Kas Eesti kohtutäitur saab minu nõuet täita välisriigis elava/töötava isiku suhtes?

Eesti kohtutäitur teeb täitetoiminguid üksnes Eesti Vabariigi territooriumil. Välisriigis toimuvale täitemenetlusele kohaldatakse selle riigi õigust, kus täitemenetlus toimub. Üldjuhul selleks, et ühe riigi kohtuotsust oleks võimalik teises riigis täita, peab olema nende riikide vahel sõlmitud rahvusvaheline leping (nt õigusabileping, mõlemad riigid on ühinenud vastava konventsiooniga vms). Niisuguse lepinguga määratakse kindlaks nõuded, millele otsus peab vastama, et teisel riigil oleks seda võimalik tunnustada. Täitmise eelduseks on otsuse tunnustamine ja täidetavaks tunnistamine. Rahvusvahelise lepinguga sätestatakse ka asutused, mille kaudu dokumendid peavad liikuma. Eestis on keskasutuseks Justiitsministeerium. Välisriigis täitedokumendi täitmiseks vajaliku teabe saamiseks on võimalik pöörduda Justiitsministeeriumi rahvusvahelise õigusabi talituse poole (https://www.just.ee/ministeerium-uudised-ja-kontakt/el-ja-rahvusvaheline-koostoo/rahvusvaheline-justiitskoostoo).

Kontrollitud: