elatis sundtäitmisel sissenõudjale ja Soome KELA-le

elatis sundtäitmisel sissenõudjale ja Soome KELA-le

Elatis lapsele
Sundtäitmine

Tere. Elatisnõue jõudis kohtutäiturile ja on kokkuleppeliselt makstud kogusumma. Kui sai uuritud palju jääk on,siis tuli välja,et Soome KELA nõuab 2 korda nii palju. Algne summa kohtutäituri poolt tuli 11000 ja KELA nõuab 24000. Kas pean maksma nagu Eesti nõue on või KELA nõude? Kahjuks pole aru saada,mille alusel KELA nõuab.

Elatise suurus on kirjas kohtuotsuses. Selle järgi on Teil võimalik arvutada välja, kui suur oli elatise võlgnevus sissenõudjale ja teha järeldus, kas KELA nõuab sama summat topelt või on tegemist tasumata osaga elatisvõlgnevusest. Nõue võib olla tingitud sellest, et KELA on Teie asemel lapsele mingil perioodil elatist maksnud ja nüüd on neil Teie vastu tagasinõue.

Vastatud:
29.05.2023

elatis lapse täisealiseks saades

elatis lapse täisealiseks saades

Elatis lapsele

Tere Küsimus elatisabi saamise kohta. Kuna lapse isa elatist ei maksa, tasub riik elatisabi. 06.juunil saab laps 18 aastaseks. Lapsel on lõpetatud 8 klassi, kuna tervislikel põhjustel on hariduse omandamine erinevalt tema eakaaslastest võtnud rohkem aega. Laps on olnud koduõppel ja Rajaleidja soovitusel on olnud individuaalõppel. 2022- 2023 õppeaastal ta koolis ei käinud. Tuli vaheaasta ja sügisel 2023 jätkab täiskasvanute gümnaaiumis (hetkel on see plaanis). Lapsele on määratud puuduv töövõime ja raske puue. Tööl ei käi ja on täielikult ülalpeetav kuna pole ise võimeline ennast elatama. Minu küsimus on järgnev, kuidas toimub lapsele elatisabi maksmine peale 06.06.2023, kui ta saab täisealiseks? Kui ta jätkab õpinguid ja kui ta ei jätka? Samuti kas lapse isal on jätkuvalt kohustus tasuda elatist kuni 22 eluaastani? 

Lapse täisealiseks saades lõppeb lapsevanemate kohustus teda kui alaealist last üleval pidada, seega lõppeb ka õigus kohtulahendi mittetäitmisest tulenevale elatisabile täitemenetluse ajal. Kui lapsel on jätkuvalt abivajadus, tuleb tal endal pöörduda kohtusse elatise saamiseks. Nüüd, täiealiseks saades, ei ole enam seadusega sätestatud miinimumelatist, vaid kohtus tuleb kirjeldada ja tõendada lapse vajadused, tuua esile, millisel määral saab laps katta oma vajadused oma sissetulekute arvel (töövõime- ja puudetoetus) ja vanematelt saab nõuda elatise andmist kuni kooli (täiskoormusega päevaõppes) lõpetamiseni ent mitte kauem kui 21-aastaseks saamiseni ulatuses, mis jäävad lapse enda sissetulekutest katmata, võrdsetes osades. Või kui laps kooli ei lähe, ent tööd teha mingil põhjusel ei saa, tuleb elatise saamiseks tõendada, mis takistab täisealisel isikul endale ülalpidamist teenimast.

Vastatud:
23.05.2023

Mille järgi peaks valima täitemenetlust läbiviiva kohtutäituri?

Mille järgi peaks valima täitemenetlust läbiviiva kohtutäituri?

Kohtutäiturid on Eesti jaotatud tööpiirkondade järgi, mis tähendab, et kohtutäitur valitakse tööpiirkonnast, kus on võlgniku elu- või asukoht või kus asub võlgniku vara. Kohtutäiturite kontaktandmed ja tööpiirkonnad leiad KP Koja veebilehelt.

 

Kontrollitud:

Millises järjekorras täidetakse elatise asjas tekkinud võlgnevused?

Millises järjekorras täidetakse elatise asjas tekkinud võlgnevused?

Kui lapsele on kohtu poolt välja mõistetud elatis ning tehtud on ka taotlus elatisabi saamiseks, siis hakkab kohtutäitur iga kuu jälgima, kas ja millises summas võlgnikult lapsele elatist laekub. Kui võlgnik maksab ühes kuus lapsele elatist suuremas summas kui on määratud igakuise elatisega, siis esimese asjana arvestab kohtutäitur sellest summast maha igakuise elatise makse ning kui sellest jääb raha üle, siis hakkab kustutama varasemat võlgnevust. Alles siis, kui kogu võlgnevus lapse ees on kustutatud, hakkab riik võlgnikult elatisabi tagasi nõudma.

 

Kontrollitud:

Millal ja mis tingimustel on võimalik täitemenetluses rakendada võlgniku suhtes sunnimeetmeid (näiteks võlgniku juhtimisõiguse peatamine)?

Millal ja mis tingimustel on võimalik täitemenetluses rakendada võlgniku suhtes sunnimeetmeid (näiteks võlgniku juhtimisõiguse peatamine)?

Täitemenetluses on elatis võimalik rahuldada võlgniku varast (kontol olev raha, tööandja käest võlgniku palk, kinnisvara, vallasvara, varalised õigused). Kohtutäituril on õigus vara leidmiseks otsida läbi võlgniku valduses olevad ruumid ja maatükid.

Alates 2016. a märtsist on võimalik võlgniku survestamiseks  kohtumäärusega piirata järgnevaid võlgniku õigusi: jahipidamisõigus, mootorsõiduki juhtimisõigus, relvaluba ja relvasoetamisluba, väikelaeva ja jeti juhtimisõigus, kalastuskaart.

Kontrollitud:

Mida teha, kui võlgniku suhtes on välisriigis juba täitemenetlus käimas, kuid võlgnik siiski lapsele elatist ei maksa?

Mida teha, kui võlgniku suhtes on välisriigis juba täitemenetlus käimas, kuid võlgnik siiski lapsele elatist ei maksa?

Kuidas käituda siis, kui võlgniku suhtes küll täitemenetlus käib, kuid võlgnik on maksnud lapse elatisraha otse?

Kuidas käituda siis, kui võlgniku suhtes küll täitemenetlus käib, kuid võlgnik on maksnud lapse elatisraha otse?

Kui võlgnik on maksnud täitemenetluse väliselt lapsele elatist, peab elatisabi saaja sellest koheselt teavitama kohtutäiturit. Juhul, kui taotleja kohtutäiturit elatise laekumisest ei teavita, on Sotsiaalkindlustusametil teatud juhtudel õigus elatisabi tasaarvestada teistest peretoetustest.

 

Kontrollitud:

Kuidas taotleda elatislahendi muutmist teises Euroopa Liidu liikmesriigis?

Kuidas taotleda elatislahendi muutmist teises Euroopa Liidu liikmesriigis?

Justiitsministeerium

Euroopa Nõukogu määruse nr 4/2009 kohtualluvuse, kohaldatava õiguse, kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise ning koostöö kohta ülalpidamiskohustuste küsimustes, sõlmitud Brüsselis 18.12.2008, leiate siit. Määrus jõustus 18.06.2011. Määrust kohaldatakse kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide suhtes, välja arvatud Taani.

Antud määrus reguleerib muuhulgas elatislahendi muutmise taotlemist teises Euroopa Liidu liikmesriigis (edaspidi välisriik).

Kontrollitud:

Kui vanema majanduslik seis ei võimalda üldse elatist maksta, kas siis ei saagi elatist nõuda? Aga kui vanemal on palju lapsi?

Kui vanema majanduslik seis ei võimalda üldse elatist maksta, kas siis ei saagi elatist nõuda? Aga kui vanemal on palju lapsi?

Kuni 31.12.2021. a oli elatis ühele lapsele vähemalt pool miinimumpalka, s.o 2021. a. 292 eurot kuus. Alates 1.01.2022. a ei või igakuine elatis ühele lapsele olla väiksem kui perekonnaseaduse § 101 alusel arvutatud summa. Kohus võib mõjuval põhjusel siiski vähendada elatist alla miinimummäära. Mõjuvaks põhjuseks võib olla muu hulgas vanema töövõimetus, töökoha kaotus või olukord, kus vanemal on teine laps, kes elatise väljamõistmisel miinimummääras osutuks varaliselt vähem kindlustatuks kui elatist saav laps.

Kontrollitud: