Ametliku juriidilise dokumendi tunnustamine ja täitmine Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse nr 805/2004

PrintPDF Jaga

millega luuakse Euroopa täitekorraldus vaidlustamata nõuete kohta, nn. Euroopa täitekorralduse määruse alusel

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse nr 805/2004, millega luuakse Euroopa täitekorraldus vaidlustamata nõuete kohta, sõlmitud Strasbourgis 21.04.2004, leiate siit. Määrus hakkas kehtima 21.10.2005. Määrusel ei ole tagasiulatuvat jõudu e. seda saab rakendada dokumentidele, mis on koostatud alates 21.10.2005. Määrust kohaldatakse kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide suhtes, välja arvatud Taani.

Määrus kaotab aeganõudva täidetavaks tunnistamise menetluse võimaldab pöörduda dokumendi täitmiseks otse teise riigi täitevasutuse poole.

Määrust kohaldatakse tsiviil- ja kaubandusasjade suhtes. Käesolev määrus ei laiene:

 • tulude, tolli ega haldusasjadele ning riigi vastutusele riigiasutuse seaduste ja puuduste täitmise suhtes,
 • füüsiliste isikute õigus- ja teovõime, abielusuhtest tulenevate varaliste õiguste, testamentide ja pärimise suhtes,
 • pankrotimenetluste, maksejõuetute äriühingute või teiste juriidiliste isikute likvideerimismenetluste, kohtumenetluse, kompromissi tegemise ja muude selliste menetluste suhtes,
 • sotsiaalkindlustuse suhtes,
 • vahekohtute suhtes.

Määrust kohaldatakse vaidlustamata nõudeid käsitlevate ametlike juriidiliste dokumentide suhtes. Nõue on vaidlustamata kui:

 • võlgnik ei ole kunagi Eesti seaduse oluliste menetlustingimustega kooskõlas olevat vastuväidet esitanud,
 • võlgnik on oma nõusolekut selgesõnaliselt ametlikus juriidilises dokumendis väljendanud.

Ametlik juriidiline dokument kinnitatakse Euroopa täitekorraldusena vastava avalduse põhjal kui:

 • dokument on päritoluriigis täitmisele pööratav,
 • dokument ei ole vastuolus määruse (EÜ) nr 44/2001 teise peatüki 3. ja 6. jaos sätestatud kohtualluvuse reeglitega,
 • päritoluliikmesriigi kohtumenetlused vastavad määruse III peatükis sätestatud nõudmistele, kui on esitatud vaidlustamata nõue,

Antud määruse kohta avaldatud praktilise juhendi leiate siit.

Kui antud määrust ei saa laiendada Teie ametlikule dokumendile, siis soovitame Teil uurida dokumendi tunnustamisest ja täitmisest Euroopa määruse nr 44/2001 alusel. Määruse nr. 44/2001 kohta saate lugeda siit.

Kui võlgnik elab mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis (edaspidi välisriik), tuleb dokumendi täitmiseks esitada taotlus vastava välisriigi pädevale täitevasutusele vastavalt võlgniku elukohale. Võimalik on dokumentide edastamine ka välisriigi keskasutusele (enamjaolt riigi justiitsministeerium vms).

Infot täitemenetlusest ning täitevasutustest välisriigis võite leida siit valides paremalt tulbast Teid huvitava riigi lipp.

Esmalt peate pöörduma Harju Maakohtu pooleja neilt taotleda ametliku juriidilise dokumendi kohta tunnistuse väljastamist vastavalt määruse lisale III. Kohtule esitatava taotluse näidise leiate siit.

Taotluses välisriigi kohtule tuleb näidata taotleja ja võlgniku isikuandmed ja aadress ning pangarekvisiidid, kuhu sisse nõutud rahasumma üle kanda. Rahvusvahelise ülekande puhul ei piisa tavapärasest arveldusarvenumbrist ning konto omaniku nimest – palume pöörduda panga poole ning küsida antud välisriigist ülekande saamiseks / tegemiseks vajalikke andmeid (näiteks SWIFT ja IBAN koodid, panga juriidiline nimi ja aadress jne). Taotluse eestikeelne näidis on kättesaadav siit.

Vajadusel lisage ka võlgnevuse kalkulatsiooni. Võlgnevuse kalkulatsiooni näidise leiate siit.

Kohtuotsuse täitmiseks saatke pädevale täitevasutusele järgnevad dokumendid:

 • eelnimetatud taotlus välisriigi kohtule eesti keeles ning tõlgituna vastava välisriigi ametlikku keelde,
 • vajadusel tõlgitud võlgnevuse kalkulatsioon,
 • ametlik juriidiline kinnitatud dokument ning välisriigi kohtu nõudmisel ka selle tõlge vastava riigi keelde,
 • Euroopa täitekorralduse tõend määruse nr 805/2004 lisa III alusel – selle väljastab Teile vastava riigi keeles Harju Maakohus.

Soovitame endale jätta kõigist eelnimetatud dokumentidest koopiad.

Kui välisriigi täitevasutus peaks lisaks vajama täiendavaid dokumente, siis ta määrab tähtaja nende esitamiseks ning teavitab Teid sellest.

Vastavalt võlgniku avaldusele keeldub välisriigi pädev kohtuasutus otsust täitmisele pööramast, kui Euroopa täitekorraldusena kinnitatud dokument on vastuolus liikmesriigis või kolmandas riigis vastu võetud varasema otsusega.

Juhime Teie tähelepanu ka asjaolule, et ametliku juriidilise dokumendi täitmine antud määruse alusel on mõnevõrra aeganõudev protsess. Kui Teil tekib pärast välisriigi täitevasutuseletäitmise taotluse esitamist küsimusi või probleeme, võite alati esitada täitevasutusele otse või Justiitsministeeriumi Rahvusvahelise õigusabi talitusele järelepärimise, et teada saada kaugel asjaga ollakse.

Lisainfo: telefoni teel 6208 183, 6208186 ning 6208190, e-posti teelcentral.authority[A]just.ee