Siit leiad tarbijate õigusi ja kohustusi puudutava teabe ning saad ka juhiseid, kuidas oma õigusi erinevates olukordades kaitsta. Täpsemalt saad vaadata tarbijakaitseseadusest ja võlaõigusseadusest

Praktilist teavet tarbijakaitse teemadel leiad ka Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti veebilehelt.

Millise aja jooksul peab kaupleja tarbija poolt kauba puuduse suhtes esitatud pretensiooni läbi vaatama ning kuidas tuleb pretensioon esitada?

Millise aja jooksul peab kaupleja tarbija poolt kauba puuduse suhtes esitatud pretensiooni läbi vaatama ning kuidas tuleb pretensioon esitada?

Tarbijakaitseseaduses sätestatud tarbija kaebuste lahendamise üldine kord nõuab, et enne kaebuse esitamist tarbijakaitseametile tuleb esmalt esitada pretensioon kauplejale ning oodata ära viimase vastus. Tarbija võib kaebuse esitada ise või esindaja kaudu mistahes vormis, sh suuliselt. Kui kaebus esitatakse kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, peab tarbija  pretensioonis välja tooma vähemalt järgmised asjaolud:

Kontrollitud:

Millised nõuded kehtivad ostetud asja parandamise või vahetamise suhtes?

Millised nõuded kehtivad ostetud asja parandamise või vahetamise suhtes?

Kui asi ei vasta lepingutingimustele, võib tarbija nõuda müüjalt asja parandamist või asendamist, kui see on võimalik ja sellega ei põhjustata müüjale võrreldes teiste õiguskaitsevahendite kasutamisega ebamõistlikke kulusid või põhjendamatuid ebamugavusi. Arvestama peab muu hulgas ka asja väärtust, lepingutingimustele mittevastavuse olulisust ning tarbija võimalust saada lepingutingimustele vastav asi oluliste ebamugavusteta mujalt.

Kontrollitud:

Millised õigused on tarbijal kauba tagastamiseks kataloogist tellimise korral?

Millised õigused on tarbijal kauba tagastamiseks kataloogist tellimise korral?

Kui kataloogist tellitud asi ei vasta kataloogis lubatud nõuetele või sellel ei ole omadusi, mida võiks tavaliselt sellise kauba puhul eeldada, on tarbijal õigus esitada selle kohta pretensioon kauba müüjale. Kui kauba tellimiseks kasutati sidevahendit (telefon, arvuti vms) ja lepingu sõlmimise ajal ei viibinud müüja ja tarbija ühel ajal koos samas kohas , on tegu sidevahendi abil sõlmitud lepinguga.  Kauba tellimise sidevahendi abil teeb eriliseks see, et tarbija ei näe enne kättesaamist vahetult pakutavat toodet.

Kontrollitud:

Millistele nõuetele peab vastama tarbijale müüdav asi?

Millistele nõuetele peab vastama tarbijale müüdav asi?

Tarbijale müügi puhul on tarbija põhiliseks ootuseks, et müüdud asjal on kokkulepitud omadused ja seda saab kasutada sihtotstarbeliselt.

Ostjale üleantav asi peab vastama kõigile tingimustele, sealhulgas koguse, kvaliteedi, liigi, kirjelduse, dokumentide ja pakendi osas.

Asi peab olema kasutatav selleks otstarbeks, milleks seda tavaliselt kasutatakse. Nii peab akutrell võimaldama aukude puurimist, pesumasin pesu puhtaks pesema jne.

Kaup peab sihipärasel kasutamisel olema ohutu ka tarbija elule, tervisele ja varale. .

Kontrollitud: