Kuidas teavitada pankrotihaldurit enda nõudest?

Enda nõudest tuleb teatada hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates. Teatada tuleb pankrotihaldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nõude tekkimise alusest ja nõude täitmise tähtpäevast. Kui pankrotiteade avaldatakse väljaandes Ametlikud Teadaanded mitu korda, algab nõudest teavitamise tähtaeg esimese teate avaldamise päevast arvates. 

Nõudest teatamiseks tuleb esitada haldurile kirjalik avaldus (nõudeavaldus). Nõudeavalduses märgitakse nõude sisu (seletus, kuidas on nõue tekkinud), alus (viide lepingule, arvetele vms) ja suurus, samuti see, kas nõue on tagatud pandiga. Nõudeavaldusele lisatakse avalduses nimetatud asjaolusid tõendavad dokumendid. Nõudeavaldusele kirjutab võlausaldaja alla. Kui nõudeavalduse esitab esindaja, lisab ta volikirja või tema esindusõigust tõendava muu dokumendi. Kui nõudeavaldus ei ole nõuetekohaselt vormistatud, annab haldur esitajale vähemalt 10 päeva puuduste kõrvaldamiseks. Kui võlausaldaja puudusi ei kõrvalda, võib võlausaldajate üldkoosolek lugeda, et võlanõuet ei ole esitatud.

Kui nõue on mõjuval põhjusel esitatud pärast 2 kuu möödumist pankrotiteate avaldamisest väljaandes Ametlikud Teadaanded, ennistab võlausaldajate üldkoosolek võlausaldaja taotlusel nõude ennistamise tähtaja. Oluline on siin see, et taotlus nõude esitamise tähtaja ennistamiseks tuleb adresseerida võlausaldajate üldkoosolekule ja taotluses tuleb kindlasti põhjendada, miks ei ole saadud nõudeavaldust esitada tähtaegselt.

Kui üldkoosolek ennistab nõude esitamise tähtaja, siis loetakse nõue tunnustatud II järgu nõudena, s.o. tähtaegselt esitatud nõudena. Kui võlausaldajate üldkoosolek ei ennista nõude esitamise tähtaega, siis tunnustatakse nõue III järgu nõudena, mis tähendab, et selle järgu võlausaldajatele tehakse väljamakseid alles siis, kui kõik tähtaegselt nõude esitanud võlausaldajad on oma rahad kätte saanud.

Kui üldkoosolek jätab nõude esitamise tähtaja ennistamata, siis seda võlausaldajate üldkoosoleku otsust saab kohtus vaidlustada.

Nõuet ei saa esitada pärast seda, kui haldur on esitanud jaotusettepaneku kohtule kinnitamiseks.

Kontrollitud: