Siit leiad erinevad dokumendivormid ja nende vormistamist ja esitamist puudutava teabe. Näiteks saad juhiseid, kuidas ja milliseid dokumente esitada kohtule, kohtutäiturile, samuti teavet piiriülese asjaajamise kohta. Kohtule esitatavad dokumendivormid leiad ka Kohtute veebilehelt ja kohtutäiturile esitatavad dokumendivormid Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja veebilehelt. Praktilist teavet piiriülese asjaajamise kohta leiad veel Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist.

väärteromenetluses osalemise kohustus

väärteromenetluses osalemise kohustus

Dokumentide vormid

Tere. Minu vastu algatati väärteomenetlus umbes 2 aastat tagasi. Kuu tagasi helistati ja kutsuti kohale. Ei saanud minna kuna olin kaugemal tööl. Leppisime menetlejaga kokku, et helistab esmaspäeval ja paneme uue aja. Seda ta ei teinud ja mõni aeg hiljem tuli isiklikult numbrilt ähvardav sõnum, et hakatakse otsima politseihuviga. Nüüd naabrid olid näinud, et oligi käinud politsei ukse taga. Kas nii tohib kui ma ühtegi ametlikku kutset pole saanud?

Kui menetlusaluse isiku asukoht on teadmata, selgitab selle kohtuvälises menetluses kohtuväline menetleja ja kohtumenetluses kohus. Seega võib olla tegemist olukorraga, kus Teie asukoht ei ole menetlejale teada (Te ei ole menetlejale oma aadressi teada andnud) ja menetleja otsib Teid asukoha väljaselgitamise eesmärgil, et kutset üle anda. Kutse ilmumiseks tuleb menetlusalusele isikule kätte toimetada. Kutse antakse isikule allkirja vastu kätte või toimetatakse isikule kätte postiga väljastusteatega tähtkirjana või saadetakse elektrooniliselt. Kutse antakse kätte täisealisele isikule ning vähemalt 14-aastasele või vanemale alaealisele allkirja vastu teatisel, millele märgitakse kutse kätteandmise aeg. Kui kutsutavale ei olnud võimalik kutset kätte anda, antakse see temaga koos elavale vähemalt 14-aastasele perekonnaliikmele allkirja vastu teatisel ja märgitakse kätteandmise aeg. Kui isik keeldub kutse kättesaamise kohta allkirja andmisest, märgitakse teatisele kutse vastuvõtmisest keeldumine ja keeldumise kuupäev. Kutse loetakse isiku poolt kättesaaduks kutse vastuvõtmisest keeldumise päevast. Küsimusest ei selgu, kas kas kutset on püütud kätte toimetada, kas see on ehk toimetatud kätte pereliikmele või olete ise mingil viisil keeldunud kutset vastu võtmast. 

´Kokkuvõtlikud saab soovitada küsimustele vastuse saamiseks koostööd kohtuvälise menetlejaga ja menetluses osalemist. Kõrvalehoidmine võibki tekitada küsimusi ja ka probleeme.

Vastatud:
29.01.2024

Kohtuotsuse tunnustamine ja täitmine "Välisriigist ülalpidamise taotlemise" konventsioon ja elatisabi

Kohtuotsuse tunnustamine ja täitmine "Välisriigist ülalpidamise taotlemise" konventsioon ja elatisabi

nn. New Yorgi konventsiooni alusel

Justiitsministeerium

Kui elatise maksja elab mõnes antud konventsiooni osalisriigis (edaspidi välisriik), tuleb pöörduda Eestis esimese astme otsuse teinud kohtu poole ja esitada taotlus kohtuotsuse tunnustamiseks ja täitmisele pööramiseks antud konventsiooni alusel vastavas välisriigis, kuid laps elab Eestis, siis elatisabi saamiseks peab ka välisriigist laekuvaid laekuvaid summasid vahendama Eesti kohtutäitur.

Taotlemine

Kontrollitud:

Nn. Lugano 2007 konventsioon ja elatisabi

Nn. Lugano 2007 konventsioon ja elatisabi

e. „Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtualluvuse ning neid käsitlevate kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise“ konventsiooni alusel

Justiitsministeerium

Kui võlgnik elab Islandil, Norras või Šveitsis (edaspidi välisriik), tuleb kohtuotsuse tunnustamiseks esitada taotlus Justiitsministeeriumi kaudu vastava välisriigi pädevale kohtule või asutusele vastavalt võlgniku elukohale, kuid laps elab Eestis, siis elatisabi saamiseks peab ka välisriigist laekuvaid laekuvaid summasid vahendama Eesti kohtutäitur.

Taotlemine

Kontrollitud:

Kohtuotsuse tunnustamine ja elatisabi taotlemine „Ülalpidamiskohustusi käsitlevate otsuste tunnustamise ja täitmise“ konventsiooni

Kohtuotsuse tunnustamine ja elatisabi taotlemine „Ülalpidamiskohustusi käsitlevate otsuste tunnustamise ja täitmise“ konventsiooni

nn. Haagi 1973 ülalpidamiskohustuste konventsiooni alusel

Justiitsministeerium

Kui elatise maksja elab mõnes konventsiooni osalisriigis (edaspidi välisriik), tuleb pöörduda Eestis esimese astme otsuse teinud kohtu poole ja esitada taotlus kohtuotsuse tunnustamiseks ja täitmisele pööramiseks antud konventsiooni alusel vastavas välisriigis, kuid laps elab Eestis, siis elatisabi saamiseks peab ka välisriigist laekuvaid laekuvaid summasid vahendama Eesti kohtutäitur.

Taotlemine

Kontrollitud:

Tunnustamine Venemaal või Ukrainas õigusabilepingute alusel ning elatisabi taotlemine

Tunnustamine Venemaal või Ukrainas õigusabilepingute alusel ning elatisabi taotlemine

Justiitsministeerium

Kui elatise maksja elab Venemaal või Ukrainas (edaspidi välisriik), tuleb pöörduda Eestis esimese astme otsuse teinud kohtu poole ja esitada taotlus kohtuotsuse tunnustamiseks ja täitmisele pööramiseks vastavas välisriigis, kuid laps elab Eestis, siis elatisabi saamiseks peab ka välisriigist laekuvaid laekuvaid summasid vahendama Eesti kohtutäitur.

Taotlemine

Peaksite pöörduma asjakohase taotlusega Eesti kohtu poole, kes on teinud esimese astme kohtuotsuse (st. maakohtu poole).

Kontrollitud:

Kohtuotsuse tunnustamine ja elatisabi saamine „Laste ja teiste pereliikmete elatise rahvusvahelise sissenõudmise“ konventsiooni

Kohtuotsuse tunnustamine ja elatisabi saamine „Laste ja teiste pereliikmete elatise rahvusvahelise sissenõudmise“ konventsiooni

Justiitsministeerium

Kui elatise maksja elab mõnes konventsiooni osalisriigis (edaspidi välisriik), tuleb pöörduda Eestis esimese astme otsuse teinud kohtu poole ja esitada taotlus kohtuotsuse tunnustamiseks ja täitmisele pööramiseks antud konventsiooni alusel vastavas välisriigi, kuid laps elab Eestis, siis elatisabi saamiseks peab ka välisriigist laekuvaid laekuvaid summasid vahendama Eesti kohtutäitur.

Taotlemine

Kontrollitud:

Kohtuotsuse tunnustamine ja täitmine ja elatisabi taotlemine Nõukogu määruse nr 4/2009

Kohtuotsuse tunnustamine ja täitmine ja elatisabi taotlemine Nõukogu määruse nr 4/2009

kohtualluvuse, kohaldatava õiguse, kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise ning koostöö kohta ülalpidamiskohustuste küsimustes,

 nn. Ülalpidamiskohustuste määruse alusel

Kui võlgnik elab mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis (edaspidi välisriik), tuleb kohtuotsuse tunnustamiseks esitada taotlus Justiitsministeeriumile, kuid laps elab Eestis, siis elatisabi saamiseks peab ka välisriigist laekuvaid laekuvaid summasid vahendama Eesti kohtutäitur.

Taotlemine

Kontrollitud:

Ametliku juriidilise dokumendi tunnustamine ja täitmine Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse nr 1215/2012,

Ametliku juriidilise dokumendi tunnustamine ja täitmine Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse nr 1215/2012,

kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (uuesti sõnastatud), nn Brüssel I (uuesti sõnastatud) määruse alusel

Kui võlgnik elab mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis (edaspidi välisriik), tuleb kohtuotsuse täitmiseks esitada taotlus vastava välisriigi pädevale täitevasutusele vastavalt võlgniku elukohale.

Taotlemine

Kontrollitud:

Notariaalse elatislepingu tunnistamine Nõukogu määruse nr 4/2009,

Notariaalse elatislepingu tunnistamine Nõukogu määruse nr 4/2009,

kohtualluvuse, kohaldatava õiguse, kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise ning koostöö kohta ülalpidamiskohustuste küsimustes,

 nn. Ülalpidamiskohustuste määruse alusel

Kui võlgnik elab mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis (edaspidi välisriik), tuleb ametliku juriidilise dokumendi tunnustamiseks esitada taotlus Justiitsministeeriumile.

Taotlemine

Kontrollitud:

Kohtuotsuse tunnustamine ja täitmine Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse nr 1215/2012,

Kohtuotsuse tunnustamine ja täitmine Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse nr 1215/2012,

kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (uuesti sõnastatud), nn Brüssel I (uuesti sõnastatud) määruse alusel

Kui võlgnik elab mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis (edaspidi välisriik), tuleb kohtuotsuse täitmiseks esitada taotlus vastava välisriigi pädevale täitevasutusele vastavalt võlgniku elukohale.

Taotlemine

Kontrollitud: