Tulumaks pärandi vastu võtmisel

Tulumaks pärandi vastu võtmisel

Kinnisvara ostmine ja müümine
Tulumaks

Pärisin eelmisel aastal vanaema kinnistu müügist ühe viiendiku. Elan välismaal, ainuke sissetulek on Disability Allowance, kas pean tulu deklareerima?

Kui pärisite raha, see tähendab pärandvara hulka kuulus raha, mis oli vanaemal saadud kinnisasja müügist, ei ole kohustust tulumaksu tasumiseks. Kui aga pärisite kinnisasja ja kinnisasi müüdi peale pärandi vastu võtmist, sõltub tulumaksukohtustus kinnisasja vanaema poolt omandamise viisist. Üldreegel on, et kasu päritud vara võõrandamiselt maksustatakse tulumaksuga. Siiski võivad sellest reeglist esineda erandid. Näiteks omandireformi käigus tagastatud maa (sh tagastatud metsamaa) esmakordsest võõrandamisest saadud kasu, on tulumaksuvaba. Seda ka siis, kui kinnistu (maatükk) jagatakse mitmeks osaks ja võõrandatakse eraldi maatükkidena. Kui vanaemale tagastati kinnistu omandireformi käigus ja nüüd see pärijate poolt müüdi, on tegemist esmakordse võõrandamisega (pärimine ei ole võõrandamine vaid omandi üleminek õigusjärgluse alusel). Rohkem eranditest saab lugeda https://www.emta.ee/eraklient/maksud-ja-tasumine/maksustatavad-tulud/kinnisvara-voorandamine/omandireformi-kaigus-tagastatud-maa-voorandamine

Vastatud:
29.04.2024

Tulumaksuvabastus

Tulumaksuvabastus

Tulumaks

Tere! Mul on väike äripind (köök-tuba), mida septembrist maini üürin välja, aga suvekuudel kasutan enda suvilana. Olen seda teinud umbes 2 aastat. Kas korteri müügist saadud tulu pealt tuleb sellisel juhul siiski tulumaksu tasuda kui müün selle ajal kui olen ise seda nn suvekoduna kasutamas? Saan aru, et mingit kindlat perioodi ei ole määratud kui tihti pean kodu kasutama, et seda enda suvilana määratleda. Aga kas see kehtib ka juhul kui vahepeal korteri välja üürin ning lisaks, kui tegu on äripinnaga? Ette tänades,

Tulumaksust on vabastatud kinnisasja, mille oluliseks osaks olevat eluruumi kasutas maksumaksja kuni müümiseni oma elukohana, müügist saadud kasu. Kui Tegemist on äripinnaga, ei ole võimalik eluruumi müügi tulumaksuvabastust rakendada. Rohkem tulumaksu erisustest kinnisvara müügil saate lugeda Maksu- ja Tolliameti veebilehel https://www.emta.ee/eraklient/maksud-ja-tasumine/maksustatavad-tulud/kinnisvara-voorandamine

Vastatud:
08.04.2024

Tulumaks

Tulumaks

Tulumaks

Tere! Kas ühe abikaasa (A) omanduses olevast korterist saadavat üüritulu võib eraisikute tulumaksudeklaratsioonis deklareerida osadena kummagi deklratsioonis kui pooleks jaotatud tulu, et (näiteks üks oma deklaratsioonis 100 eur ja teine 100 eurot)? Peres on ju raha niikuinii ühiskasutuses. Või peab kindlasti see abikaasa enese nimel deklareerima, kelle nimel on korter? Abikaasa A tulud kogu üürituluga ületavad 14000 ja tuleks tulumaksu juurde maksta, aga abikaasal B jäävad tulud alla 10000.

Maksumaksja on füüsiline isik. Tulumaksuga maksustatakse tulu saaja sissetulekut. Kui üürilepingu on sõlminud üks abikaasadest on saadav üür selle abikaasa tulu ja tulu saavaks füüsiliseks isikuks on see abikaasa. 

Küll aga on sel aastal viimast korda võimalik abikaasadel üldist maksuvaba tulu jagada. Kui üks abikaasa ei saanud maksustamisperioodil tulu või tema aastatulu oli väiksem kui 2160 eurot,  saab ta kasutamata maksuvaba osa üle anda teisele abikaasale, kui abikaasade aastatulu ei ületa kokku 50 400 eurot kalendriaastas. Maksusoodustuste ülekandmisest saab rohkem lugeda https://www.emta.ee/eraklient/maksud-ja-tasumine/maksusoodustused/maksusoodustuste-ulekandmine

Vastatud:
01.04.2024

Tulumaks kinnisasja võõrandamisel

Tulumaks kinnisasja võõrandamisel

Kinnisvara ostmine ja müümine
Tulumaks

Milline on tulumaksu tasumise kohustus, kui müün samaaegselt korteri, mis on minu nimel ja korteri, mis on ühisomandis abikaasaga?

Kui üht müüdavatest korteritest kasutatakse müümise ajani elukohana, on võimalik kasutada tulumaksuvabastust ja tulumaksu sellelt tehingult saadud kasust tasuda ei tule. Küll aga tuleb tasuda tulumaks teise korteri müügist ka juhul, kui ka seda kasutatakse elukohana, sest eluruumi võõrandamise maksuvabastust saab kasutada ühe tehingu kohta kahe asta jooksul. Siiski võib olla võimalik tulumaksuvabastus muudel alustel, näiteks ostueesõigusega erastamise teel soetatud korteri müügil. Rohkem kinnisasjade müügilt saadud tulu maksustamisest saate lugeda https://www.emta.ee/eraklient/maksud-ja-tasumine/maksustatavad-tulud/kinnisvara-voorandamine 

Vastatud:
27.03.2024

Päritud vara võõrandamise maksustamine

Päritud vara võõrandamise maksustamine

Pärimine
Tulumaks

Minu isa sai 1990-ndatel tagasi oma maa (omandireformi käigus tagastatud maa) suuruses 9,33 ha. Pärast isa surma 2016. aastal said ühisomanikeks pärimise kaudu minu ema ja mina. Pärast ema surma sain ainupärijaks mina. Küsimus, kas minu puhul rakendub Tulumaksuseaduse § 15 lõige (4) punkt 5 - Tulumaksuga ei maksustata tulu omandireformi käigus tagastatud maa võõrandamisest. Küsin sellepärast, et peale isa surma ma ei saanud kohe ainupärijaks, vaid jagasin ühisomaniku staatust oma emaga.

Küsimuse sõnastusest võib mõista, et kinnisasi on liikunud Teie omandisse pärandina, mitte pärandaja määratud annakuna. Pärimine ei ole võõrandamistehing vaid pärimise korral lähev vara üle õigusjärgluse alusel. Võrrandamistehingud on näiteks müümine, kunkimine, vahetamine aga ka annaku saamine annaku üleandmise lepinguga. Pärimise korral on tegemist seadusest tuleneva õigusjärglusega ja maksuvabastust saab kasutada inimene, kes omandireformi käigus tagastatud maa esmakordselt võõrandab. Kui omandireformi käigus tagastatud vara omanik pärandab vara pärijale ja pärija selle võõrandab, siis ei pea ta saadud kasult tulumaksu maksma.  

Vastatud:
24.03.2024

Erastatud korteri võõrandamisel tulumaks

Erastatud korteri võõrandamisel tulumaks

Tulumaks

Küsimus puudutab korteri müüki. Sain teada, et EVP-de eest erastatud koreri müügi pealt ei võeta tulumaksu. Unustasin aga küsida kas enne müüki võib kollaste paberite eest erastatud korteris olla üürnik.

Oluline ei ole mitte tasumise viis (EVP) vaid kas erastatud on ostueesõigusega või näiteks (piiratud) enampakkumisel. Kui korter on omandatud ostueesõigusega erastamise teel, on saadud kasu tulumaksuvaba sõltumata korteri senise kasutamise viisist.

Eluruumina kasutamise nõue kehtib juhul, kui soovitakse kasutada tulumaksuvabastust eluruumi võõrandamisel saadud kasult. See aga on hoopis teine maksuvabastuse alus.

Vastatud:
22.03.2024

Tulumaks

Tulumaks

Tulumaks

Kui kahe aasta jooksul müüa 2 korterit. Üks korter on erastatud kollaste kaartide eest EVP de eest ja teine on minu ametlik elukoht. Kas ma pean maksma tulumaksu ja millise korteri eest siis?

Küsimuses on kaks erinevat kinnisasja, mille kummagi suhtes on võimalik kasutada erinevat tulumaksuvabastust.

1. Iga isik võib tulumaksu maksmata võõrandada kahe aasta jooksul ühe eluruumi, mida ta kasutab kuni selle müümiseni oma elukohana. 2. Kinnisasja võõrandamisest saadud kasu ei maksustata tulumaksuga, kui kinnisasja oluliseks osaks või korteriomandi või korterihoonestusõiguse esemeks on eluruum ning täidetud on kõik kolm tingimust:

  1. eluruum on läinud maksumaksja omandisse ostueesõigusega erastamise teel
  2. eluruumi juurde kuuluv maa on läinud maksumaksja omandisse ostueesõigusega erastamise teel
  3. kinnistu suurus ei ületa 2 hektarit.

Kui erastatud korteri puhul on täidetud kõik kolm eespool nimettaud tingimust, ei maksustata ka selle kinnisasja müügist saadud tulu tulumaksuga.

Sellisel juhul ei tule tulumaksu maksta kummagi kinnisasja võõrandamisel saadud kasult.

 

Vastatud:
19.03.2024

Täiendav maksuvaba tulu

Täiendav maksuvaba tulu

Tulumaks

Tere kui mul oli 2023 aastal hoolduslapsed, üks oli kuni 01.09.2023 ja teine on siiamaani, siis kas 2023 aasta tuludeklaratsiooni esitades, ei saa 9.7 Täiendav maksuvaba tulu kahe või enama lapse ülalpidamise korral. Kas kaks last peavad olema 2023 aasta lõpu seisuga?

Täiendavat maksuvaba tulu saab maha arvata lapse üks residendist vanem, eestkostja või muu last ülalpidav isik, kes peab ülal kahte või enamat alaealist last. Täiendavat maksuvaba tulu rakendatakse alates lapse sündimise, eestkostja määramise või ülalpidamiskohustuse tekkimise aastast kuni lapse 17-aastaseks saamise aastani. 

Vastatud:
20.02.2024

Täiendav maksuvaba tulu

Täiendav maksuvaba tulu

Tulumaks

Tere Mehel on eelmisest kooselust 10 aastane laps (lapse emal rohkem lapsi ei ole) kellele maksab elatist ning praeguse kooselu ajal sündinud laps (alla 1a vanune, emal rohkem lapsi ei ole), kellega elatakse koos. Kas mehel on õigust täiendavaks maksuvabaks tuluks?

Täiendavat maksuvaba tulu saab maha arvata lapse üks residendist vanem, eestkostja või muu last ülalpidav isik, kes peab ülal kahte või enamat alaealist last. Täiendavat maksuvaba tulu rakendatakse alates lapse sündimise, eestkostja määramise või ülalpidamiskohustuse tekkimise aastast kuni lapse 17-aastaseks saamise aastani.  Vaidluse korral käsitatakse last ülalpidava isikuna lõike 1 tähenduses isikut, kellele makstakse perehüvitiste seaduse §-s 17 sätestatud lapsetoetust. Seega ei näe ma põhjust, miks ei peaks täiendavat maksuvaba tulu arvestatama.

Vastatud:
19.02.2024

Tulumaks kinnisasja võõrandamisel

Tulumaks kinnisasja võõrandamisel

Tulumaks

Palun andke nõu. Kliendil maatulundusmaal asub suur hobutall/laut. Soovib müüa. Kas tuleb tulumaksu maksta? Müüja on eraisik. Tänud ette

Üldiselt kuulub kinnisasja võõrandamisel saadud kasu maksustamisele tulumaksuga. Sellest on aga teatud erandid sõltuvalt kinnisasja omandamise viisist. Näiteks Omandireformi käigus tagastatud maa (sh tagastatud metsamaa) esmakordsest võõrandamisest saadud kasu, on tulumaksuvaba. Seda ka siis, kui kinnistu (maatükk) jagatakse mitmeks osaks ja võõrandatakse eraldi maatükkidena. Sama kehtib juhul, kui maa on saadud päranduseks isikult, kellele see on tagastatud. Kui omandireformi käigus tagastatud vara omanik pärandab vara pärijale ja pärija selle võõrandab, siis ei pea ta saadud kasult tulumaksu maksma. Küll aga tuleb tasuda tulumaks, kui maa on saadud küll pärimismenetluses ent annakuna.

Rohkem on kinnisasja müügil saadud tulu maksustamisest ja ülevaade maksuvabastustest võimalik saada Maksu- ja Tolliameti veebilehel https://www.emta.ee/eraklient/maksud-ja-tasumine/maksustatavad-tulud/kinnisvara-voorandamine/sissejuhatus

Vastatud:
21.11.2023