Mida teha, kui internetist tellitud kaup ei vasta veebilehel avaldatud kirjeldusele?

Ka interneti kaudu müüdav kaup või teenus peavad vastama seadusega kehtestatud nõuetele, olema sihipärasel kasutamisel ohutud tarbija elule, tervisele ja varale ning selliste omadustega, mida tarbija tavaliselt õigustatult eeldab.

Kui kaup on katki  või sellel ei ole omadusi, mida kaupleja lubas, või mida võiks tavaliselt sellise kauba puhul eeldada, on tegu puudusega kaubaga ja tarbijal on õigus  nõuda ennekõike kauba parandamist või asendamist, müügihinna alandamist  lepingu üles öelda või sellest taganeda, samuti nõuda kaasneva kahju hüvitamist. Sõltumata sellest, kas tarbijale saadetud kaup vastab nõuetele või mitte, on tarbijal õigus 14 päeva jooksul müügilepingust taganeda põhjust nimetamata.  

Müüja vastutab asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmnevad kahe aasta jooksul asja üleandmisest ostjale. Sellest perioodist esimese kuue kuu jooksul eeldatakse, et asja lepingutingimustele mittevastavus oli olemas juba asja müüjalt ostjale üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega.

 

Kontrollitud: