeb notar pärimismenetluse raames pärandaja testamentide ja pärimislepingute väljaselgitamiseks päringuid ka välisriigi vastavasse registrisse, juhul kui pärimismenetluse algatanud isik seda soovib või kui notaril on alust arvata, et pärandaja on välisriigis testamendi või pärimislepingu teinud (nt pärandaja on elanud aastaid selles välisriigis). Nimetatud välisriigi registrile tehtava päringu tegemine on tasuline ning kulud kannab pärija või toimingu taotleja.

Kontrollitud: