Siit leiad füüsilise isiku tulumaksu ja maamaksu kohta vajaliku teabe. Täiendavalt vaata veel tulumaksuseadust ja maamaksuseadust.

päritud vara kinkimine

päritud vara kinkimine

Maksud

Tere Sooviksin täpsustada seoses päringu edasi kinkimisega kolmandale isikule. Päring on jõustunud mai kuus 2023 ning tegemist on suvilaga. Millised kulud sellega kaasnevad ja kas uus omanik on kohustustatud maksma ka tulumaksu kui soovib seda omakorda edasi müüa? Ette tänades 

Päritud vara kinkimisel kinkija tulumaksu tasuma ei pea. Tulumaksuga maksustatakse saadud tulu. Tulu saab näiteks vara müüja ja müügilt saadud tulu kuulub ka tulumaksuga maksustamisele kui ei esine aluseid, mis tingivad tulumaksuvabastuse, näiteks müüdava kinnisasja kasutamine kuni müümiseni oma elukohana.

Vastatud:
29.05.2023

Maksuvabastused ja – soodustused

Maksuvabastused ja – soodustused

  1. Maamaksu tasumisest on vabastatud maa omanik tema omandis oleva või MaaMS §-s 10 sätestatud maakasutaja tema kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku eest linnas asustusüksusena alevis, alevikus ning üldplaneeringuga kohaliku omavalitsuse üksuse poolt või maakonnaplaneeringuga tiheasustusega alaks määratud alal, kui kehtiv üldplaneering puudub, kuni 0,15 ha ning mujal kuni 2,0 ha ulatuses, kui sellel maal asuvas hoones on tema elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele;
  2. Maamaksu tasumisest on vabastatud hooneühistu elamumaa selliste füü
Kontrollitud:

Ei ole saanud maksuteadet?

Ei ole saanud maksuteadet?

Maksumaksja, kes ei ole maksustamisaasta maamaksuteadet 25. veebruariks kätte saanud, on kohustatud sellest 30 päeva jooksul teavitama Maksu- ja Tolliametit.

Kui maksumaksja ei ole saanud ühtegi maamaksuteadet, arvates MaaMS jõustumisest, on ta kohustatud kirjalikult või elektrooniliselt teatama maa asukohajärgsele valla- või linnavalitsusele enda omandis või kasutuses oleva maa suuruse ja sihtotstarbe.

Kontrollitud:

Millal ja kui palju maksta?

Millal ja kui palju maksta?

Maksu- ja Tolliamet väljastab maksumaksjale maksuteate tasumisele kuuluva maamaksu summa kohta hiljemalt 15. veebruariks. Maamaksu ei määrata ja maksuteadet ei väljastata, kui maksusumma on alla 5 euro.

Kuni 64-eurone maamaks mis tahes kohaliku omavalitsuse üksuses asuvalt maalt tasutakse 31. märtsiks. Maamaksust, mis ületab 64 eurot, tasutakse 31. märtsiks vähemalt pool, kuid mitte vähem kui 64 eurot. Ülejäänud osa maamaksust tasutakse hiljemalt 1. oktoobriks.

/täiendavalt: MaaMS § 7/

Kontrollitud:

Kes kehtestab maksumäära?

Kes kehtestab maksumäära?

Maksumäära kehtestab kohaliku omavalitsusüksuse volikogu hiljemalt maksustamisaasta 31. jaanuariks. Maamaksumäär on 0,1 kuni 2,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas (va MaaMS § 11 4. lõikes sätestatud juhul). Maamaks laekub omavalitsusüksuse eelarvesse.  Maamaksu maksmist kontrollib Maksu- ja Tolliamet. /täiendavalt: MaaMS §§ 5, 6, 9/

Kontrollitud:

Kes maksab?

Kes maksab?

Maamaksu maksab maa omanik või MaaMS §-s 10 ettenähtud juhul maa kasutaja. Maamaksukohustus tekib jooksva aasta 1. jaanuaril ja maksuteade väljastatakse isikule, kes 1. jaanuari seisuga on kinnistusraamatu andmete kohaselt kinnisasja omanik, hoonestaja, kasutusvaldaja või pärimisregistri andmete kohaselt kinnisasja pärija.  Kinnistusraamatus mittekajastuvale MaaMS §-s 10 sätestatud kasutusõigusele kohaldatakse eeltoodut, arvestades kasutusõiguse kokkuleppe kehtivust maksustamisaasta 1. jaanuari seisuga.

Kontrollitud:

Mille alusel arvutatakse maamaks?

Mille alusel arvutatakse maamaks?

Maamaks on maa maksustamishinnast lähtuv maks. Maa maksustamishind määratakse ja selle vaidlustamise kord kehtestatakse, lähtudes maa hindamise seadusest. Maksu- ja Tolliamet arvutab maamaksu kohaliku omavalitsuse üksuse poolt maamaksu infosüsteemi kaudu esitatud alusandmete põhjal. Maakatastris registreerimata maa maamaks arvutatakse sihtotstarbeta maa maksustamishinna alusel.

 /täiendavalt: MaaMS § 1/

Kontrollitud:

Kas tulumaksuga maksustatakse välislähetuse päevaraha?

Kas tulumaksuga maksustatakse välislähetuse päevaraha?

Tulumaksuga ei maksustata ametnikule, töötajale või juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele tööandja või tema asemel kolmanda isiku makstavat teenistus-, töö- või ametilähetusega seotud kulude hüvitist ning välislähetuse päevaraha ja välislähetustasu, samuti teenistuja perekonnaliikme eest makstavat nimetatud kulude hüvitist ning teises paikkonnas asuvale ametikohale nimetamisega seotud kolimiskulude hüvitist. Välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäär on 50 eurot välislähetuse esimese 15 päeva kohta, kuid kõige rohkem 15 päeva kohta kalendrikuus, ja 32 eurot iga järgneva pä

Kontrollitud:

Kas võib maha arvata koolituskulud?

Kas võib maha arvata koolituskulud?

Residendist füüsilisel isikul on õigus maksustamisperioodi tulust maha arvata tema poolt maksustamisperioodil tasutud enda ja oma alla 26 aasta vanuse alaneja sugulase, õe või venna koolituskulud või eelnimetatud koolituskulude puudumisel ühe alla 26 aasta vanuse Eesti alalise elaniku koolituskulud.

Kontrollitud:

Kas võib maha arvata eluasemelaenu intresse?

Kas võib maha arvata eluasemelaenu intresse?

Residendist füüsilisel isikul on õigus maksustamisperioodi tulust maha arvata endale eluasemeks elamu või korteri soetamiseks võetud laenu või liisingu intress, mis on maksustamisperioodil tasutud lepinguriigiresidendist krediidiasutusele või sellise äriühinguga samasse kontserni kuuluvale finantseerimisasutusele, samuti mitteresidendist krediidiasutuse lepinguriigis registreeritud filiaalile.

Samadel tingimustel võib tulust maha arvata ka elamu ehitamise eesmärgil maatüki soetamiseks võetud laenu või liisingu intressid.

Kontrollitud: