Siit leiad teavet töölepingu sõlmimise ja lõppemise, töötaja ja tööandja kohustuste ning töö- ja puhkeaja kohta. Samuti leiad teavet tööalaste vaidluste lahendamise kohta. Täpsemalt saad vaadata töölepingu seadusest ja töövaidluse lahendamise seadusest

Vastuseid töökeskkonna ja töösuhete küsimustele leiad ka Tööelu portaalist. Ühtlasi leiad sealt loetelu tööõigust reguleerivatest õigusaktidest ning teabe Tööinspektsiooni ja Töötukassa teenuste kohta.

Töötamine vanemapuhkuse ajal

Töötamine vanemapuhkuse ajal

Töö

Tere! Kui viibin hetkel oma tööandja juurest vanemapuhkusel, siis kas võin samal ajal teha tööd mõnes muus ettevõttes töölepingu alusel täiskohaga või saab vanemapuhkusel viibides tööd teha ainult töövõtu/käsunduslepingu alusel? Eelmisest töökohast lahkuda ei soovi vaid olla sealt vanemapuhkusel kuni laps saab 3.a. Tekkis võimalus teha tööd kodust teise firma jaoks. Hetkel laps 1a11k. Ette tänades

Vanemapuhkuse ajal ei ole keelatud töötada teise tööandja juures, sealjuures töölepingu alusel. Sel juhul on töötaja siiski oma põhitöökohalt vanemapuhkusel ja vanemapuhkuse lõppedes (lapse kolmandale sünnipäevale järgneval päeval) on tal õigus oma algsele töökohale naasta. Siinkohal tuleb arvestada aga seda, et sissetulek võib vähendada saadavat vanemahüvitist.

Vastatud:
16.04.2024

Tähtajaline tööleping kui töötaja ei vasta kvalifikatsiooninõuetele

Tähtajaline tööleping kui töötaja ei vasta kvalifikatsiooninõuetele

Töö

Tere. Seoses töötaja(lasteaiaõpetaja, kes ei vasta kvalifikatsioonile) tähtajalise lepingu sõlmimisega lugedes juristaitab.ee lehelt infot tähtajalise lepingu koht ning, mis on selle lõpetamise alused. (Täpsustuseks lisan, et kvalifikatsioonita töötaja on võetud tööle, kuna konkursil ei osalenud kvalifikatsiooniga õpetajaid ja amtikoht vajas täitmist) Juristaitab.ee:,,Tähtajalise töölepingu võib sõlmida kuni viieks aastaks või äraoleva töötaja asendamise ajaks. Samalaadse töö tegemiseks ei tohi sõlmida järjestikku üle kahe tähtajalise lepingu, pikendada võib tähtajalist lepingut viie aasta jooksul aga vaid korra. Kui samalaadse töö tegemiseks sõlmitakse kolmas järjestikune leping või pikendatakse lepingut teist korda, siis loetakse, et tööleping on sõlmimisest peale tähtajatu. Järjestikuseks loetakse lepinguid, kui aeg ühe lõppemise ja teise sõlmimise vahel ei ületa 2 kuud." Minu küsimus on: 1. Kas ma võib mitte kvalifikatsioonita töötajale kohe korraga sõlmida ka 5 aastaks töölepingu(nt või korraga 2 aastaks või 4 aastaks ) ? Kui leping kehtib töötajal kuni 14.06.2024, toimub uus konkurss ametikoha täitmiseks alates 15.august 2024(lepingute vahe on 2kuud) ja on taas olukord, kus sama töötaja tuleb tööle võtta, kas seda ei loeta siis samalaadse lepingu pikendamiseks ja võin seda teha ka piiramatu kord järjest? Tänana juba ette tagasiside eest. 

Postitus, millele viitate, käsitleb tähtajalise lepingu sõlmimist üldiselt. Kui aga tähtajaline leping sõlmitakse töötajaga põhjusel, et koolieelse lasteasutuse pedagoog ei vasta seadusega sätestatud kvalifikatsiooninõuetele, saab lepingu pikkus olla vaid 1 aasta (koolieelse lasteasutuse seadus § 22 lg 42). Seega on lubatud sõlmida vaid kuni 1-aastase pikkusega töölepinguid.

Vastatud:
06.04.2024

Palgajuhend

Palgajuhend

Töö

Vastavalt Kohtla-Järve Linnavolikogu 19. detsembri 2019. a määrusele nr 64 "Kohtla-Järve linna ametiasutuste palgajuhend" § 4 lõike 1 punktile 3 olen kuulunud teenistujate III palgagruppi (vanemspetsialistid) ja vastavalt sama määrusele § 6 lõike 2 punktile 3 peab mu palk olla vähemalt 1500. Tegelikult on mu palk 1400. Kas kohustab sellega minu palk tõsta? Kas tööandja peab tagastada 400 eurot nende 4 kuu eest või mitte? Aitäh!

Palgajuhend on palga määramise ja maksmise kord. Selles nähakse ette ametikohale vastav põhipalk või põhipalga vahemik, muutuvpalga maksmise tingimused ja kord, muude käesolevas seaduses sätestatud lisatasude ja hüvitiste maksmise tingimused ja kord, palga maksmise aeg ja viis ning palgalt makstavad ja kinnipeetavad maksud ja maksed, sealhulgas viide makse ja makseid saavate asutuste ja nende maksmisega kaasneva kaitse kohta. Kui palgajuhendiga on ametikohale ette nähtud põhipalga vahemik, tuleb talle selles vahemikus ka palka maksta. Kui on makstud vähem, saab nõuda vähemmakstud palga välja maksmist. 

Vastatud:
04.04.2024

Vabastus kaitseväe õppekogunemisest

Vabastus kaitseväe õppekogunemisest

Töö

Kui perekonnas, kus mõlemad lapsevanemad on kaitseväelased (tegevteenistuses), tuleb mõlemale kutse õppekogunemisele, kas ühel on sellisel juhul võimalus saada vabastus? Samale küsimusele sooviks vastust ka sõja aja kontekstis. Kui mõlemad lapsevanemad peavad minema sõjalisi kohustusi täitma, kas ühel on võimalik saada vabastus? Kuidas seda taodeldakse? Kui sellist õigust ei ole, kas siis on organiseeritud lastehoid?

Tegevteenistus on teenistus sõjaväelise auastmega ametikohal Kaitseväes või Kaitseliidus. Ohvitseri, allohvitseri ja sõduri töösuhe Kaitseväega on samasugune nagu ametniku töösuhe avaliku teenistuse asutusega ehk kaitseväe tegevteenistus on valiku teenistuse eriliik. Teenistujate õigused ja kohustused tulenevad ametijuhendist, töö sisekorrareeglitest ja muudest dokumentidest. Nimetatud dokumentides on kirjas ka kaitseväelase töökohustused, koolituskohustus, õppekogunemistel osalemise regulatsioon. Seadusandlikul tasemel on reguleeritud reservväelaste õppekogunemistel osalemine.

Vastatud:
04.04.2024

Töölepingu ülesütlemine

Töölepingu ülesütlemine

Töö

Tere Mul on tööl olukord, kus müügidirektor ähvardas, et minu tegemata töö tõttu võib müügitiim enda boonustest ilma jääda, mis võib tekitada kontoris olukorra, kus kogu müügitiim vaatab mind põlglikult ja sellest räägib. Kogu selle vestluse juures viibis ka tegevjuht, kes ei öelnud, et selline käitumine ebaväärikas oleks. Samuti on tegevjuht ise mind vältinud ning töö vestluses minu küsimustele vastamata jätnud. Lisaks ei ole ma tegevjuhilt saanud ka lepingulisa muudetud tööülesannetega ning boonussüsteemiga, kuigi boonust on siiski makstud. Ka seda olen talle meeldetuletanud, et seda lepingulisa endiselt ootan. Kogu selline olukord on aset leidnud juba üle kuu aja ning tekitanud minus tugeva ärevuse, millega ka nüüd haiguslehel olen. Kas siin on alust tööleping erakorraliselt üles öelda või kuidas peaksin käituma?

Küsimusest on jäänud välja selgitus, kas boonusest ilma jäämises ka Tegelikult on süüdi Teiepoolne töö tegemata jätmine. Kui väide vastab tegelikkusele on tiimi pahameel õigustatud ja neil on samuti õigus teada, miks nad boonust ei saa. Seega ei ole tööandjale võimalik etteheiteid teha. Töölepingu erakorraliseks ülesütlemiseks töötaja poolt ma kirjeldatud asjaoludel alust ei näe. Küll võib olla tööandjal võimalik tööleping erakorraliselt üles öelda näiteks töökohustuste rikkumise tõttu, töötajat eelnevalt hoiatades ja andes võimaluse töösse suhtumise parandamiseks.

Vastatud:
27.03.2024

Töösuhte vormistamine

Töösuhte vormistamine

Töö

Tere! 1. Kuidas on õige vormistada tööleping, kui haridusasutuses töötab 1,0 kohaga huvijuht aga sügisest hakkas ta ka andma õpetajana tunde koormusega 0,3. Kas töölepingu lisa õpetaja ametikohal võib olla tähtajaline? näiteks: 01.09.2023-13.06.2024 2. Lasteaed- õpetajana on olnud tööl 3a (hetkel jookseb 3 aasta) järjest tähtajalise töölepinguga, (01.08.22-21.06.2023, siis jälle 01.08.2023-21.06.2024)) kuna puudub lasteaia õpetaja kvalifikatsioon. Ja õppima asuda pole plaani. Tean, et tähtajalist töölepingut ei tohi järjestikku sõlmida rohkem kui kaks korda samalaadse töö tegemiseks ja kahe kuu vaheliste aegadega, siis muutub tähtajatuks. Teeme iga aasta konkursse aga lihtsalt paberitega lasteaia õpetajaid ei kandideeri. Mida teha? Lugupidamisega

Töötamine tuleks vormistada nii, nagu see faktiliselt toimuma hakkab. Kui isikule lisanduvad tööülesanded ja vastavalt suureneb ka palk, võib selle vormistada olemasoleva töölepingu lisana lisakohustuste andmise ja töötasu suurenemise kohta. Kui aga tegemist on kahe teineteisest sõltumatu ametikohaga, võib jääda kehtima olemasolev leping huvijuhi tööülesannete täitmiseks ja õpetaja 0,3 koormuse osas sõlmitakse uus leping õpetaja töö iseloomu arvestavatel tingimustel. Sellisel juhul kehtivad lepingud teineteisest sõltumatuna ja ühe lepingu lõppemine ei too kaasa teise lapingu lõppemist.

Lasteaia õpetaja kvalifikatsiooninõueteks on seadusest tulenevalt kõrgharidus, pedagoogilised kompetentsid ning eesti keele oskus vastavalt keeleseaduses ja selle alusel kehtestatud nõuetele. Seega erinevad kvalifikatsiooninõuded nõuetest, mis on isikule tähtajalise lepinguga töötamiseks vaid haridustaseme poolest (keskharidus/kõrgharidus). Kui konkreetne isik soovib edasi töötada, tuleb tal asuda õppima. Kui isik õppima asuda ei soovi ja kõrgharidust omandada ei taha, ei saa ta kahjuks lasteasutuses töötada ja tuleb leida teine isik, kellega on lubatud avaliku konkursi ebaõnnestumisel tähtajaline leping sõlmida ning toetada vajadusel tema kõrghariduse omandamist. Paraku on mitmeid erialasid, kus ei saa töötada ilma kvalifikatsiooni omamata. 

 

Vastatud:
19.03.2024

Proovipäev

Proovipäev

Töö

Tere! Olen olnud proovitööl 7 tundi,siis tööandja soovis veel 2 päevaks,et läheks kirja nagu tööamps,olen töötuna arvel ja andsin sellest teada ka töötukassasse.Minuga lubati seejärel ühendust võtta,kas olen tööle võetud ja kui pole,siis maktakse tehtud töö eest 6 eur.tund sularahas.Tegemist on lillepoega "M".Siiani pole minuga ühendust võetud ja pole ka tasutud töö eest.Kuidas edasi toimida,olen seal varem proovitööl käinud aasta tagasi 7 tundi ja sama lugu oli,ei mingit teadet rohkem.Seekord kinnitati suuliselt mitu korda,et kõik saab tasutud,juhul kui töölepingut ei tule.Nüüd pole ikkagi kumbagi,ei lepingut,ei raha 3 päeva eest.

Kuigi seadus proovipäeva mõistet ei reguleeri, on töö proovimine siiski võimalik. Samas tuleb silmas pidada, et kui proovipäeval tehakse tööd, tuleb töö eest maksta tasu. Konkreetsete tööülesannete täitmine, näiteks klientide teenindamine kaupluse kassas või kauba riiulitesse panemine müügisaalis, ongi töö tegemine ning seda tehakse üksnes tasu eest. Tööandjal ei ole õigust nõuda proovipäevadel tasuta töö tegemist.

Vaid juhul, kui proovipäevale minnakse oma tulevast töökohta ainult vaatlema ning tööülesandeid ja reaalset tööd ei tehta, ei pea tööandja selle eest tasu maksma. 

Kui töötaja ei ole töö tegemise eest saanud töötasu, siis on töötajal õigus pöörduda töövaidlusorgani poole saamata jäänud töötasu nõudega.

Vastatud:
12.03.2024

Tuludeklaratsioon

Tuludeklaratsioon

Töö

Tere.Küsin sain olla ettevõttes tööl 4 kuud kui tuli kollektiivne koondamine.Nüüdseks pole aga ettevõte tasunud koondamistasu.Ütles,et olukord on kehv ja arved arestitud maksuameti poolt.Millal maksta saab ei tea.Millised on minu õigused nüüd,et seda tasu kätte saada ja kuidas.

Tere

Täname pöördumast! 

Teil tuleb pöörduda Töövaidlusinspektsiooni poole.

Lugupidamisega
 

Vastatud:
07.03.2024

Töölepingu erakorraline ülesütlemine usalduse kaotuse tõttu

Töölepingu erakorraline ülesütlemine usalduse kaotuse tõttu

Töö

Olen saanud tähtajatu töölepingu erakorralise ülesütlemise teate, milles on aluseks toodud usalduse kaotus (§88 lg 1 p5), töötamine käsunduslepinguga konkurendi juures töösuhte ajal. Tööleping lõpetati järgmisel päeval võttes aluseks, et ei ole mõistlik eeldada ootamist 60 päeva etteteatamisaja lõpuni (§97 lg3). Töölepingu lisas oli konfidentsiaalsuslepingu osa siseinformatsiooni jagamise kohta, mida olen ka hoidnud ning vastupidist pole võimalik tõendada. Konkurentsipiirangut töölepingus sätestatud polnud, ega muid punkte, mis selgelt väljendaks ja kirjeldaks konkurendi heaks töötamise keelu, kuid tööandja sõnul on siiski tegu tugeva usalduse kaotusega. Mingit kahju ei ole mingil kujul samuti tekitatud. Kas esines piisav seaduslik alus töölepingu ennetähtaegseks lõpetamiseks ja kas mul oleks alust vaidlustamisele töövaidluskomisjonis ja seeläbi ennetähtaegse lepingu lõpetamise hüvitisele 60 päeva eest (§100 lg5)? Tööstaaži oli 7 aastat. Kas usalduse kaotus muudel põhjustel ei eelda midagi? Et kahju oleks tekitatud mainele või varale ja pigem lihtsalt tööandja poolne tunnetuslik seaduse paragrahv ja ei olegi midagi teha?

Kui ülesütlemisavalduses on toodud põhjusena esile töötamine konkurendi juures ja samal ajal ei ole konkurentsipiirangu kokkulepet ning tööandja ei ole selgelt määratlenud, keda ta konkurendina käsitleb, on tööleping suure tõenäosusega üles öeldud õigusliku aluseta ning soovitan pöörduda Tööinspektsiooni töövaidluskomisjoni. Võimalik on taotleda hüvitist nii etteteatamisaja järgimata jätmise eest kui ka õigusliku aluseta lepingu ülesütlemise eest.

Vastatud:
01.03.2024

Mis on alampalk

Mis on alampalk

Töö

Tere! Nimel on mu palgasüsteemis põhipalk ja sellele lisaks teenin tükipalka. Kas põhipalk peab olema vähemalt Eesti riigi miinimumpalk? S.o 820€ Või kuidas seaduses see põhipalga teema kirjas on?

Miinimumpalk ei pea olema põhipalk, millele lisandub tulemustasu. Pooled võivad ka kokku leppida, et põhipalk on miinimumist väiksem ja sellele lisandub tulemustasuna tükitasu, mis kokku ei või olla väiksem kui miinimumpalk. Sel juhul tuleb töötajale igal juhul tagada vähemalt miinimumpalga suuruse sissetulek, seda ka siis, kui näiteks tööandjal tükitööd mõnel kuul anda ei ole.

Vastatud:
28.02.2024