Elatisabi taotlemine kohtumenetluse ajal

Kohtumenetlusaegset elatisabi saab taotleda alaealise lapse seaduslik esindaja (vanem/eestkostja) või täisealine laps, kes omandab põhi-, kesk- või kõrgharidust või õpib kutseõppe tasemeõppes, kuid mitte kauem kui 21-aastaseks saamiseni, kes on esitanud kohtule avalduse elatise väljamõistmiseks ja olemas on:

  • kohtu makseettepaneku määrus elatisnõude maksekäsu kiirmenetluse korral või
  • hagi tagamise määrus, milleks on kohtule esitatud hagi tagamise taotlus ülalpidamiskohustuse täitmise kohta.

Kohtumenetlusaegse elatisabi saamiseks esitage Sotsiaalkindlustusametile taotlus 45 päeva jooksul alates makseettepaneku või hagi tagamise määruse tegemisest. Riik maksab ajutiselt elatist vanema/vanemate eest, kes elatist ei maksa või ei tee seda perekonnaseaduses nõutud ulatuses.

Eestkostjad ja täisealised lapsed saavad elatisabi taotleda ainult e-posti teel digitaalselt allkirjastatult või paberil.

Kiireim viis on taotlus esitada riigiportaalis.

Digitaalselt allkirjastatud taotlus tuleb saata e-posti aadressil [email protected], pabertaotlus aadressil Paldiski mnt 80, 15092 Tallinn. 

Kohtumenetlusaegset elatisabi makstakse maksimaalselt 150 päeva eest arvates makseettepaneku määruse või hagi tagamise määruse tegemisest, kuid mitte kauem kui kohtulahendi tegemiseni.

Elatisabi suurus on 200 eurot kalendrikuus.

Elatisabi makstakse iga kuu 10. kuupäeval. Kui pangaülekande päev satub riigipühale või muule puhkepäevale, loetakse maksepäevaks puhkepäevale eelnev tööpäev.

 

Kontrollitud: