Arestimisele mittekuuluv sissetulek

Tere. Tööandja maksis mulle lapsesünnitoetust 200 eurot aga kohtutäitur võttis selle kohe minu kontolt maha ja ütleb et see õigus on olemas isegi peale seda kui selgitasin mis raha see oli. Küsimus kas tal on see õigus olemas või mitte? Ette tänades 

Täitemenetluse seadustiku § 131 on nimettaud sissetuleku liigid, millele ei saa sissenõuet pöörata. Nendeks on:

  1) riiklikud peretoetused;
  2) puudega inimese sotsiaaltoetus;

  3) sotsiaaltoetus sotsiaalhoolekande seaduse tähenduses;
  4) ...............
  5) Eesti Töötukassa kaudu makstud töötutoetus, stipendium, sõidu- ja majutustoetus ning toetus ettevõtluse alustamiseks;
  6) kehavigastuse või terviserikke tekitamise tõttu makstav hüvitis, välja arvatud hüvitis kaotatud sissetuleku eest, ja mittevaralise kahju hüvitis;
  61) töövõimetoetus;
  62) kuriteoohvri hüvitis;
  7) seadusel põhinev elatis;
  8)....................
  9) rahaline ravikindlustushüvitis ravikindlustuse seaduse tähenduses, välja arvatud ajutise töövõimetuse hüvitis;  

10) riiklik pension seaduses sätestatud ulatuses;
  11) vanglast vabanemise toetus;
12) okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse alusel makstav represseeritu toetus.

Tööandja poolt makstavaid toetusi nimetatud ei ole, seega saab kohtutäitur sissenõude nimetatud sissetuleku liigile pöörata kui sissetuleku suurus seda võimaldab ja on tagatud arestimisele mittekuuluva sissetuleku osa säilimine nii Teile kui Teie ülalpeetavale.

Vastatud:
11.09.2023