Milliseid vaidlusi lahendab tarbijavaidluste komisjon?

Tarbijavaidluste komisjoni (https://komisjon.ee/et) pädevuses on lahendada ainult tarbija ja kaupleja vahelisi lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei ole eelnevalt suutnud omavahel lahendada.

Komisjon ei lahenda vaidlust, kui kahjunõue tuleneb surmajuhtumist, kehavigastusest või tervisekahjustusest. Need vaidlused lahendatakse kohtus.

Komisjon ei lahenda samuti vaidlusi, mis on seotud tervishoiuteenuse osutamisega, samuti vaidlusi, kus vaidluse lahendamine on ettenähtud teiste seadustega. Kui mõni teine seadus näeb ette vaidluse lahendamiseks erineva asutuse või menetluse, siis tuleb vastava vaidlusega pöörduda eriseaduses ettenähtud korras. Näiteks, ei lahenda tarbijavaidluste komisjon töö- ja üürivaidlusi, pankrotimenetluses tõusetunud erimeelsusi ja paljusid teisi eriseaduses toodud vaidlusi (tervishoiuteenus, raviteenus, haridusteenus jne).

Avaldust ei võeta menetlusse, kui vaidlusaluse kauba või teenuse väärtus või tarbija nõude suurus on alla 30 euro ja vaidluse lahendamine ei ole oluline praktika kujundamise või senise praktika olulise muutmise vajaduse seisukohast, vaidlusel ei ole tähendust võimalike teiste tarbijate jaoks või tegemist ei ole lepingu täitmise või lepingu tühisuse tuvastamise nõudega.

Kontrollitud: