Nn. Lugano 2007 konventsioon ja elatisabi

e. „Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtualluvuse ning neid käsitlevate kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise“ konventsiooni alusel

Justiitsministeerium

Kui võlgnik elab Islandil, Norras või Šveitsis (edaspidi välisriik), tuleb kohtuotsuse tunnustamiseks esitada taotlus Justiitsministeeriumi kaudu vastava välisriigi pädevale kohtule või asutusele vastavalt võlgniku elukohale, kuid laps elab Eestis, siis elatisabi saamiseks peab ka välisriigist laekuvaid laekuvaid summasid vahendama Eesti kohtutäitur.

Taotlemine

Kui võlgnik elab Islandil, Norras või Šveitsis (edaspidi välisriik), tuleb kohtuotsuse tunnustamiseks esitada taotlus Justiitsministeeriumi kaudu vastava välisriigi pädevale kohtule või asutusele vastavalt võlgniku elukohale. Dokumendid edastage Justiitsministeeriumi Rahvusvahelise justiitskoostöö talitusele posti teel või jätke ümbrikuga valvelauda.

Kohtuotsuse täidetavaks tunnistamiseks saatke Justiitsministeeriumile järgnevad dokumendid:

 • taotlus Justiitsministeeriumile kohtuotsuse tunnustamiseks välisriigis;
 • taotlus välisriigi kohtule tõlgituna vastava välisriigi ametlikku keelde – täpsem info alljärgnevalt;
 • tõlgitud võlgnevuse kalkulatsioon – eestikeelne näidis leitav alljärgnevalt;
 • Eesti kohtu otsuse kinnitatud koopia ning välisriigi kohtu nõudmisel ka kinnitatud tõlge vastava välisriigi ametlikku keelde;
 • tunnistus (sertifikaat) konventsiooni lisa V alusel – selle väljastab Teile vastava riigi keeles I astme otsuse teinud Eesti kohus (kohus võib nõuda Teilt selle tõlkimist);
 • vajaduse korral dokumendid, mis tõendavad, et Eestis oli avaldaja õigusabi- või asjaajamiskuludest vabastatud ning nende kinnitatud tõlked.

Taotluses välisriigi kohtule tuleb näidata taotleja ja võlgniku isikuandmed ja aadress ning pangarekvisiidid, kuhu sisse nõutud rahasumma üle kanda. Rahvusvahelise ülekande puhul ei piisa tavapärasest arveldusarvenumbrist ning konto omaniku nimest – palume pöörduda panga poole ning küsida antud välisriigist ülekande saamiseks / tegemiseks vajalikke andmeid (näiteks SWIFT ja IBAN koodid, panga juriidiline nimi ja aadress jne).

Taotluse eestikeelne näidis on kättesaadav siit.

Vajadusel lisage ka võlgnevuse kalkulatsiooni. Võlgnevuse kalkulatsiooni näidise leiate siit.

Juhul kui olite menetluse ajal täielikult või osaliselt õigusabi- ja asjaajamiskuludest vabastatud on Teil otsuse tunnustamise ja täitmise menetluses õigus saada neist kuludest vabastus ka välisriigi seadustes lubatud soodsaimal määral.

Soovitame endale jätta kõigist eelnimetatud dokumentidest koopiad.

Kui välisriigi kohus peaks lisaks vajama täiendavaid dokumente, siis ta määrab tähtaja nende esitamiseks ning teavitab Teid sellest Justiitsministeeriumi vahendusel.

Elatisabi

Kui kohtulahend on täidetavaks tunnistatud, peaksite omal algatusel uurima vastava riigi kohtust, kuidas lahendi täitmine on üldse võimalik. Kui on, siis mis dokumente mis keeles ja kuhu selleks esitama peab ning kui suur on kohtulõiv. Justiitsministeerium kahjuks siinkohal enamasti aidata ei saa.

Kui täitemenetlus on pooleli riigis, mis ei ole EL riik või riik, mis oleks liitunud konventsiooniga, mis lubab täitemenetlust alustada keskasutuse kaudu (nt Island), siis tuleb Eesti kohtutäiturile esitada lisaks elatisabi taotlusele (leitav siit) ka apostillitud või legaliseeritud kinnitus selle kohta, et välisriigis on täitemenetlus alustatud. Dokumendi legaliseerimise kohta loe lähemalt siit. Viimasena tulev teavitada välisriigi täiturit, et elatise saaja nimi ja arvelduskonto on muutunud – soovitame selleks kasutada volikirju, mille näidised on leitavad siit. Elatise saajaks on edaspidi Eesti kohtutäitur, kelle vahendusel elatis välisriigist sissenõudjani jõuab.

Õigusloome

Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtualluvuse ning neid käsitlevate kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise“ konventsiooni, sõlmitud Luganos 30.10.2007, leiate siit.Konventsioon rakendub Eesti suhtes 01.01.2010 tehtud kohtuotsustele tsiviil- ja kaubandusasjades. Konventsiooni osapoolteks on Euroopa Liidu liikmesriigid, Islandi Vabariik, Norra Kuningriik ning Šveitsi Konföderatsioon.

Välisriigi kohus võib otsuse tunnustamisest või täitmisest keelduda, kui:

 • tunnustamine oleks selgelt vastuolus välisriigi avaliku korraga,
 • otsus on tehtud tagaselja ning kostjale ei olnud menetluse algatamist käsitlevat dokumenti või võrdväärset dokumenti kätte toimetatud piisavalt aegsasti, et ta oleks saanud end kaitsta, välja arvatud juhul, kui kostja ei algatanud otsuse vaidlustamise menetlust siis, kui tal oli selleks võimalus,
 • see on vastuolus kohtuotsusega, mis on tehtud nendesamade asjaosaliste vahelise vaidluse puhul selles välisriigis,
 • see on vastuolus varem sama hagi põhjal samu asjaosalisi hõlmavas asjas teises liikmesriigis või kolmandas riigis tehtud otsusega, kui varasem kohtuotsus vastab taotluse saanud liikmesriigis tunnustamiseks vajalikele tingimustele,
 • see on vastuolus konventsiooni II jaotise 3. (kohtualluvus kindlustusasjade puhul), 4. (kohtualluvus tarbijalepingute puhul) või 6. (ainupädevus) jao sätetega.

Millistele kohtuotsustele laieneb?

Konventsioon kehtib:

 • Eesti ja Norra vahelistes suhetes alates 01.01.2010;
 • Eesti ja Šveitsi vahelistes suhetes alates 01.01.2011;
 • Eesti ja Islandi vahelistes suhetes alates 01.05.2011.

Konventsiooni kohaldatakse tsiviil- ja kaubandusasjade suhtes igat liiki kohtutes. Konventsiooni ei kohaldata:

 • maksu-, tolli- ja haldusasjade suhtes,
 • füüsiliste isikute õigus- ja teovõime, abielusuhtest tulenevate varaliste õiguste, testamentide ja pärimise suhtes,
 • pankrotimenetluste, maksejõuetute äriühingute või teiste juriidiliste isikute likvideerimismenetluste, kohtumenetluse, kompromissi tegemise ja muude selliste menetluste suhtes,
 • sotsiaalkindlustuse suhtes,
 • vahekohtute suhtes.

Mis edasi saab?

Kui välisriigi kohus on teinud tunnustamise või tunnustamata jätmise otsuse, edastatakse otsus Teile. Juhul kui on tegu tunnustamise otsusega, on üldjuhul kohtuotsusele lisatud ka täitemenetluse algatamise info. Tunnustatud kohtuotsuse täitmise korda reguleerib välisriigi seadus.

Juhime Teie tähelepanu ka asjaolule, et kohtuotsuse tunnustamine antud konventsiooni alusel on aeganõudev protsess. Kui Teil tekib pärast välisriigi kohtule tunnustamise taotluse esitamist küsimusi või probleeme, võite alati esitada Justiitsministeeriumi Rahvusvahelise justiitskoostöö talitusele järelepärimise, et teada saada kaugel asjaga ollakse.

Lisainfo: telefoni teel 620 8100, 5447 0031 ja 5877 5692 ning e-posti teel central.authority@just.ee

Kontrollitud: