Leia kiire vastus oma õiguslikule küsimusele valides huvitav teema või sisestades otsitav sõna otsingukasti. Rubriiki „Kiirelt kätte“ toimetab ja selle sisu kaasajastab Justiitsministeeriumi lepingupartner OÜ HUGO.

Vali teema
Kitsenda otsingut
Kohtusse pöördumine, Riigi õigusabi

Riigi õigusabi võib saada:

Loe edasi
Kohtusse pöördumine, Maksekäsu kiirmenetlus

Maksekäsu kiirmenetluse avalduse kohustuslikud andmed sätestab tsiviilkohtumenetluse seadustik.

Maksekäsu kiirmenetluse avaldus peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:

Loe edasi
Perekond, Elatisabi, Kohtusse pöördumine

Kohtumenetlusaegset elatisabi saab taotleda alaealise lapse seaduslik esindaja (vanem/eestkostja) või täisealine laps, kes omandab põhi-, kesk- või kõrgharidust või õpib kutseõppe tasemeõppes, kuid mitte kauem kui 21-aastaseks saamiseni,

Loe edasi
Kohtusse pöördumine, Riigipoolne menetlusabi

Menetlusabi saamiseks tuleb esitada kohtule taotlus. Taotlus esitatakse kohtule, kus toimub või peaks toimuma menetlus, mille kulude kandmiseks menetlusabi taotletakse.

Loe edasi
Perekond, Elatis lapsele, Kohtusse pöördumine, Maksekäsu kiirmenetlus

Makseettepanekus küsitakse võlgnikult, kas ta tunnistab nõuet või mitte ja antakse võimalus nõue tasuda või nõudele vastuväide esitada. Vastuväite vormi leiate siit.

Loe edasi
Perekond, Elatis lapsele, Kohtusse pöördumine, Maksekäsu kiirmenetlus

Maksekäsu kiirmenetluse avaldust saab esitada ainult elektroonilise portaali e-toimik kaudu. Portaali saab siseneda ID-kaardiga ning e-toimiku kaudu esitatav avaldus tuleb digitaalselt allkirjastada. Avalduse menetlejaks on Pärnu Maakohtu maksekäsu osakond.

Loe edasi

Riigi õigusabi saamiseks tuleb füüsilisel isikul esitada kohtule riigi õigusabi taotlus ning lisada sellele enda allkirjastatud teatis oma majandusliku seisundi kohta. Taotluse ja majandusliku seisundi teatise vormid on kättesaadavad  ning igas kohtus ja advokaadibüroos.

Loe edasi
Kohtusse pöördumine, Riigi õigusabi

Majandusliku seisundi hindamisel arvestatakse näiteks taotleja vara ja sissetulekut ning temaga koos elavate perekonnaliikmete vara ja nende sissetulekuid, tema ülalpidamisel olevate

Loe edasi
Kohtusse pöördumine, Riigi õigusabi

Riigi õigusabi on isikule riigi kulul õigusteenuse osutamine. Riigi õigusabi osutab advokaat.

Loe edasi

Äriregistrit, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrit, kommertspandiregistrit ning laevakinnistusraamatut peavad kohtu kinnistus- ja registr

Loe edasi

Kõigi Eesti piirkondade kinnistus- ja registriasju haldab Tartu Maakohtu juurde kuuluv kinnistus- ja registriosakond, Tartu Maakohtu registriosakonna kontaktandmed.

Loe edasi
Kohtusse pöördumine, Riigipoolne menetlusabi

Menetlusabi on riigipoolne abi menetluskulude kandmiseks tsiviil- ja halduskohtumenetluses.

Näiteks võib kohus menetlusabina isiku (menetlusabi saaja) taotlusel määrata, et menetlusabi saaja:

Loe edasi
Kohtusse pöördumine, Riigi õigusabi

Riigi õigusabi saamise taotlus esitatakse eesti keeles või inglise keeles. Muus keeles kohtule edastatud taotlus tagastatakse.

Loe edasi
Kohtusse pöördumine, Riigi õigusabi

Üldjuhul tuleb riigi õigusabi taotlus esitada kohtule, kes asja läbi vaatab või kes peaks kohtumenetluse alustamise puhul asja läbi vaatama (nt kui isik soovibki õigusabi hagi esitamiseks). Eeluurimise staadiumis olevas kriminaalasjas määrab riigi õigusabi uurimisasutus (üldjuhul politsei) või prokuratuur.

Loe edasi

Laevad tuleb registreerida laevakinnistusraamatus. Rohkem infot selle kohta, millised laevad tuleb registreerida ja mida selleks tegema peab, leiate Justiitsministeeriumi Laevakinnistusraamatu veebilehelt.

 

Loe edasi
Kohtusse pöördumine, Dokumentide vormid
Perekond, Abikaasa ülalpidamise kohustus, Kohtusse pöördumine

Kohus võib vabastada lahutatud abikaasa ülalpidamiskohustusest, piirata kohustust ajaliselt või vähendada elatise suurust, kui elatise maksmine oleks äärmiselt ebaõiglane, arvestades muu hulgas õigustatud isiku hooldada või kasvatada jäetud ühise lapse huve, kui:

Loe edasi
Kohtusse pöördumine, Perekond, Tehingud lapse varaga

Last esindada ja lapse nimel tehinguid teha võivad üksnes mõlemad vanemad ühiselt, kuna vanematel on oma lapse suhtes ühine hooldusõigus. Erandjuhtudel võib ühel vanemal olla ainuhooldusõigus (näiteks kohtuotsusest tulenevalt).

Loe edasi

Kui elatisnõude aluseks olevad asjaolud muutuvad, võib kumbki pool nõuda elatise suuruse muutmist hagimenetluses.

Loe edasi
Kohtusse pöördumine, Maksekäsu kiirmenetlus

Maksekäsu kiirmenetluse avaldust nii võlanõudes kui lapse elatisnõudes saab esitada üksnes elektrooniliselt portaali E-toimik kaudu. Portaali saab siseneda ainult ID-kaardiga ning E-toimiku kaudu esitatav avaldus tuleb digitaalselt allkirjastada.

Loe edasi