Kinkeleping alaealisele

Kinkeleping alaealisele

Tehingud lapse varaga
Kinnisvara

Tere! Kas notari juures korteri kinkelepingu sõlmimisel alaealisele võib takistuseks saada korteriühistu võlg või laen?

Kinnisvaratehingus alealisega nõuavad reeglina kohtu nõusolekut. Alaealisele kinnisvara kinkimise osas puudub kohtutel üksmeel ehk kinnisasja tasuta omandamisele suunatud tehing võib vajada ja võib ka mitte vajada nõusolekut. Nii näiteks on Tartu maakohus jätnud rahuldamata kinketehingu nõusoleku avalduse põhjusel, et niisugune tehing ei vaja kohtu aksepti. Samas on kohus teises tsiviilasjas andnud kinkeks nõusoleku. Tõenäoliselt, kui on tegemist kinnisasjaga, mille osas puuduvad koormatised, on võimalik teha tehing ilma kohtu nõusolekuta, teistel juhtudel aga mitte. Küsimuses, kas tehing vajab nõusolekut või ei ja kas koormatised võivad saada takistuseks, tasub veel enne nõusoleku taotlemist konsulteerida notariga.

Vastatud:
21.09.2023

Lapse vara võõrandamine

Lapse vara võõrandamine

Tehingud lapse varaga

Tere! Pärimise teel saadud mootorratas on mul kaasomandis minu alaealise lapsega. Kas seda võib võõrandada alaealise lapse, surnud isa vennale ehk onule? 

Vanemad ei või lapse nimel teha kõiki tehinguid. Peamiselt on välistatud tehingud, mille üheks pooleks on laps ja teiseks pooleks vanem või vanema lähisugulane, kus võib esineda lapse ja vanema huvide konflikt. Nimetatud toimingute tegemiseks tuleb pöörduda kohtu poole erieestkostja määramiseks ning kohus määrab isiku, kes esindab last tehingu tegemisel lapsevanemaga.

Teise võimalusena võib kohus anda nõusoleku konkreetse tehingu tegemiseks ilma erieestkostjat määramata, asendades lapse tahteavalduse jõustunud kohtulahendiga. Lisaks ei saa vanemad last esindada tehingute tegemisel varaga, mille laps on omandanud pärimise teel või kinketehingu alusel, kui pärandaja või kinkija on määranud, et üks vanem või kumbki vanem ei või seda vara valitseda.

Vastatud:
05.06.2023

Tehingud lapse varaga

Tehingud lapse varaga

Last esindada ja lapse nimel tehinguid teha võivad üksnes mõlemad vanemad ühiselt, kuna vanematel on oma lapse suhtes ühine hooldusõigus. Erandjuhtudel võib ühel vanemal olla ainuhooldusõigus (näiteks kohtuotsusest tulenevalt).

Kui vanemad ei ole lapse sünni hetkel omavahel abielus, on neil ühine hooldusõigus juhul, kui nad lapse sündi registreerides või isaduse omaksvõtu tahteavaldusi esitades ei ole väljendanud oma soovi jätta vanema hooldusõigus vaid ühele vanematest.

Kontrollitud:

Millal võib olla tegemist lapse vara ohustamisega? Mis siis juhtub?

Millal võib olla tegemist lapse vara ohustamisega? Mis siis juhtub?

Üldjuhul eeldatakse, et lapse vara on ohustatud, kui vara hooldaja rikub lapse ülalpidamise kohustust või varahooldusõigusega seotud muid kohustusi või kui ta ei täida varahooldusõiguse kohta kehtivaid kohtu korraldusi.

Kohus võib teha vanematele ettekirjutuse lapse vara nimekirja ja vara valitsemise aruande esitamiseks. Vanemad peavad kinnitama vara nimekirja õigsust. Kui nimekiri on puudulik, võib kohus oma määrusega teha nimekirja koostamise ülesandeks valla- või linnavalitsusele.

Kontrollitud:

Mida peaks vanem teadma lapse vara valitsemisel?

Mida peaks vanem teadma lapse vara valitsemisel?

  • Varahooldusõigus ei kehti vara puhul, mille laps on omandanud pärimise teel või kinketehingu alusel, kui pärandaja või kinkija on määranud, et üks vanem või kumbki vanem ei või seda vara valitseda. Vara, mille laps on omandanud pärimise teel või kinketehingu alusel, peavad vanemad valitsema vara andnud isiku juhiste kohaselt. Vanemad võivad juhistest kõrvale kalduda, kui nende järgimine võib kahjustada lapse huve.
  • Vanemad ei või lapse esindajana kinkida lapse vara.
Kontrollitud: