Millal ja kui palju hakkab riik täitemenetlusaegset elatisabi maksma?

Millal ja kui palju hakkab riik täitemenetlusaegset elatisabi maksma?

Täitemenetlusaegse elatisabi suurus ühele lapsele on kuni 100 eurot kalendrikuus ja selle maksmise aluseks on võlgniku makstud elatise summa. Täitemenetlusaegset elatisabi makstakse, kui elatise sissenõudmiseks täitetoimiku avamisest on möödunud üks kuu ja pärast seda on tekkinud võlgnevus kalendrikuu esimesest kuni kalendrikuu viimase kuupäevani.
Kui võlgniku makstud elatise summa on väiksem kui 100 eurot kalendrikuus, on elatisabi suurus 100 euro ja makstud elatise vahe.

Kontrollitud:

Kas elatisabi saab taotleda, kui võlgnik elab välismaal ning Eestis ei ole võimalik täitemenetlust alustada?

Kas elatisabi saab taotleda, kui võlgnik elab välismaal ning Eestis ei ole võimalik täitemenetlust alustada?

Üldreeglina tuleb lapse elatise nõudes algatada täitemenetlus Eestis, kuid lapsel on õigus elatisabile ka siis, kui võlgnik elab või omab vara välismaal ning Eestis ei ole võimalik võlgniku vastu täitemenetlust alustada.

Piirülese täitemenetluse alustamise ja elatisabi taotlemise protsess sõltub sellest, kus riigis elatisvõlgnik elab või vara omab. 

Kui võlgnik elab või omab vara Euroopa Liidu liikmesriigis või riigis, mis on liitunud konventsiooniga, mis võimaldab Eesti keskasutuse kaudu taotleda elatist väljamõistva kohtulahendi täitmist (nt Šveits, Island, USA):

Kontrollitud:

Kui täitemenetlusaegse elatisabi saaja ei soovi enam elatisabi väljamakseid saada, siis kuhu peaks Ta avalduse esitama?

Kui täitemenetlusaegse elatisabi saaja ei soovi enam elatisabi väljamakseid saada, siis kuhu peaks Ta avalduse esitama?

Kas riigipoolne elatisabi maksmine tähendab, et elatisvõlgnik enam lapsele elatist maksma ei pea?

Kas riigipoolne elatisabi maksmine tähendab, et elatisvõlgnik enam lapsele elatist maksma ei pea?

Ei tähenda, riigipoolne elatisabi maksmine ei vabasta elatisvõlgnikku elatise maksmisest. Lapse elatise nõue läheb väljamakstud elatisabi ulatuses riigile üle, mis tähendab, et riik hakkab koos last kasvatava vanemaga täitemenetluse raames elatisvõlglaselt võlga tagasi nõudma. Kui lapsele välja mõistetud elatis oli suurem kui 100 eurot, siis nõutakse ka see osa võlgnikult välja.

 

Kontrollitud:

Kuidas ma saan täitemenetlusaegset elatisabi taotleda siis, kui lapse isa ei ole märgitud lapse sünnitunnistusele?

Kuidas ma saan täitemenetlusaegset elatisabi taotleda siis, kui lapse isa ei ole märgitud lapse sünnitunnistusele?

Kui lapse isa ei ole märgitud lapse sünnitunnistusele, tuleb esmalt pöörduda kohtusse ja tuvastada lapse isadus (isaduse tuvastamise kohta on võimalik lugeda siit põlvnemise rubriigist) ning seejärel pöörduda kohtusse ja esitada kohtule elatise nõudmise hagi või elatisnõude maksekäsu kiirmenetluse avaldus. Esitades kohtule korraga nii elatise nõude kui ka isaduse tuvastamise hagi, on isaduse tuvastamine riigilõivuvaba.

Kontrollitud:

Miks on vajalik 4-kuuline ooteperiood enne kui elatisabi hakatakse maksma?

Miks on vajalik 4-kuuline ooteperiood enne kui elatisabi hakatakse maksma?

Neljakuuline ooteperiood annab võlgnikule võimaluse vabatahtlikult oma kohustust täita. Samuti annab ooteperiood kohtutäiturile võimaluse hinnata võlgniku maksekäitumist ja sellest tulenevalt rakendada võlgniku suhtes kõiki seadusest tulenevaid sunnimeetmeid.

Kas 4-kuulist ooteperioodi rakendatakse kõikidele täitemenetlusaegse elatisabi taotlejatele?

Ei, oluline on, et enne täitemenetlusaegse elatisabi maksmist oleks lapse elatise asjas täitemenetlus kestnud vähemalt 4 täiskuud.

Kontrollitud: