Rahvusvaheline õigusabi

Rahvusvaheline õigusabi

Tasuta rahvusvaheline õigusabi on mõeldud selleks, et tagada isikutele asjakohase õigusabi reaalne kättesaadavus. Vajadus selle järele võib tekkida juhul, kui isiku kohtuasja vaadatakse läbi kohtus, mis ei asu tema alalises elukohariigis. Rahvusvaheline õigusabi võib katta lisaks esindaja kuludele ka  suulise tõlke, vajalike dokumentide tõlkimise kulud ning sõidukulud olukorras, kus taotleja füüsilist ilmumist kohtusse nõuab seadus või kohus.

Kontrollitud:

Mis on riigi õigusabi?

Mis on riigi õigusabi?

Riigi õigusabi on isikule riigi kulul õigusteenuse osutamine. Riigi õigusabi osutab advokaat. Riigi õigusabi antakse kohtueelses menetluses (tsiviil-, kriminaal- ja väärteoasjades), kohtumenetlustes (tsiviil-, kriminaal-, väärteo- ja haldusasjades), täitemenetluses, haldusmenetluses, teistmismenetluses, õigusdokumendi koostamises või muus õigusalases nõustamises või esindamises. Riigi õigusabi tähendab, et õigusteenuse eest maksab esialgu riik. See ei tähenda tingimata täiesti tasuta teenust.

Kontrollitud:

Kas riigi õigusabi taotlusele tuleb lisada veel mingeid dokumente?

Kas riigi õigusabi taotlusele tuleb lisada veel mingeid dokumente?

Riigi õigusabi saamiseks tuleb füüsilisel isikul esitada kohtule riigi õigusabi taotlus ning lisada sellele enda allkirjastatud teatis oma majandusliku seisundi kohta. Taotluse ja majandusliku seisundi teatise vormid on kättesaadavad  ning igas kohtus ja advokaadibüroos. Teatisele tuleb võimaluse korral lisada tõendid, mis seda seisundit iseloomustavad. Teatist oma majandusliku seisundi kohta ei pea lisama kriminaalmenetluses kahtlustatav, kes taotleb endale kaitsja määramist.

Kontrollitud:

Mis keeles tuleb riigi õigusabi taotlus esitada?

Mis keeles tuleb riigi õigusabi taotlus esitada?

Riigi õigusabi saamise taotlus esitatakse eesti keeles või inglise keeles. Muus keeles kohtule edastatud taotlus tagastatakse. Inglise keeles võib taotluse esitada, kui õigusabi taotleb füüsiline isik, kelle elukoht on mõnes muus Euroopa Liidu liikmesriigis või kes on mõne muu Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik või juriidiline isik, mille asukoht on mõnes muus Euroopa Liidu liikmesriigis.

 

 

Kontrollitud:

Kuhu ja kellele esitada riigi õigusabi taotlus?

Kuhu ja kellele esitada riigi õigusabi taotlus?

Üldjuhul tuleb riigi õigusabi taotlus esitada kohtule, kes asja läbi vaatab või kes peaks kohtumenetluse alustamise puhul asja läbi vaatama (nt kui isik soovibki õigusabi hagi esitamiseks). Eeluurimise staadiumis olevas kriminaalasjas määrab riigi õigusabi uurimisasutus (üldjuhul politsei) või prokuratuur. Soovitame pöörduda nõu saamiseks advokaadibüroode poole, kuna advokaadibüroo pidaja on seaduse järgi kohustatud tagama riigi õigusabi vajajatele advokaadibüroo tööajal selgituste andmise riigi õigusabi saamise aluste ja korra kohta ilma selle eest tasu võtmata.

Kontrollitud:

Kes määrab riigi õigusabi osutava advokaadi?

Kes määrab riigi õigusabi osutava advokaadi?

Kohtu, prokuratuuri või uurimisasutuse taotlusel määrab Eesti Advokatuur riigi õigusabi osutava advokaadi. Kohtul, prokuratuuril või uurimisasutusel ei ole õigust leppida advokaadiga kokku riigi õigusabi osutamises ega määrata riigi õigusabi osutavat advokaati. Kui Teil on eelnevalt kokkulepe mõne advokaadiga õigusabi osutamiseks, siis tuleb see märkida riigi õigusabi taotluses.

 

 

Kontrollitud:

Kuidas saada riigi õigusabi?

Kuidas saada riigi õigusabi?

Riigi õigusabi andmisel tuleb eristada olukordi, kus riigi õigusabi antakse taotluse alusel ja olukordi, kus riigi õigusabi antakse taotlust esitamata. Taotlus riigi õigusabi saamiseks tuleb üldjuhul esitada kohtule. Uurimisasutusele või prokuratuurile esitatakse riigi õigusabi taotlus juhul, kui isik on kahtlustatav kriminaalasjas, milles kaitsja osavõtt ei ole kohustuslik.

Taotluse vorm on kättesaadav igas kohtus ja advokaadibüroos.

 

 

Kontrollitud: