Kuidas toimub kohtumenetlus

Esitasin hagiavalduse. Kostja vastas hagiavaldusele omapoolse nõudega. Hagijana esitasin omapoolse seisukoha kostja nõudele. Nüüd on 2 kuud vaikust olnud. Mis selle hagiga edasi toimub? Millal kohtunik sellega tegelema hakkab? Millal istung toimub?

Menetlus algab hagiavalduse esitamise ja selle menetlusse võtmise määrusega. Seejärel on kostjal võimalik esitada vastuväited ja vajadusel vastuhagi. Edasi annab kohus taas tähtaja vastamiseks ja vajadusel ka vastusele vastamiseks. Selline dokumentide vaheldumisi esitamine kestab kuni kohus on valmis asja lahendama. Kui kohus peab vajalikuks või menetlusosalised on seda taotlenud, võib kohus kutsuda pooled asja lahendamiseks ka kohtuistungile. Millal kohus oma toimingud teeb, ei ole seadusega kindlaks määratud. Menetlemise kiirus sõltub muuhulgas kohtute töökoormusest. Suvine menetluse aeglustumine võib olla tingitud ka asjaolust, et on puhkusteperiood ja asja menetlev kohtunik viibib puhkusel.

Vastatud:
30.08.2023