Ametliku juriidilise dokumenti tunnustamine ja täitmine Euroopa Nõukogu määruse nr 44/2001

PrintPDF Jaga

kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades, nn. Brüssel I määruse alusel

Euroopa Nõukogu määruse nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades, sõlmitud Brüsselis 22.12.2000, leiate siit. Määrus hakkas Eesti suhtes kehtima Euroopa Liiduga liitumisega e. alates 01.05.2004. Määrusel ei ole tagasiulatuvat jõudu e. seda saab rakendada dokumentidele, mis on koostatud alates 01.05.2004.

Määrust kohaldatakse kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide suhtes, kaasaarvatud Taani, kes on sõlminud Euroopa Ühendusega määrust 44/2001 hõlmava paralleelse kokkuleppe, mille leiate siit. Kokkulepe jõustus 01.07.2007. Antud kokkuleppe ja määruse põhjal saab Taani saata tunnustamiseks dokumente, mis on koostatud alates 01.07.2007.

Määrust ei kohaldata:

 • maksu-, tolli- ja haldusasjade suhtes,
 • füüsiliste isikute õigus- ja teovõime, abielusuhtest tulenevate varaliste õiguste, testamentide ja pärimise suhtes,
 • pankrotimenetluste, maksejõuetute äriühingute või teiste juriidiliste isikute likvideerimismenetluste, kohtumenetluse, kompromissi tegemise ja muude selliste menetluste suhtes,
 • sotsiaalkindlustuse suhtes,
 • vahekohtute suhtes.

Kuivõrd antud määruse alusel ametliku juriidilise dokumendi tunnustamine on ajaliselt kulukam Euroopa määrusest 805/2004 (ei rakendu Taani puhul), on mõttekas kontrollida, äkki on võimalik dokumenti saata täitmiseks Euroopa määruse nr. 805/2004 alusel. See rakendub ametlikele juriidilistele dokumentidele, mis on koostatud hiljem kui 21.10.2005. Antud määruse kohta saate lugeda siit.

Kui võlgnik elab mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis (edaspidi välisriik), tuleb kohtuotsuse tunnustamiseks esitada taotlus vastava välisriigi pädevale kohtule vastavalt võlgniku elukohale. Pädeva kohtu andmed leiate siit, valides esmalt kaardilt riigi ning sisestades võlgniku elukoha munitsipaliteedi (näiteks: linn, küla, alev vms) või postiindeksi.

Esmalt peate pöörduma Eesti kohaliku I astme kohtu poole ja neilt taotleda ametliku juriidilise dokumendi kohta tunnistuse väljastamist vastavalt määruse lisale VI. Kohtule esitatava taotluse näidise leiate siit.  

Taotluses välisriigi kohtule tuleb näidata taotleja ja võlgniku isikuandmed ja aadress ning pangarekvisiidid, kuhu sisse nõutud rahasumma üle kanda. Rahvusvahelise ülekande puhul ei piisa tavapärasest arveldusarvenumbrist ning konto omaniku nimest – palume pöörduda panga poole ning küsida antud välisriigist ülekande saamiseks / tegemiseks vajalikke andmeid (näiteks SWIFT ja IBAN koodid, panga juriidiline nimi ja aadress jne). Taotluse eestikeelne näidis on kättesaadav siit.

Vajadusel lisage ka võlgnevuse kalkulatsiooni. Võlgnevuse kalkulatsiooni näidise leiate siit.

Dokumendi täidetavaks tunnistamiseks saatke pädevale välisriigi kohtule järgnevad dokumendid:

 • eelnimetatud taotlus välisriigi kohtule eesti keeles ning tõlgituna vastava välisriigi ametlikku keelde,
 • vajadusel tõlgitud võlgnevuse kalkulatsioon,
 • ametlik juriidiline kinnitatud dokument ning välisriigi kohtu nõudmisel ka selle tõlge vastava riigi keelde,
 • tunnistus (sertifikaat) konventsiooni lisa VI alusel – selle väljastab Teile vastava riigi keeles kohalik Eesti I astme kohus.

Soovitame endale jätta kõigist eelnimetatud dokumentidest koopiad.

Kui välisriigi kohus peaks lisaks vajama täiendavaid dokumente, siis ta määrab tähtaja nende esitamiseks ning teavitab Teid sellest vahendusel.

Välisriigi kohus võib dokumendi tunnustamisest või täitmisest keelduda, kui:

 • tunnustamine oleks selgelt vastuolus välisriigi avaliku korraga,
 • see on vastuolus kohtuotsusega, mis on tehtud nendesamade asjaosaliste vahelise vaidluse puhul selles välisriigis,
 • see on vastuolus määruse II jaotise 3. (kohtualluvus kindlustusasjade puhul), 4. (kohtualluvus tarbijalepingute puhul) või 6. (ainupädevus) jao sätetega.

Kui välisriigi kohus on teinud tunnustamise või tunnustamata jätmise otsuse, edastatakse otsus Teile. Juhul kui on tegu tunnustamise otsusega, on üldjuhul konventsioonile lisatud ka täitemenetluse algatamise info. Tunnustatud kohtuotsuse täitmise korda reguleerib välisriigi seadus.

Juhime Teie tähelepanu ka asjaolule, et ametliku juriidilise dokumendi tunnustamine antud määruse alusel on mõnevõrra aeganõudev protsess. Kui Teil tekib pärast välisriigi kohtule tunnustamise taotluse esitamist küsimusi või probleeme, võite alati esitada kohtule otse või Justiitsministeeriumi Rahvusvahelise õigusabi talitusele järelepärimise, et teada saada kaugel asjaga ollakse.

Lisainfo: telefoni teel 6 208 183, 6 208 186 ning 6 208 190, e-posti teelcentral.authority[A]just.ee