Mille poolest erineb töövõtuleping töölepingust?

Töövõtuleping on võlaõigusseadusega reguleeritud leping, mille kohaselt on lepingu poolteks tellija ja töövõtja. Töövõtlepinguga kohustub töövõtja tellija nõudel ja kokkuleppele osutama mingi konkreetse teenuse või tegema kindlaks määratud asja või toote. Töövõtuleping sõlmitakse kindlaks tähtajaks, konkreetse töö tegemiseks. Kuidas ja millisel ajal ja kellega töövõtja tellijaga kokkulepitud töö teeb või teenuse osutab, see pole tellijale oluline ega vaja tellija poolset pidevat kontrollimist. Töövõtja peab töö või teenuse osutama oma instrumentide, vahendite ja seadmetega, kui ei ole lepingus kokkulepitud teisiti. Tellija ja töövõtja võtavad teenuse või töö vastu ning koostavad selle kohta üleandmise- vastuvõtmise akti, kus siis fikseeritakse tehtud tööde maht, teostatud tööde ajaline maht jms.

Töölepingu sõlmimisel juhindutakse töölepingu seaduse sätetest. Töölepingu alusel tehakse tööd tööandja juhtimisel, tööandja poolt määratud kellaajal ja kokkulepitud tööülesanded kindlas ruumis või töökohas. Tööandjal on kohustus teavitada töötajaid töölepingu või töösuhte tingimustest. Tööülesannete kirjeldus peab olema piisavalt selge ja arusaadav, tagamaks, et töötaja tööle tulles teab, milliste ülesannete tegemist temalt oodatakse. Tööandjal on õigus ja kohustus kontrollida töötaja töökohustuste täitmist.

Tööandja peab tagama töötajale kokkulepitud tööks vajalikud materjalid, seadmed, töövahendid. Tööandja peab töötajale tagama lepingus määratud ajal palga maksmise, puhkepäevade ja puhkeaja andmise.

Juhul kui tööandja juures on sõlmitud kollektiivleping, peab töötaja olema teadlik selle olemasolust  ning tal peab olema võimalus kollektiivlepingu sisuga tutvuda.

Töölepingu andmed esitatakse heauskselt, selgelt ja arusaadavalt. Kui andmeid ei ole töötajale enne tööle asumist esitatud, võib töötaja neid igal ajal nõuda. Tööandjal on kohustus esitada andmed kahe nädala jooksul arvates nõude saamisest.

Tööandja peab töötaja tööle asumise päeval registreerima isiku töötaja registris.

 

Kontrollitud: