Tähtajaline tööleping: tähtaeg, tingimused, lõpetamise alused

Tööleping on eeldatavalt tähtajatu. Tähtajalise töölepingu võib sõlmida vaid mõjuval põhjusel oma iseloomult ajutise töö tegemise ajaks, näiteks töömahu ajutise suurenemise tõttu, hooajaliste tööde tegemiseks või äraoleva töötaja asendamiseks. Järelikult peab tähtajalise töölepingu sõlmimise ajal olema teada, et lepingus ette nähtud töö lõppeb. Tähtajalise töölepingu sõlmimise põhjused peab tööandja töölepingus töötajale arusaadaval viisil teatavaks tegema. Tähtajalise töölepingu võib sõlmida kuni viieks aastaks või äraoleva töötaja asendamise ajaks. Samalaadse töö tegemiseks ei tohi sõlmida järjestikku üle kahe tähtajalise lepingu, pikendada võib tähtajalist lepingut viie aasta jooksul aga vaid korra. Kui samalaadse töö tegemiseks sõlmitakse kolmas järjestikune leping või pikendatakse lepingut teist korda, siis loetakse, et tööleping on sõlmimisest peale tähtajatu. Järjestikuseks loetakse lepinguid, kui aeg ühe lõppemise ja teise sõlmimise vahel ei ületa 2 kuud.

Kui töötaja pärast tähtaja möödumist ei jätka töötamist, lõppeb tööleping tähtaja möödumisel. Kui aga töötaja jätkab pärast tähtaja möödumist töötamist ning tööandja ei avalda vastupidist tahet 5  päeva jooksul sellest teadasaamisest, loetakse tööleping tähtajatuks.

Tähtaja möödumisel ei saa lõppeda aga seadusega vastuolus sõlmitud tähtajaline tööleping. Näiteks kui töö ei olnud iseloomult ajutine, rikuti järjestikuse tähtajalise lepingu sõlmimise või lepingu tähtaja pikendamise korda. Kui töövaidluskomisjon või kohus tuvastab, et tööleping on seaduse järgi tähtajatu või tööl puudub ajutine iseloom, loeb ta poolte taotlusel töösuhte mittelõppenuks. Töötajal on seejuures õigus nõuda lepingu täitmist ja tööle mittelubamise tõttu põhjustatud kahju hüvitamist.

Tööleping lõppeb kokkuleppel, tähtaja möödumisel, (tähtaja saabumisel konkreetse kuupäevaga, tulemuse saabumisega ehk asendatava töötaja tööle saabumisega, tulemuse saavutamisega ehk nt territoorium on koristatud), töötaja surmaga või ülesütlemisega.

 

Kontrollitud: