Puuduste kõrvaldamine kohtule esitatud määruskaebuses

Tere. Olen hagita tsiviilkohtumenetluses kui avaldaja jõudnud määruskaebusega Riigikohtusse, kust tuli lühike eitav menetlusse võtmise kohtumäärus: "Riigikohus leidis, et xx määruskaebus on tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 679 ja § 695 sätestatud menetlusse võtmist võimaldavate aluste puudumise tõttu põhjendamatu." Kahjuks vastus on väga üldsõnaline ja selgitusteta ning viide seadusesätetele ei võimalda kuidagi aru saada, mis on need konkreetsed alused, millede puudumise tõttu peetakse määruskaebus põhjendamatuks? Hagita menetlus võimaldab määruskaebust esitada endal, mis on teostatud õigeaegselt, s.t. need 2 alust on täidetud. § 679 lõige 7 sisaldab lauset "Veebilehel ei avaldata menetlusse võtmisest keeldumist põhjusel, et kaebus ei vastanud seaduses sätestatud nõuetele ja seetõttu tagastati.", mis viitab "seaduses sätestatud nõuetele" mitte vastamist. § 679 lõige 3 selgitab üldsõnaliselt kaebuse vastuvõtmise aluseid kolmes punktis, milledele viidates olen kaebuse Riigikohtusse esitanudki. Küsimused: 1. kas Teil on võimalik ülal nimetatud asjaoludest lähtudes selgitada "puuduvaid aluseid"? 2. kas on võimalik puuduvate aluste suhtes taotleda täiendavaid põhjalikumaid selgitusi? 3. kas on võimalik jõustuva kohtuotsuse suhtes esitada teistmisavaldus uute asjas varem mitte käsitletud tõendite ja asjaolude alusel (§ 702 lõige 1 ja 9) kahe kuu jooksul (§ 704 lõige 1)? Lugupidamisega xx

Ilma esitatud määruskaebuse sisu teadmata ei ole kahjuks võimalik anda hinnangut, milles seisnevad kohtu osundatud puudused. Edu kohtumenetluses sõltub sageli kohtule esitatavate dokumentide kvaliteedis. Seetõttu soovitan, juhul kui Teil endal teadmised õigusteaduses puuduvad, kasutada vähemalt dokumentide koostamisel juristi abi. Ise dokumente koostades võib olla küll mõningane rahaline kokkuhoid juristi töötasu näol, ent menetlusse võtmata jätmine või ebaedu menetluses pelgalt dokumentide ebaõige vormistamise või asjas oluliste asjaolude esile toomata jätmise tõttu on selle väikese kokkuhoiu juures liiga suur risk.

Vastatud:
31.05.2023