Leia kiire vastus oma õiguslikule küsimusele valides huvitav teema või sisestades otsitav sõna otsingukasti. Rubriiki „Kiirelt kätte“ toimetab ja selle sisu kaasajastab Justiitsministeeriumi lepingupartner OÜ HUGO.

Vali teema
Kitsenda otsingut
Kohtusse pöördumine, Maksekäsu kiirmenetlus

Maksekäsu kiirmenetlus on, nagu nimetus ütleb, kiirendatud menetlus võla või elatise saamiseks. Võrreldes hagimenetlusega on maksekäsu kiirmenetlus kiirem, vähema tõendamiskoormuse ja väiksemate kuludega.

Loe edasi
Kohtusse pöördumine, Halduskohus

Halduskohtusse saab eraisik pöörduda erinevate avalik-õiguslike vaidluste lahendamiseks. Näiteks saab halduskohtusse pöörduda omandireformi ja maareformiga seotud vaidlustes, kodakondsus- ja migratsiooniküsimustes, samuti riigihangete, ehituse ja planeerimisega ning riigivastutusega seonduvates vaidlustes. 

Loe edasi
Kohtusse pöördumine, Riigi õigusabi

Riigi õigusabi võib saada:

Loe edasi
Kohtusse pöördumine, Kohtumenetlus

Tere. Esitasin Harju Maakohtule hagiavalduse 5 aastat varem sooduspensionile minemisest seoses oma lapse (tuvastatud puue) üksinda kasvatamisega vähemalt 8 aastat, sest lapse isa keeldus mulle nõusolekut selleks andmast.

Loe edasi
Kohtusse pöördumine, Pärimine, Testament

Annak on pärandaja testamendis või pärimislepingus tehtud korraldus, millega ta jätab kellelegi mingi asja (kinnisasja, auto jms), õiguse (näiteks korteris seeselamise õiguse või õiguse saada elatist), rahasumma või vabastab kellegi kohustusest (laenu tagasi maksmisest pärijatele).

Loe edasi

Juhatuse liikmete valimiseks ja tagasikutsumiseks pädev organ (koosolek või nõukogu) peab vastu võtma juhatuse liikmete ametiaja pikendamise otsuse. Ametiaja pikendamise otsuse saab teha juhul, kui volitused ei ole veel lõppenud.

Loe edasi
Perekond, Tehingud lapse varaga, Kohtusse pöördumine

Last esindada ja lapse nimel tehinguid teha võivad üksnes mõlemad vanemad ühiselt, kuna vanematel on oma lapse suhtes ühine hooldusõigus. Erandjuhtudel võib ühel vanemal olla ainuhooldusõigus (näiteks kohtuotsusest tulenevalt).

Loe edasi
Kohtusse pöördumine, Maakohus, Võlad, Pankrotiavaldus

Pankrotiasju menetlevad maakohtud. Eestis on neli maakohut: Harju Maakohus, Viru Maakohus, Tartu Maakohus ja Pärnu Maakohus. Igal maakohtul on mitu kohtumaja, mis asuvad maakohtu tööpiirkonnas.

Loe edasi
Kohtusse pöördumine, Maakohus

Maakohtud vaatavad esimese astme kohtuna läbi tsiviilvaidlusi.

Loe edasi
Kohtusse pöördumine

Kohtusse pöördumisega kaasnevad reeglina menetluskulud, mis jagunevad kohtukuludeks (riigilõiv, kautsjon, asja läbivaatamise kulud) ja kohtuvälisteks kuludeks (nt menetlusosaliste esindajate/nõustajate kulud).

Loe edasi

Tere! Kas adressaat saab esitada vaide haldusaktile, mida ta on kasutanud tõendina akti andja kavatsuste kohta halduskohtumenetluses teises asjas? Tänan vastuse eest!

Loe edasi

Tere, küsimus maksekäsu kiirmenetluse kohta. Olukord: Eraisik A ja OÜx leppisid kokku 08.05.2023 eraisiku A maja soojustustööde teostamise lõpptähtajaga 16 .06. 2023. Töö pidi koosnema 2 etapist: ettevalmistus ja soojustamine.

Loe edasi
Kohtusse pöördumine, Kohtumenetlus

Tere!

Loe edasi
Maakohus, Kohtumenetlus

TsMS § 164 lg 1 järgi alaealise lapse ülalpidamise asjas kannab kumbki pool oma menetluskulud ise. Kui kohus jätab TsMS § 164 lg 1 alusel menetluskulud poolte endi kanda positiivse kohtuotsuse korral (hagi rahuldatakse), siis mida see sisuliselt tähendab?

Loe edasi
Kohtusse pöördumine, Kohtumenetlus

Tere.

Loe edasi
Perekond, Hooldusõigus, Kohtusse pöördumine

Kui vanemate vahel on lapsesse puutuva üle vaidlus, mida ei õnnestu kokkuleppel lahendada, siis on võimalik esitada vastava taotlusega avaldus kohtusse.

Loe edasi
Kohtusse pöördumine, Maksekäsu kiirmenetlus

Maksekäsu kiirmenetluse avalduse kohustuslikud andmed sätestab tsiviilkohtumenetluse seadustik.

Maksekäsu kiirmenetluse avaldus peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:

Loe edasi
Perekond, Elatisabi, Kohtusse pöördumine

Kohtumenetlusaegset elatisabi saab taotleda alaealise lapse seaduslik esindaja (vanem/eestkostja) või täisealine laps, kes omandab põhi-, kesk- või kõrgharidust või õpib kutseõppe tasemeõppes, kuid mitte kauem kui 21-aastaseks saamiseni,

Loe edasi
Kohtusse pöördumine, Riigi õigusabi

Tasuta rahvusvaheline õigusabi on mõeldud selleks, et tagada isikutele asjakohase õigusabi reaalne kättesaadavus. Vajadus selle järele võib tekkida juhul, kui isiku kohtuasja vaadatakse läbi kohtus, mis ei asu tema alalises elukohariigis.

Loe edasi
Kohtusse pöördumine, Maksekäsu kiirmenetlus

Makseettepanekus küsitakse võlgnikult, kas ta tunnistab nõuet või mitte ja antakse võimalus nõue tasuda või nõudele vastuväide esitada. Kui võlgnik ei ole makseettepanekus nimetatud summat tasunud ega makseettepanekule õigeaegselt vastuväidet esitanud, teeb kohus määrusena maksekäsu

Loe edasi