Leia kiire vastus oma õiguslikule küsimusele valides huvitav teema või sisestades otsitav sõna otsingukasti. Rubriiki „Kiirelt kätte“ toimetab ja selle sisu kaasajastab Justiitsministeeriumi lepingupartner OÜ HUGO.

Vali teema
Kitsenda otsingut

Enda nõudest tuleb teatada hiljemalt kahe kuu jooksul pankrotiteate väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast arvates. Teatada tuleb pankrotihaldurile kõigist oma enne pankroti väljakuulutamist tekkinud nõuetest võlgniku vastu, sõltumata nõude tekkimise alusest ja nõude täitmise tähtpäevast.

Loe edasi
Võlad, Kohtumenetlus

Nõude aegumist reguleerib tsiviilseadustiku üldosa seaduse 10.ptk (TsÜS, seadus kättesaadav siin.

Loe edasi

Juhul kui kohtutäitur ei ole täitemenetluses konto arestimisel elatusmiinimumi kasutamise võimalust taganud, tuleb teil viivitamata pöörduda kohtutäituri poole ning esitada avaldus elatusmiinimumi aresti alt vabastamiseks koos oma sissetulekuid ja ülalpeetavaid tõendavate dokumentidega.

Loe edasi
Võlad, Kohtumenetlus

Nagu eelpool märgitud, tuleb kohtust hagiavalduse saamisel oma õiguste eest aktiivselt seista.

Loe edasi
Võlad, Kohtumenetlus

Nagu eelpool märgitud, tuleb kohtust hagiavalduse saamisel oma õiguste eest aktiivselt seista.

Loe edasi
Võlad, Kohtumenetlus

Pooled võivad menetluse kuni hagi kohta tehtud lahendi jõustumiseni lõpetada kompromissiga. Kompromissi puhul tuleb arvestada, et see on samuti täitmiseks ja selle alusel saab algatada täitemenetluse.

Loe edasi
Võlad, Kohtumenetlus

Kui Teie vastu on esitatud hagi (st olete kostja) ja kohus on hagiavalduse menetlusse võtnud, siis kohus toimetab kostjale kätte hagiavalduse ärakirja koos lisadega ja asja menetlusse võtmise määrusega.

MENETLUSDOKUMENTIDE KÄTTETOIMETAMINE

Loe edasi

Õiguslikult on võimalik pöörata sissenõuet ka võlgnikule kuuluvale kaasomandiosale. Kohtutäitur müüb võlgniku vara avalikul enampakkumisel.

Sissenõude pööramisel võlgnikule kuuluvale kaasomandiosale võlgnikuks mitteolev kaasomanik on isikuks kelle õigusi täitemenetlus puudutab ehk menetlusosaliseks.

Loe edasi
  •  Võlgnik võib taotleda kohtult täitemenetluse peatamist, pikendamist või ajatamist (osade kaupa tasumine). Võlgnikul on õigus esitada sissenõudja vastu hagi, kui nõue on alusetu.
Loe edasi
  •  Täitekutse saamisel on võlgnik kohustatud viivitamata esitama kohtutäiturile andmed oma vara ja ülalpeetavake kohta koos vastavate dokumentaalsete tõenditega ning avalduse elatusmiinimumi jätmiseks võlgniku poolt eelistatud pangas.
  • Võlgniku poolt oma vara kohta antud teave peab olema õige, kohtutäitu
Loe edasi

Võlgnevuse tasumise ajatamine saab täitemenetluses toimuda kas sissenõudja nõusolekul või kohtu määruse alusel. Ilma sissenõudja nõusolekuta või vastava kohtu määruseta kohtutäitur võlgnikuga maksegraafikut sõlmida ei saa.

Loe edasi

Kui olete võla sissenõudjale õigeaegselt tasunud, siis peaksite kiiresti ühendust võtma täitmisteate saatnud kohtutäituriga ning esitama talle maksekorralduse, millelt nähtub, et olete võla õigeaegselt sissenõudjale tasunud. Sellisel juhul täitemenetlus Teie suhtes lõpetatakse.

Loe edasi
Võlad, Täitemenetlus

Mida kiiremini võlgnik pärast täitmisteate saamist võla täidab, seda väiksemad kulutused talle seoses täitemenetlusega tekivad. Täitmisteates on märgitud täitedokumendi vabatahtliku täitmise tähtaeg.

Loe edasi

Vabatahtliku täitmise tähtaja jooksul annab kohtutäitur teile veel kord võimaluse nõuet vabatahtlikult täita.

Loe edasi

Menetluse alustamise tasu muutub sissenõutavaks menetluse alustamisega. Rahalise nõude täitmisel muutub põhitasu sissenõutavaks täitmisteate kättetoimetamisega võlgnikule.

Loe edasi

Arestimisele ei kuulu üldjuhul alampalk + 1/3 alampalgast ülalpeetava kohta. Juhul, kui tegemist on elatise nõudega, on kohtutäituril õigus tulenevalt Täitemenetluse seadustiku § 132 lg 11 arestida kuni pool käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud sissetulekust.

Loe edasi

Võlgniku kohustustest vabastamise menetluse algatamise otsustab kohus.

Loe edasi

Eesti kohtutäitur teeb täitetoiminguid üksnes Eesti Vabariigi territooriumil. Välisriigis toimuvale täitemenetlusele kohaldatakse selle riigi õigust, kus täitemenetlus toimub.

Loe edasi
Võlad, Pankrotiavaldus

Pankrotihaldur kaitseb kõigi võlausaldajate, samuti võlgniku õigusi ja huve ning tagab seadusliku, kiire ja majanduslikult otstarbeka pankrotimenetluse.

Pankrotihalduri põhikohustused on järgmised: 

Loe edasi

Kui võlgnik vabastatakse oma pankrotimenetluses täitmata jäänud kohustustest, lõppevad pankrotivõlausaldajate nõuded võlgniku vastu, sealhulgas ka nende võlausaldajate nõuded, kes ei ole pankrotimenetluses nõudeid esitanud.

Loe edasi