Elatise arestimine täitemenetluses

Elatise arestimine täitemenetluses

Sundtäitmine

Tere, kas mul on küsimus? Kui mulle määratakse elatis, siis kas kohtutäituril on õigus pangakontolt raha välja võtta, lisaks.

Seaduses sisalduv üldnorm on, et sissenõuet ei saa pöörata  seadusel põhinevale elatisele. Siiski on seadusandja sellest üldnormist võimaldanud ka erandi. Nimelt, kui sissenõude pööramine võlgniku muule varale ei ole viinud või eeldatavalt ei vii sissenõudja nõude täielikule rahuldamisele ning kui arestimine on nõude liiki ja sissetuleku suurust arvestades õiglane, võib ka elatisele sissenõudja avalduse alusel sissenõude pöörata. Kohtutäitur kuulab enne sellekohase otsuse tegemist võimaluse korral võlgniku ära.

Seega on võimalik, et Teie kontolt võetakse maha suurem summa kui seni.

Vastatud:
18.09.2023

Võlgnevused kohtutäituri enampakkumisel ostetud korteril

Võlgnevused kohtutäituri enampakkumisel ostetud korteril

Sundtäitmine
Täitemenetlus

Tere, Soetasin hiljuti kohtutäituri oksjonilt korteri. Nüüd saatis korteriühistu mulle eelmise kuu kommunaalarved, kus on lisaks ka eelmise omaniku poolt aastaid tasumata arved/võlgnevused. Minu arusaamise järgi pankrotimenetluse puhul vana omaniku võlgnevused korteriühistu ees ei kandu üle uuele omanikule ehk ühistu ei saa nende maksmist minult nõuda. Kas te palun saaksite seda täpsustada/kinnitada? Enampakkumise teates samuti ei olnud mainitud, et korteriühistul on antud korteriosas sellised nõuded. Lisaks ei olnud korteril muid hüpoteeke, seega jääb arusaamatuks, miks ei kaetud korteri müügisummast korteriühistu nõudeid? 

Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 43 lõige 2 kohaselt vastutab korteriomandi võõrandamisel, välja arvatud täite- ja pankrotimenetluses, selle omandaja korteriühistu ees käendajana võõrandaja korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest. Omandaja vastutus on piiratud korteriomandi väärtusega.
Kuna Teie ostsite korteri täitemenetluses, omandaja vastutus ei rakendu ja võlgnevuse tasumist Teilt nõuda ei saa.

Vastatud:
08.06.2023

elatis sundtäitmisel sissenõudjale ja Soome KELA-le

elatis sundtäitmisel sissenõudjale ja Soome KELA-le

Elatis lapsele
Sundtäitmine

Tere. Elatisnõue jõudis kohtutäiturile ja on kokkuleppeliselt makstud kogusumma. Kui sai uuritud palju jääk on,siis tuli välja,et Soome KELA nõuab 2 korda nii palju. Algne summa kohtutäituri poolt tuli 11000 ja KELA nõuab 24000. Kas pean maksma nagu Eesti nõue on või KELA nõude? Kahjuks pole aru saada,mille alusel KELA nõuab.

Elatise suurus on kirjas kohtuotsuses. Selle järgi on Teil võimalik arvutada välja, kui suur oli elatise võlgnevus sissenõudjale ja teha järeldus, kas KELA nõuab sama summat topelt või on tegemist tasumata osaga elatisvõlgnevusest. Nõue võib olla tingitud sellest, et KELA on Teie asemel lapsele mingil perioodil elatist maksnud ja nüüd on neil Teie vastu tagasinõue.

Vastatud:
29.05.2023

Millise tähtaja jooksul peab kohtutäitur võlgnikult täitemenetluse läbiviimise raames saadud summad sissenõudjale üle kandma?

Millise tähtaja jooksul peab kohtutäitur võlgnikult täitemenetluse läbiviimise raames saadud summad sissenõudjale üle kandma?

Kas sissenõudjal on õigus kohtutäiturit vahetada?

Kas sissenõudjal on õigus kohtutäiturit vahetada?

Üldjuhul seadus kohtutäituri vahetamist ette ei näe. Kui siiski esineb väga mõjuv põhjus kohtutäituri vahetamiseks, saab seda täiteasja menetleva kohtutäituri nõusolekul.

Erinev on aga olukord siis, kui kohtutäitur ei ole asjas erapooletu. Kohtutäitur ei või täitemenetlust läbi viia ja peab ennast otsusega taandama, kui ta on:

Kontrollitud:

Mida teha olukorras, kus kohtutäitur ei ole pikema aja jooksul suutnud nõuet sisse nõuda?

Mida teha olukorras, kus kohtutäitur ei ole pikema aja jooksul suutnud nõuet sisse nõuda?

Kohtutäitur on kohustatud viivitamata tarvitusele võtma kõik seadusega lubatud abinõud täitedokumendi täitmiseks, koguma täitemenetluseks vajalikku teavet ning selgitama täitemenetluse osalistele nende õigusi ja kohustusi. Kui pärast täitmisavalduse esitamist raha ei laeku, siis tihti on mittelaekumise põhjuseks võlgniku varatus – võlgnikul puudub tema nimel olev vara ja kindel sissetulek või jääb tema sissetulek alla miinimumi, mida kohtutäitur arestida ei tohi. Sellisel juhul täitemenetlust jätkatakse ning pidevalt kontrollitakse, kas võlgnik on vahepeal tööle läinud või vara omandanud.

Kontrollitud:

Kuidas ja kuhu ma saan esitada kaebuse kohtutäituri tegevusele?

Kuidas ja kuhu ma saan esitada kaebuse kohtutäituri tegevusele?

Kui te ei ole rahul kohtutäituri tegevusega, on teil õigus esitada kaebus kohtutäituri otsuse või tegevuse peale täitedokumendi täitmisel või täitetoimingu tegemisest keeldumisel esmalt kohtutäiturile endale. Kui kohtutäitur Teie kaebust ei rahulda ja Te siiski kohtutäituri tegevusega ja kaebuse rahuldamata jätmise põhjendustega ei nõustu, on Teil õigus esitada kümne päeva jooksul otsuse kättetoimetamisest arvates kaebus maakohtule, kelle tööpiirkonnas kohtutäituri büroo asub.

Kontrollitud:

Kas Eesti kohtutäitur saab minu nõuet täita välisriigis elava/töötava isiku suhtes?

Kas Eesti kohtutäitur saab minu nõuet täita välisriigis elava/töötava isiku suhtes?

Eesti kohtutäitur teeb täitetoiminguid üksnes Eesti Vabariigi territooriumil. Välisriigis toimuvale täitemenetlusele kohaldatakse selle riigi õigust, kus täitemenetlus toimub. Üldjuhul selleks, et ühe riigi kohtuotsust oleks võimalik teises riigis täita, peab olema nende riikide vahel sõlmitud rahvusvaheline leping (nt õigusabileping, mõlemad riigid on ühinenud vastava konventsiooniga vms). Niisuguse lepinguga määratakse kindlaks nõuded, millele otsus peab vastama, et teisel riigil oleks seda võimalik tunnustada.

Kontrollitud:

Kuidas esitada täitedokument kohtutäiturile täitmiseks?

Kuidas esitada täitedokument kohtutäiturile täitmiseks?

Selleks, et kohtutäiturile täitmiseks täitedokumenti esitada, tuleb sissenõudjal täita täitmisavaldus, allkirjastada see ning esitada koos täitedokumendiga kohtutäiturile. Täitmisavalduse näidisvormi saate siit või kohtutäituri käest. Kui sissenõudja nimel esitab täitmisavalduse esindaja ja kohtutäituril ei ole võimalik endal viivitamata kontrollida esindusõiguse olemasolu, tuleb avaldusele lisada esindusõigust tõendav dokument (näiteks volikiri).

Kontrollitud:

Kuidas valida oma nõude täitmiseks kohtutäiturit?

Kuidas valida oma nõude täitmiseks kohtutäiturit?

Kohtutäituri valib sissenõudja. Kohtutäituri valimisel peab lähtuma kohtutäituri tööpiirkonnast. Tööpiirkondi on kokku neli:

Kontrollitud: