menetluskulude koosseis ja jaotus

menetluskulude koosseis ja jaotus

Maakohus
Kohtumenetlus

TsMS § 164 lg 1 järgi alaealise lapse ülalpidamise asjas kannab kumbki pool oma menetluskulud ise. Kui kohus jätab TsMS § 164 lg 1 alusel menetluskulud poolte endi kanda positiivse kohtuotsuse korral (hagi rahuldatakse), siis mida see sisuliselt tähendab? Kohtuotsusel on ära toodud tsiviilasja hind - kas see on sama, mis menetluskulud? Kes selle (tsiviilasja hinna ehk menetluskulud) maksab, kas hageja, kostja või kumbki maksab pool summast?

Tere

Kui lõpplahendis on märgitud, et menetluskulud jäävad poolte endi kanda, tähendab see, et kumbki pool kannab ise oma esindaja kulud, võimalikud riigilõivu ja ekspertiisikulud. Teisele poolele midagi hüvitama ei pea. Menetluskulud saavad olla näiteks riigilõiv, ekspertiisi tasu, tõlgi tasu, esindajatasu ja nende kulude kohta esitatakse kohtule nimekiri. Tsiviilasja hind on statistiline number, millel ei ole menetluskuludega tegemist.

 

Lugupidamisega

 

Tiina Mölder

jurist

Vastatud:
16.05.2023

Millised dokumendid tuleb esitada registriosakonnale ühingu asutamiseks, kandeandmete muutmiseks, muude registrisse sisestatud andmete muutmiseks?

Millised dokumendid tuleb esitada registriosakonnale ühingu asutamiseks, kandeandmete muutmiseks, muude registrisse sisestatud andmete muutmiseks?

Registrisse tehakse kanne ettevõtja avaldusel, kohtulahendi alusel või muul seaduses sätestatud alusel. Ettevõtja on kohustatud registripidajale esitama kande aluseks olevad ja seaduses sätestatud muud dokumendid, samuti allkirjanäidised, ehk siis kannete tegemisel registrisse tuleb arvestada, et täidetud oleksid seadusest tulenevad nõuded nii esitatava avalduse kui ka nende lisade kohta. Samuti peab olema tasutud riigilõiv.

Kontrollitud:

Kes peavad äriregistrit, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrit, kommertspandiregistrit ning laevakinnistusraamatut?

Kes peavad äriregistrit, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrit, kommertspandiregistrit ning laevakinnistusraamatut?

Kuhu esitada pankrotiavaldus?

Kuhu esitada pankrotiavaldus?

Pankrotiasju menetlevad maakohtud. Eestis on neli maakohut: Harju Maakohus, Viru Maakohus, Tartu Maakohus ja Pärnu Maakohus. Igal maakohtul on mitu kohtumaja, mis asuvad maakohtu tööpiirkonnas. Täpsemalt vaata elektroonilisest Riigi Teatajast justiitsministri 27.10.2005 määrust nr 46 „Maa- ja halduskohtute kohtumajade täpsed asukohad ja teeninduspiirkonnad ning ringkonnakohtute asukohad“.

Kontrollitud:

Mida pean tegema, kui ühingu juhatuse liikmete volitused hakkavad peagi lõppema?

Mida pean tegema, kui ühingu juhatuse liikmete volitused hakkavad peagi lõppema?

Juhatuse liikmete valimiseks ja tagasikutsumiseks pädev organ (koosolek või nõukogu) peab vastu võtma juhatuse liikmete ametiaja pikendamise otsuse. Ametiaja pikendamise otsuse saab teha juhul, kui volitused ei ole veel lõppenud. Juhatuse liikme ametiaja pikendamist ei või otsustada varem kui üks aasta enne ametiaja kavandatavat möödumist. Kui volitused on lõppenud, tuleb juhatuse liikmed uuesti valida ja järgida seaduses või põhikirjas selleks sätestatud protseduuri.

Kontrollitud:

Maakohtusse pöördumine

Maakohtusse pöördumine

Maakohtud vaatavad esimese astme kohtuna läbi tsiviilvaidlusi. Tsiviilvaidluste ring on väga lai ja sinna kuuluvad erinevatest lepingutest ja võlasuhetest tulenevad vaidlused, perekonna- ja pärimisasjad, asjaõigust puudutavad vaidlused, äri- ja mittetulundusühingute tegevuse ja juhtimise küsimused, pankrotiasjad ning tööõiguse küsimused.

Kuidas maakohtusse pöörduda?

Kontrollitud: