Võlgniku kohustused pankrotimenetluses

Võlgniku kohustused pankrotimenetluses

Pankrotimenetlus

Kui mul on välja kuulutatud eraisiku pankrotti kas usaldusisik ehk varahaldaja on õigus mult ära võtta töövõime toetust ja puude raha?

Pankrotimenetluse kestel on võlgnikul kohustused: võlgnik peab tegelema tulutoova tegevusega ehk teenima sissetulekut või töökohta aktiivselt otsima, samuti tuleb teatada kohtule ja usaldusisikule enda elukoha vahetusest ning anda teavet enda varast ja sissetulekutest. Kohus võib võlgniku tegevust piirata, keelates võlgnikul olla kuni pankrotimenetluse lõppemiseni ettevõtja, juriidilise isiku juhtorgani liige, likvideerija või prokurist. Teenitud sissetulekust jääb võlgnikule vaid elatismiinimum ning ülejäänud tasu arvelt rahuldatakse võlausaldajate nõuded. Igal konkreetsel juhtumil märgib kohus määrusesse, missugused sissetulekud tuleb kasutada võlausaldajate nõuete rahuldamiseks ja millised mitte. Nimetatud määrusest tuleb lähtuda nii võlgnikul kui usaldusisikul.

Vastatud:
06.06.2023

Võlgniku kohustused kohustustest vabastamise menetluses

Võlgniku kohustused kohustustest vabastamise menetluses

Pankrotimenetlus

Tere

Minu eraisiku pankrot on välja kuulutatud ning jätkub võlgadest vabastamise menetlus. Alates eelmise aasta lõpust.
Minu sissetulekuteks on hetkel laste elatis (2 last) ning riiklikud peretoetused (ka suurperetoetus). Otsin tööd. Pangakontod on suletud. Põhikontole on antud igakuine kasutuslimiit usaldusisiku poolt. Minu SEBis olevale kontole kannab usaldusisik igal kuul minu põhikontolt Swedbangast 50€ võlausaldajatele raha kogumiseks. Põhikontole saabus maikuus jaanuaris välja maksmata jäänud suurenenud peretoetuse vahe. Minu usaldusisik keeldub seda juurde tulnud peretoetusse summat minul kasutada. Põhjuseks toob, et ma ei käi tööl, ei ole nõus oma ettevõtet, kus osutab minu pensionärist ema pisikest raamatupidamisteenust, et lisaks pensionile veel juurde veidi teenida) välja ostma temale sobivas summas. Viimane kiri temalt selle kohta on äärmiselt ebameeldiv, mõnitav ja tundub isegi isiklikku laadi olevat. Kahtlustan, et ta on kuri kuna mul ei ole võimalik maksta tema kui usaldusisiku tasu ära.
Kas usaldusisikul on õigust kinni pidada seda juurde tulnud peretoetuse summat ning kas ja kuidas ning kelle poole saaksin pöörduda, et soovin usaldusisikut vahetada?
 

Kohustustest vabastamise menetluse alustamise määruses on kirjas Teie kui võlgniku kohustused ja sissetulekud, mille usaldusisik Teile kasutamiseks üle annab. Kui usaldusisik ei täida kohtu poolt või seadusega talle pandud ülesandeid kohaselt saab kohus võlgniku või võlausaldaja avalduse alusel usaldusisiku vabastada ja määrata uue usaldusisiku.

Vastatud:
05.06.2023

Soovite esitada enda so füüsilise isiku pankrotiavaldust. Kuidas toimida?

Soovite esitada enda so füüsilise isiku pankrotiavaldust. Kuidas toimida?

Füüsilise isiku pankrotiavaldus esitatakse sellele maakohtule, kelle tööpiirkonnas Te elate (kohtute kontaktandmed on kättesaadavad Eesti kohtute veebilehel https://www.kohus.ee/ . Maksejõuetusavalduses peate muuhulgas ka põhjendama/selgitama milles seisneb Teie maksejõuetus.

Kontrollitud:

Mis saab siis, kui kohus vabastab mind pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest? Mis saab nendest võlausaldajatest, kes jätsid esitamata või ei esitanud tähtaegselt pankrotimenetluse jooksul nõudeavaldust?

Mis saab siis, kui kohus vabastab mind pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest? Mis saab nendest võlausaldajatest, kes jätsid esitamata või ei esitanud tähtaegselt pankrotimenetluse jooksul nõudeavaldust?

Kui võlgnik vabastatakse oma pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest, lõppevad pankrotivõlausaldajate nõuded võlgniku vastu, sealhulgas ka nende võlausaldajate nõuded, kes ei ole pankrotimenetluses nõudeid esitanud. Võlgniku pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest vabastamisel ei lõpe õigusvastaselt tahtlikult tekitatud kahju hüvitamise ning lapsele või vanemale elatise maksmise kohustused.

Kontrollitud:

Kui kaua kohustustest vabastamise menetlus kestab ja mis ma pean peale seda tegema?

Kui kaua kohustustest vabastamise menetlus kestab ja mis ma pean peale seda tegema?

Pärast kolme aasta möödumist võlgniku kohustustest vabastamise menetluse algatamisest otsustab kohus võlgniku taotlusel tema pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest vabastamise, tehes selle kohta määruse.

Kontrollitud:

Kes otsustab kohustustest vabastamise menetluse algatamise ning millisel juhul ei ole võimalik seda teha?

Kes otsustab kohustustest vabastamise menetluse algatamise ning millisel juhul ei ole võimalik seda teha?

Võlgniku kohustustest vabastamise menetluse algatamise otsustab kohus.

Võlgnikul on võimalik jätta menetlusliigi valik ka lahtiseks ning valida sobiv menetlus usaldusisiku ja kohtu abiga. Seejuures hakkab füüsilisest isikust võlgnikku tema maksejõuetusmenetluse algatamisel nõustama usaldusisik ning ajutist haldurit füüsilisele isikule enam ei nimetata. Usaldusisikul on ajutise halduriga sarnased õigused ja kohustused.

Kohus võib jätta võlgniku kohustustest vabastamise menetluse algatamata, kui:

Kontrollitud:

Kes on usaldusisik?

Kes on usaldusisik?

Kui kohus võtab maksejõuetusavalduse menetlusse, otsustab kohus määrusega usaldusisiku nimetamise.  Usaldusisik täidab nii füüsilisest isikust võlgniku pankrotimenetluses ajutise halduri, kohustustest vabastamise menetluses usaldusisiku kui ka võlgade ümberkujundamise menetluses nimetatud nõustaja ülesandeid. Pankrotihalduri ülesandeid usaldusisik täitma ei hakka, st pankrotimenetlust usaldusisik läbi ei vii. Usaldusisikuna tegutsemise õigus on isikul, kes on kantud usaldusisikute nimekirja.

Kontrollitud:

Mis ma edasi tegema pean, kui kohus on teinud määruse, millega on otsustatud algatada kohustustest vabastamise menetlus?

Mis ma edasi tegema pean, kui kohus on teinud määruse, millega on otsustatud algatada kohustustest vabastamise menetlus?

Teil kui võlgnikul on kohustus tegeleda mõistlikult tulutoova tegevusega ja kui Teil sellist tegevust ei ole, siis on Teil kohustus seda otsida. Te olete kohustatud viivitamatult teatama kohtule ja usaldusisikule igast elu- ja tegevuskoha vahetusest (nt vahetasite töökohta), mitte varjama saadud tulusid ning vara, samuti peate andma kohtu ja usaldusisiku nõudel teavet oma tegevuse või selle otsimise, oma sissetulekute ja vara kohta. Ühtlasi olete kohustatud töö- või teenistussuhetest või muust sarnasest suhtest või ettevõtlusest saadud tulu igakuiselt usaldusisikule üle andma.

Kontrollitud:

Kas kohtul on õigus keelduda mind kohustustest vabastamast?

Kas kohtul on õigus keelduda mind kohustustest vabastamast?

Kohus võib jätta võlgniku kohustustest vabastamise menetluse algatamata, kui:
1) võlgnik on mõistetud süüdi pankroti- või täitemenetlusalase kuriteo, maksualase kuriteo, rahapesualase kuriteo, kelmuse või karistusseadustiku §-s 214, 2172, 381 või 3811 nimetatud kuriteo toimepanemises;

Kontrollitud: