Millised andmed peavad sisalduma maksekäsu kiirmenetluse avalduses?

Maksekäsu kiirmenetluse avalduse kohustuslikud andmed sätestab tsiviilkohtumenetluse seadustik.

Maksekäsu kiirmenetluse avaldus peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:

 1. poolte ja nende esindajate andmed;
 2. kohtu andmed, kuhu avaldus esitatakse;
 3. nõutav rahasumma, kusjuures eraldi tuleb märkida põhinõue ja kõrvalnõuded, viivise arvestamise korral viivise määr ja arvestamise kestus. Kõrvalnõudena ei arvestata maksekäsu avaldusega seonduvaid õigusabikulusid;
 4. nõude aluseks olevate asjaolude lühikirjeldus;
 5. tõendite lühikirjeldus, mida avaldaja saaks kasutada oma nõude tõendamiseks hagimenetluses;
 6. kinnitus, et nõue on sissenõutav ega sõltu vastastikuse kohustuse täitmisest või et vastastikune kohustus on täidetud;
 7. kinnitus, et avaldaja on esitanud andmed ausalt oma parimate teadmiste kohaselt ja on teadlik, et tahtlik valeandmete esitamine kohtule võib kaasa tuua kriminaalvastutuse;
 8. kohtu, kes võib kohtualluvuse järgi maksekäsu esemeks oleva nõude lahendada hagimenetluses, korteriomandist või kaasomandist tulenevas asjas aga hagita menetluses, andmed.

Kui avaldaja ei soovi, et maksekäsu kiirmenetlus läheks üle hagimenetluseks võlgniku poolt maksekäsu ettepanekule vastuväite esitamise korral, peab avaldaja oma nimetatud soovi avalduses märkima. Kui maksekäsu kiirmenetluse avalduse esitab esindaja, peab ta avalduses kinnitama oma esindusõiguse olemasolu ja viitama esindusõiguse alusele.

Lapse elatisnõudes toimuva maksekäsu kiirmenetluse avalduses peavad sisalduma vähemalt järgmised andmed:

 1. poolte ja nende esindajate andmed;
 2. kohtu andmed, kuhu avaldus esitatakse;
 3. lapse sünniaeg;
 4. aeg, millest alates elatist nõutakse;
 5. nõutava elatise suurus;
 6. lapse sünniakti või sünnitunnistuse andmed ja kinnitus, et võlgnik on lapse vanemana lapse sünniakti kantud;
 7. kinnitus, et võlgnik ei osale lapse ülalpidamises;
 8. kinnitus, et maksekäsu kiirmenetluseks ei ole seaduslikku takistust.

 

Kontrollitud: