Makse valele saajale

Makse valele saajale

Võlgnik välismaal

Tervitus! Sain internetis petta. Saadeti justkui soome suurfirma arve kuid iban vahetati ära. Küsimus seisneb kas see on lubatud panganduses et ibani omanik ja saaja nimi ei peagi ühtima? Eriti kui raha läheb välismaale? Võingi panna sinna eesti riik raha saajaks, itaalia ibani ja ongi pankade silmis jokk? Aitäh!

Pangal ma siinkohal süüd ei näe. Kui sooritasite makse Eesti pangast puudub pangal võimalus näha, kas välismaises pangas on konto kuhu raha kantakse registreeritud selle isiku nimele, kes on märgitud makse saajaks. Sellist fakti saab tuvastada vaid saaja pank, mis küsimuse kohaselt ei asu Eestis ja millele seetõttu ei kehti ka Eesti õigus.

Kui keegi Teid aidata saab, siis on see politsei, kellel võiks olla võimalik rahvusvahelise koostöö raames vastava riigi kolleegidelt abi paluda pettuse kordasaatnu tuvastamiseks.

Vastatud:
09.11.2023

Tööleping Rootsis

Tööleping Rootsis

Võlgnik välismaal

Tere, kas ja kes suudaks aidata töövaidluses Rootsi firmaga kes mind vallandas kuna ma jaanuaris jäin haigeks, põlve trauma, ja mais mind vallandati. Ja ei makstud sentigi selle eest, et ma 3 aastat tegin tööd 11h päevas ja nädalavahetused lisaks. Firma on dixutana ab. Minu nõudmisel saadeti minu tööleping ja töölepingu lõpetamise koopia maili teel. Fotod. Tööleping on allkirjastatud 01.12.2022. Ma töötasin firmas 3 aastat. Ja leping mille sain pole minu allkirjaga. Keegi nendest on sinna alla kirjutanud minu eest. Mul on igal dokumendil tõestus minu allkirjast. id kaardil on ka allkiri. Pole ligilähedalegi. Omanik sai kunagi rootsis maksukelmuste eest tegutsemise keelu. Nüüd "juhib" firmat abikaasa. Aga minul on mure, et tervise rikkusin ära Rootsis ja nüüd nad ei ole nõus isegi minu isiklikke asju tagastama. Ja tööriistu. Rääkimata kolm aastat saamata puhkusetasu või ületunde. Minu elu on läinud tuksi. Ma lähen järgmine nädal põlvega kompuuter uuringusse ja võlanõustaja juurde. Pole raha kui tööd ei saa teha. Jutt ehitusest ja plaatimisest. Ei saa tööd teha kui jalg ei kanna. Keelatud isegi objektil viibida. Soovitud tulemus: Saada puhkuse rahad kolme aasta eest kuigi nemad väidavad, et puhkuse raha on tunni hindes sees ja rootsis on see lubatud. Saada kahjutasu kaotatud kuude eest kui ma pole suuteline endale elatist teenida. Või anda neid politseisse, et nad ei oma kolme aasta jooksul minuga lepingut. Omavad aga mitte minu allkirjaga. Ja minu isiklike asjade tagastamist või hüvitamist. Vähemalt aidake infoga kuhu ma peaks põõrduma. Rootsi riigis pole emaile. Kõik kirja teel v mine kohale. Äkki mingi firma kes aitaks? Ma ei räägi rootsi keeles. Ja inglise keel kehva.

Kui Teil oli sõlmitud tööleping Rootsi firmaga töötamiseks Rootsis, tuleb töölepingust tulenevad vaidlused lahendada Rootsi seaduse järgi. Siin saab vaid soovitada Rootsis tegutsevat või Rootsi siseriiklikku õigust tundvat esindajat leida. Näiteks Eesti advokaadibürool Trinity (https://triniti.eu/et/) on esindus ka Rootsis.

Vastatud:
03.07.2023

Elatisotsuse tunnustamine ja täitemenetlusaegse elatisabi taotlemine kui võlgnik on välisriigis

Elatisotsuse tunnustamine ja täitemenetlusaegse elatisabi taotlemine kui võlgnik on välisriigis

Justiitsministeerium

Kui Eesti kohus on teinud Teie kasuks kohtuotsuse elatise väljamõistmiseks, kuid võlgnik elab või tema vara asub mõnes teises riigis ning otsust ei saa Eestis täita, siis peate esitama Eesti kohtu otsuse tunnustamise taotluse välisriigi kohtule, et otsust saaks täita võlgniku elukohas või tema vara asukohas.

Kontrollitud:

Kas elatisabi saab taotleda, kui võlgnik elab välismaal ning Eestis ei ole võimalik täitemenetlust alustada?

Kas elatisabi saab taotleda, kui võlgnik elab välismaal ning Eestis ei ole võimalik täitemenetlust alustada?

Üldreeglina tuleb lapse elatise nõudes algatada täitemenetlus Eestis, kuid lapsel on õigus elatisabile ka siis, kui võlgnik elab või omab vara välismaal ning Eestis ei ole võimalik võlgniku vastu täitemenetlust alustada.

Piirülese täitemenetluse alustamise ja elatisabi taotlemise protsess sõltub sellest, kus riigis elatisvõlgnik elab või vara omab. 

Kui võlgnik elab või omab vara Euroopa Liidu liikmesriigis või riigis, mis on liitunud konventsiooniga, mis võimaldab Eesti keskasutuse kaudu taotleda elatist väljamõistva kohtulahendi täitmist (nt Šveits, Island, USA):

Kontrollitud:

Nn. Lugano 2007 konventsioon

Nn. Lugano 2007 konventsioon

e. „Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtualluvuse ning neid käsitlevate kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise“ konventsiooni alusel

Kui võlgnik elab Islandil, Norras või Šveitsis (edaspidi välisriik), tuleb kohtuotsuse tunnustamiseks esitada taotlus Justiitsministeeriumi kaudu vastava välisriigi pädevale kohtule või asutusele vastavalt võlgniku elukohale.

Õigusloome

Kontrollitud:

Kohtuotsuse tunnustamine Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse nr 805/2004

Kohtuotsuse tunnustamine Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse nr 805/2004

millega luuakse Euroopa täitekorraldus vaidlustamata nõuete kohta, nn. Euroopa täitekorralduse määruse alusel

Kui võlgnik elab mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis (edaspidi välisriik), tuleb kohtuotsuse täitmiseks esitada taotlus vastava välisriigi pädevale täitevasutusele vastavalt võlgniku elukohale.

Õigusloome

Kontrollitud:

Kohtuotsuse tunnustamine ja täitmine Euroopa Nõukogu määruse nr 44/2001

Kohtuotsuse tunnustamine ja täitmine Euroopa Nõukogu määruse nr 44/2001

kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades, nn. Brüssel I määruse alusel

Kui võlgnik elab mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis (edaspidi välisriik), tuleb kohtuotsuse tunnustamiseks esitada taotlus vastava välisriigi pädevale kohtule vastavalt võlgniku elukohale või elatisasjade puhul Justiitsministeeriumile.

Õigusloome

Kontrollitud:

Muu kohtuotsuse tunnustamine

Muu kohtuotsuse tunnustamine

Justiitsministeerium

Kui Eesti kohus on teinud Teie kasuks kohtuotsuse, kuid võlgnik elab või tema vara asub mõnes teises riigis ning otsust ei saa Eestis täita, siis peate esitama Eesti kohtu otsuse tunnustamise taotluse välisriigi kohtule, et otsust saaks täita võlgniku elukohas või tema vara asukohas. Alates 10. jaanuarist 2015 saab kohtulahendiga minna aga koheselt iga liikmesriigi kohtutäituri juurde, kus võlgnikul on varasid. Uus kord kehtib alates viidatud kuupäevast tehtud lahenditele.

Kontrollitud:

Elatisotsuse tunnustamine

Elatisotsuse tunnustamine

Justiitsministeerium

Kui Eesti kohus on teinud Teie kasuks kohtuotsuse elatise väljamõistmiseks, kuid võlgnik elab või tema vara asub mõnes teises riigis ning otsust ei saa Eestis täita, siis peate esitama Eesti kohtu otsuse tunnustamise taotluse välisriigi kohtule, et otsust saaks täita võlgniku elukohas või tema vara asukohas.

Kui Eesti kohus ei ole veel teinud antud asjas kohtuotsust, soovitame Teil uurida teemat Kuidas taotleda elatist teises Euroopa Liidu liikmesriigis.

Kontrollitud: