Ametliku juriidilise dokumendi tunnustamine ja täitmine Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse nr 1215/2012,

kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (uuesti sõnastatud), nn Brüssel I (uuesti sõnastatud) määruse alusel

Kui võlgnik elab mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis (edaspidi välisriik), tuleb kohtuotsuse täitmiseks esitada taotlus vastava välisriigi pädevale täitevasutusele vastavalt võlgniku elukohale.

Taotlemine

Kui võlgnik elab mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis (edaspidi välisriik), tuleb kohtuotsuse täitmiseks esitada taotlus vastava välisriigi pädevale täitevasutusele vastavalt võlgniku elukohale.

Kohtuotsuse täitmiseks saatke pädevale täitevasutusele järgnevad dokumendid:

 • taotlus tõlgituna vastava riigi keelde – täpsem info alljärgnevalt;
 • soovitatavalt tõlgitud võlgnevuse kalkulatsioon – täpsem info alljärgnevalt;
 • Eesti ametlik juriidiline dokumendi kinnitatud koopia ning välisriigi täitevasutuse nõudmisel ka kinnitatud tõlge vastava riigi keelde;
 • tunnistus ametliku juriidilise dokumendi täidetavuse kohta määruse nr 1215/2012 Lisa II alusel – selle väljastab Teile vastava riigi keeles ametliku juriidilise dokumendi koostaja või I astme Eesti kohus.

NB! Alustama peaksite sellest, et pöördute  ametliku juriidilise dokumendi koostaja või Eesti I astme kohtu poole, mis on lahendi teinud, ning taotlete kohtuotsuse täidetavuse tunnistuse väljastamist välisriigi ametlikus keeles. Kui asutus peaks keelduma kohtuotsuse täidetavuse tunnistuse väljastamisest, siis on Teil võimalik taotleda Eesti ametliku juriidilise dokumendi tunnustamist ja täitmist välisriigis Euroopa täitekorralduse või Brüssel I määruse alusel.

Taotluses täitevasutusele tuleb näidata taotleja ja võlgniku isikuandmed ja aadress ning pangarekvisiidid, kuhu sisse nõutud rahasumma üle kanda. Rahvusvahelise ülekande puhul ei piisa tavapärasest arveldusarvenumbrist ning konto omaniku nimest – palume pöörduda panga poole ning küsida antud välisriigist ülekande saamiseks / tegemiseks vajalikke andmeid (näiteks SWIFT ja IBAN koodid, panga juriidiline nimi ja aadress jne).

Taotluse näidised on kättesaadavad:

Taotlusele võiksite lisada ka võlgnevuse kalkulatsiooni. Võlgnevuse kalkulatsiooni näidise leiate siit.

Soovitame endale jätta kõigist eelnimetatud dokumentidest koopiad.

Kui välisriigi täitevasutus peaks lisaks vajama täiendavaid dokumente, siis ta määrab tähtaja nende esitamiseks ning teavitab Teid sellest.

Infot täitemenetlusest ning täitevasutustest välisriigis võite leida siit ja siit valides paremalt tulbast Teid huvitava riigi lipp. Justiitsministeeriumile on teada järgnevate riikide täitevasutuste kodulehed:

Õigusloome

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse nr 1215/2012, millega sooviti tõhustada Brüssel I määruse teatavate sätete kohaldamist, hõlbustada veelgi kohtuotsuste vaba liikumist ja parandada õiguskaitse kättesaadavust, sõlmitud Strasbourgis 12.12.2012, leiate siit. Määrus hakkas kehtima 10.01.2015. Määrust kohaldatakse kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide suhtes, välja arvatud Taani.

Uuesti sõnastatud Brüsseli I määruses on kaotatud kogu välisriigi kohtuotsuste täidetavaks tunnistamise menetlus. Alates 10.01.2015 või pärast seda algatatud kohtumenetluste, ametlikult koostatud või ametlike dokumentidena registreeritud ametlike dokumentide ja kinnitatud või sõlmitud kohtulike kokkulepete osas ei ole võlausaldajal enam vaja taotleda otsuse täidetavaks tunnistamist; ta saab otse taotleda otsuse täitmist.

Võlgnikul on võimalik täitemenetluse raames, et täitmise riigi kohus otsustaks, kas esineb lahendi tunnustamisest keeldumise aluseid. Tunnustamisest võib keelduda, kui:

 • kui tunnustamine on selgelt vastuolus taotluse saanud liikmesriigi avaliku korraga,

 • kui kohtuotsus on tehtud tagaselja ning on tõendatud, et kostjale ei toimetatud menetluse algatamise dokumenti või võrdväärset dokumenti kätte piisavalt aegsasti ja sellisel viisil, et ta oleks saanud korraldada enda kaitse, või

 • kui see on vastuolus erandliku kohtualluvuse reegliga või kindlustus- või tarbijalepinguid puudutavate erireeglitega

Täitemenetlusele kohaldub täitmise riigi õigus. Ainus alus otsuse täitmisest keeldumiseks on selge vastuolu täitmise riigi avaliku korraga.

Millistele dokumentidele laieneb?

Määrus hakkas kehtima 10.01.2015. Määrusel ei ole tagasiulatuvat jõudu e. seda saab rakendada üksnes 10.01.2015 või pärast seda algatatud kohtumenetluste, ametlikult koostatud või ametlike dokumentidena registreeritud ametlike dokumentide ja kinnitatud või sõlmitud kohtulike kokkulepete osas.

Määrust kohaldatakse tsiviil- ja kaubandusasjade suhtes igat liiki kohtutes või erikohtutes. Määrust ei kohaldata järgmistes valdkondades tehtud lahendite suhtes:

 • maksu-, tolli- ja haldusasjad;
 • riigi vastutus tegevuse või tegevusetuse eest riigivõimu teostamisel;
 • füüsiliste isikute õigus- ja teovõime, abielusuhtest või suhtele kohaldatava õiguse kohaselt abielule sarnase toimega suhtest tulenevad varalised õigused;
 • pankrotimenetlus, maksejõuetute äriühingute või muude juriidiliste isikute likvideerimismenetlus, kohtumenetlus, kompromissi tegemine ja muud sellised menetlused;
 • sotsiaalkindlustus;
 • vahekohtumenetlus;
 • perekonna-, sugulus-, abielu- või hõimlussuhetest tulenevad ülalpidamiskohustused;
 • testamendid, pärimine, sealhulgas surma tagajärjel tekkivad ülalpidamiskohustused.

Kui antud määrust ei saa laiendada Teie ametlikule juriidilisele dokumendile, siis soovitame Teil uurida kohtuotsuse tunnustamist ja täitmist:

 • elatisasjade puhul Euroopa Liidu määruse nr. 4/2009 alusel – selle kohta saate lugeda siit.

 • vaidlustamata instrumentide puhul, mis on tehtud hiljem kui 21.10.2005, Euroopa täitekorralduse määruse alusel – selle kohta saate lugeda siit;

 • muud tsiviil- ja kaubandusasjades tehtud instrumentide puhul Brüssel I määruse alusel, mille kohaldamist jätkatakse enne 10.01.2015 algatatud kohtumenetlustes tehtud otsuste, ametlikult koostatud või ametlike dokumentidena registreeritud ametlike dokumentide ja kinnitatud või sõlmitud kohtulike kokkulepete suhtes – selle kohta saate lugeda siit.

Mis edasi saab?

Kui Teil tekib pärast välisriigi täitevasutusele täitmise taotluse esitamist küsimusi või probleeme, võite alati esitada järelepärimise, et teada saada kaugel asjaga ollakse kas täitevasutusele otse või kui puudub vähimgi teave täitmise kohta, siis erandkorras Justiitsministeeriumi Rahvusvahelise justiitskoostöö talituse kaudu.

Lisainfo: telefoni teel 6 208 183, 6 208 186 ning 6 208 190, e-posti teel [email protected].

Kontrollitud: