Kas tulumaksuga maksustatakse välislähetuse päevaraha?

Kas tulumaksuga maksustatakse välislähetuse päevaraha?

Tulumaksuga ei maksustata ametnikule, töötajale või juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele tööandja või tema asemel kolmanda isiku makstavat teenistus-, töö- või ametilähetusega seotud kulude hüvitist ning välislähetuse päevaraha ja välislähetustasu, samuti teenistuja perekonnaliikme eest makstavat nimetatud kulude hüvitist ning teises paikkonnas asuvale ametikohale nimetamisega seotud kolimiskulude hüvitist. Välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäär on 50 eurot välislähetuse esimese 15 päeva kohta, kuid kõige rohkem 15 päeva kohta kalendrikuus, ja 32 eurot iga järgneva pä

Kontrollitud:

Kas võib maha arvata koolituskulud?

Kas võib maha arvata koolituskulud?

Residendist füüsilisel isikul on õigus maksustamisperioodi tulust maha arvata tema poolt maksustamisperioodil tasutud enda ja oma alla 26 aasta vanuse alaneja sugulase, õe või venna koolituskulud või eelnimetatud koolituskulude puudumisel ühe alla 26 aasta vanuse Eesti alalise elaniku koolituskulud.

Kontrollitud:

Kas võib maha arvata eluasemelaenu intresse?

Kas võib maha arvata eluasemelaenu intresse?

Residendist füüsilisel isikul on õigus maksustamisperioodi tulust maha arvata endale eluasemeks elamu või korteri soetamiseks võetud laenu või liisingu intress, mis on maksustamisperioodil tasutud lepinguriigiresidendist krediidiasutusele või sellise äriühinguga samasse kontserni kuuluvale finantseerimisasutusele, samuti mitteresidendist krediidiasutuse lepinguriigis registreeritud filiaalile.

Samadel tingimustel võib tulust maha arvata ka elamu ehitamise eesmärgil maatüki soetamiseks võetud laenu või liisingu intressid.

Kontrollitud:

Täiendav maksuvaba tulu vanaduspensionieas

Täiendav maksuvaba tulu vanaduspensionieas

Alates 2023. aastast rakendub uue maksuvaba tulu liigina maksuvaba tulu vanaduspensionieas. Alates maksustamisperioodist, kui lepinguriigi residendist füüsiline isik jõuab vanaduspensioniikka, arvatakse tema maksustamisperioodi maksustatavast tulust maha maksuvaba tulu kuni kaheteistkümnekordse keskmise vanaduspensioni ulatuses. Keskmise vanaduspensioni suurus käesoleva seaduse tähenduses kehtestatakse maksustamisperioodiks vastava eelarveaasta riigieelarve seadusega. 2023. aastal on see 704 eurot kuus ja 8448 eurot aastas.

Kontrollitud:

Mida tähendab täiendav maksuvaba tulu lapse ülalpidamise korral?

Mida tähendab täiendav maksuvaba tulu lapse ülalpidamise korral?

Lapse üks residendist vanem, eestkostja või muu last perekonnaseaduse alusel ülalpidav isik, kes peab üleval kahte või enamat alaealist last, võib maksustamisperioodi tulust maha arvata täiendava maksuvaba tulu kuni 17 aasta vanuse lapse kohta alates teisest lapsest.

Kontrollitud:

Milline tulu maksustatakse tulumaksuga?

Milline tulu maksustatakse tulumaksuga?

Tulumaksuga maksustatakse residendist füüsilise isiku poolt maksustamisperioodil Eestis ja väljaspool Eestit kõikidest tuluallikatest saadud tulu, näiteks – palgatulu, ettevõtlustulu, kasu vara võõrandamisest, üüri- või renditulu jne.

/täiendavalt: TuMS § 6, § 12/

 

Kontrollitud:

Kes on residendist füüsiline isik?

Kes on residendist füüsiline isik?

Füüsiline isik on resident, kui tema elukoht on Eestis või kui ta viibib Eestis 12 järjestikuse kalendrikuu jooksul vähemalt 183 päeval. Samuti on resident välisteenistuses viibiv Eesti diplomaat. /TuMS § 6 lg 1/

Kontrollitud:

Tulumaksu tagastuse arestimine

Tulumaksu tagastuse arestimine

Tagastusnõuet saab arestida ja sellele võib täitemenetluse käigus pöörata sissenõuet nagu rahalisele nõudele.

Kui tutvudes oma andmetega Maksuametis (nt e-maksuameti kaudu) selgub, et tulumaksu tagastamise nõue on arestitud, kuid Teie teada/hinnangul sellist nõuet ei ole olemas, see on Teil juba täidetud või on nõue vaieldav, tuleb selgituste saamiseks esimesel võimalusel pöörduda vastavat täitemenetlust läbi viiva kohtutäituri või sundtäitmist läbiviiva maksuhalduri poole (ning seejärel asuda oma õigusi vastavalt asjaoludele kaitsma täitemenetluses).

Kontrollitud: