Haldusakti vaidlustamine

Haldusakti vaidlustamine

Halduskohus

Tere! Kas adressaat saab esitada vaide haldusaktile, mida ta on kasutanud tõendina akti andja kavatsuste kohta halduskohtumenetluses teises asjas? Tänan vastuse eest!

Kui haldusakt sisaldab teavet, mis on asjas olulise tähendusega ning tõendab Teie seisukohti, ei ole takistust selle tõendina esitamisele. Samuti ei välista hagldusakti tõendina kasutamine aktile vaide esitamist kui selleks esinevad alused ja tähtaeg ei ole veel möödunud. Kui aga vaide alusel on haldusakt tühistatud ja uus haldusakt enam Teie väiteid ei kinnita, ei ole õige kehtetut hagldusakti tõendina kasutada.

Vastatud:
23.09.2023

Paindlik pension ja töötuskindlustushüvitis

Paindlik pension ja töötuskindlustushüvitis

Halduskohus

Tere! Mind koondati ja taotlesin töötukindludtus hüvitist. Töötades vormistasin paindliku pensioni, mille töötuks jäämisel peatasin, et saada töötuskinlustus hüvitist. Nüüd ütleb töötukassa, et ma ei saa hüvitist, kuna mulle on määratud paindlik pension, olenemata sellest, et seda mulle ei maksta.s Saatsin ka neile sotsiaalameti otsuse peatamise kohta, kuid see ei loe nendele. Tundub, et nad mängivad praegu sõnaga määratud. Alguses ütles töötukassa infotöötaja, et kui pensioni ei maksta enam, siis saab hüvitist küll, teine töötaja ütles, et neil ei ole praktikas enne sellist asja ette tulnud ja nüüd kolmas ütles, et ei saa. Nüüd olen seisus, et töötuna ma ei saa hüvitist ja kuna peatasin pensioni maksmise, siis ka pensioni ei saa. Töötukassa kirjutab eesti.ee lehel, et töötuskindlustuse eesmärk on tagada töötajale töötuks jäämise ajaks asendussissetulek, mis samas toetaks aktiivseid tööotsinguid. Praegu otsin tööd ja kõik muud nõuded kindlustuse saamiseks on täidetud. Kuid nüüd on olukord, kus ei ole enam elamiseks raha. Mulle tundub, et lihtsalt on leitud mingi konks (sõna "määratud"), et mitte seda maksta, kuigi on otsud, et mulle rohkem paindliku pensioni ei maksta. Palun Teie abi selles küdimuses. Kaalun ka kohtusse minekut.

Soovitan Teil teha taotluse töötuskindlustushüvitise määramiseks ning keelduva otsuse saamisel see vaidlustada otsuses märgitud korras. Tõenäoliselt ongi tegemist olukorraga, mida pole varem esinenud ja on võimalik, et vajataksegi kohtu otsust.

Samas, sõnaga "määratud" mitte ei mängita, vaid kui seadusandja on seadusesse selle sõna kirjutanud, siis on see tõenäoliselt olnud seadusandja tahe, mida tuleb järgida. Seadust muuta paraku ei ole foorumi keskkonnas võimalik.

Vastatud:
07.08.2023

Tee sulgemine avaliku ürituse ajaks

Tee sulgemine avaliku ürituse ajaks

Halduskohus

Tere, Elan Tartus Erminurme elamurajoonis. 19.07-23.07 toimub ERMi ümbruses Rally Estonia. Seoses sellega kehtib ajutine liikluskorraldus. Liikluskorralduse skeem saadeti e-maili peale, täpsustavat informatsiooni seal ei olnud. Omaalgatuslikult küsides liikluskorralduse eest vastutavalt isikult, et kuidas on tagatud kodule ligipääs Raadi katse ajal selgus, et: Erminurme arendusele on ligipääs autoga piiratud ajavahemikel, kui toimub kiirustkatse: 20.07 ehkNeljapäev kell - 17:38-23:40; - 22.07 ehk Laupäev kell – 17:45-22:30. Korraldaja poolt ei ole pakutud ühtegi alternatiivset lahendus ega selgitust, kuidas toimub liikumine või kuhu pargitakse auto EHK ei ole saavutatud kokulepe mõjutatud isikutega nagu seda nõuab määrus "Nõuded ajutisele liikluskorraldusele (https://www.riigiteataja.ee/akt/119072018012) § 3. Ajutise liikluskorralduse üldnõuded (7) Ajutise liikluskorralduse kehtimise ajal tuleb tagada inimeste juurdepääs nende elukohale ja kinnistule nende soovitud liikumisviisil, kui see enne ajutise liikluskorralduse kehtestamist eksisteeris ning kui arvestades ajutist liikluskorraldust põhjustanud asjaolusid on juurdepääsu tagamine võimalik. Kui sõidukiga juurdepääsu tagamine ei ole teetööde või avaliku ürituse läbiviimise ajal otstarbekas, tuleb teetöö tegijal ja avaliku ürituse korraldajal saavutada juurdepääsu osas kokkulepe mõjutatud isikutega." Tartu Vald selles küsimuses viitam lõikele (8) Teeomanik võib lubada juurdepääsu sulgemist juurdepääsusid tagamata teetööde või avaliku ürituse läbiviimise ajal juhul, kui selleks on kaalukas avalik huvi. Kas antud juhul kuulub Rally Estonia kaaluka avaliku huvi alla sedavõrd, et kohalikele elanikele ei pea tagama ligipääsu kinnistule omaniku soovitud viisil ehk autoga? Kas ja kuidas on võimalik nõuda enda kodule ligipääs olukorras kus Teeomanik (Tartu vald) ja liikluskorralduse eest vastutav isik ei ole huvitatud kokkuleppe saavutamisest (nt. iga 15 min jooksul autode läbilaskmine)? 

 

Kas kaalukam on avalik huvi või kinnistuomanike õigus pääseda juurde oma elukohale elaniku soovitud viisil on kaalutlusotsus. Otsust tehes tuleb arvestada nii ürituse korraldajate ja sellel osalejate kui elanike huve. Oluline on, kui kauaks jääb juurdepääs suletuks, kas see on suletud täielikult, kas ligipääsu sulgemist oleks ürituse iseloomu arvestades võimalik vältida, kas vajadusel on tagatud näiteks operatiivsõidukite juurdepääs ja muid olulisi asjaolusid, millele foorumi tingimustes kahjuks hinnangut anda ei ole võimalik. Soovitan teeomaniku argumendid ära kuulata, esitada enda argumendid ja võimalikud alternatiivsed lahendused ja püüda saavutada kompromiss. Kui kompromissi ei saavutata, tuleb pöörduda halduskohtusse, kui riive Teie õigustele on suurem üritusel osalejate huvidest.

Vastatud:
18.07.2023

Halduskohtusse pöördumine

Halduskohtusse pöördumine

Halduskohtusse saab eraisik pöörduda erinevate avalik-õiguslike vaidluste lahendamiseks. Näiteks saab halduskohtusse pöörduda omandireformi ja maareformiga seotud vaidlustes, kodakondsus- ja migratsiooniküsimustes, samuti riigihangete, ehituse ja planeerimisega ning riigivastutusega seonduvates vaidlustes. 

Halduskohtumenetluse ülesanne on eelkõige isikute õiguste kaitse õigusvastase tegevuse eest täidesaatva võimu teostamisel. Eesti kohtule ei või esitada kaebust välisriigi võimude, rahvusvahelise organisatsiooni või selle organi tegevuse peale.

Kontrollitud: