Kuidas esitada maksekäsu kiirmenetluse avaldust?

Kuidas esitada maksekäsu kiirmenetluse avaldust?

Maksekäsu kiirmenetluse avaldust saab esitada ainult elektroonilise portaali e-toimik kaudu. Portaali saab siseneda ID-kaardiga ning e-toimiku kaudu esitatav avaldus tuleb digitaalselt allkirjastada. Avalduse menetlejaks on Pärnu Maakohtu maksekäsu osakond.

Kontrollitud:

Mis on maksekäsu kiirmenetlus lapse elatisnõudes?

Mis on maksekäsu kiirmenetlus lapse elatisnõudes?

Maksekäsu kiirmenetlus on lihtsustatud kirjalik menetlus, mis võimaldab hagimenetlusest kiiremini (kohtuistungita) ja väiksemate kuludega saada võlga välja mõistvat kohtulahendit rahalistes nõuetes.

Kohus lahendab maksekäsu kiirmenetluses ka alaealisest lapsest lahus elavalt vanemalt lapsele elatise nõudmise avalduse. Maksekäsu kiirmenetluses ei või nõuda elatise maksmist tagasiulatuvalt. See ei välista elatise tagasiulatuvat nõudmist seaduses sätestatud ulatuses hagimenetluses kohtus.

Kontrollitud:

Maksekäsu kiirmenetluse muutumine hagimenetluseks

Maksekäsu kiirmenetluse muutumine hagimenetluseks

Kui vanem esitab talle antud tähtaja jooksul vastuväite, lahendab kohus asja edasi hagimenetluses. Vastuväide peab olema põhistatud ja loetakse elatisnõudele hagi vastuseks. Vanemal on õigus esitada elatise maksmise võimatusele või piiratud võimalusele tuginev vastuväide üksnes juhul, kui ta ühtlasi esitab oma sissetuleku, vara ja majandusliku seisundi kohta justiitsministri määrusega kehtestatud vormi, millele tuleb lisada vastavad tõendid.

 

Kontrollitud:

Mida teha kui võlgnik ei täida maksekäsku vabatahtlikult?

Mida teha kui võlgnik ei täida maksekäsku vabatahtlikult?

Hagita menetluse lahend (maksekäsk) on kohtumäärus, mis kuulub viivitamata täitmisele. Seega, kui võlgnik ei maksa kohtu poolt määratud summat sissenõudjale vabatahtlikult, on sissenõudjal õigus pöörduda kohtutäituri poole, et taotleda võlgniku suhtes täitemenetluse algatamist. Täpsemalt täitemenetlusest saad vaadata siit.

Kontrollitud:

Kes on maksekäsu kiirmenetluse poolteks elatise nõudes?

Kes on maksekäsu kiirmenetluse poolteks elatise nõudes?

Maksekäsu kiirmenetluses on pooled avaldaja ja võlgnik. Avaldajaks on isik, kes esitab maksekäsu kiirmenetluse avalduse kohtusse ja võlgnikuks on isik, kelle vastu avaldus esitatakse. Alaealisele elatise nõudmisel on avaldajaks alaealine, keda esindab tema vanem või eestkostja.

Kontrollitud: