Tulumaksu tagastuse arestimine

Tulumaksu tagastuse arestimine

Tagastusnõuet saab arestida ja sellele võib täitemenetluse käigus pöörata sissenõuet nagu rahalisele nõudele.

Kui tutvudes oma andmetega Maksuametis (nt e-maksuameti kaudu) selgub, et tulumaksu tagastamise nõue on arestitud, kuid Teie teada/hinnangul sellist nõuet ei ole olemas, see on Teil juba täidetud või on nõue vaieldav, tuleb selgituste saamiseks esimesel võimalusel pöörduda vastavat täitemenetlust läbi viiva kohtutäituri või sundtäitmist läbiviiva maksuhalduri poole (ning seejärel asuda oma õigusi vastavalt asjaoludele kaitsma täitemenetluses).

Kontrollitud:

Millal ja kuidas esitada tuludeklaratsiooni?

Millal ja kuidas esitada tuludeklaratsiooni?

Residendist füüsiline isik on kohustatud esitama Maksu- ja Tolliametile tuludeklaratsiooni maksustamisperioodi tulude kohta hiljemalt maksustamisperioodile järgneva aasta 30. aprilliks. Maksu- ja Tolliameti e-teenuse vahendusel on tuludeklaratsiooni võimalik esitada alates maksustamisperioodile järgneva aasta 15. veebruarist.

Kontrollitud:

Kas abikaasad võivad esitada tuludeklaratsiooni ühiselt?

Kas abikaasad võivad esitada tuludeklaratsiooni ühiselt?

Alates 2017. a-st abikaasade ühist tuludeklaratsiooni ei ole, kuid alla 2160 euro suurust aastatulu saanud abikaasa maksuvaba tulu võib oma tuludeklaratsioonis arvesse võtta tema abikaasa, tingimusel, et abikaasade maksustamisperioodi maksustatav tulu kokku ei ületa 50 400 eurot.

/täiendavalt: TuMS  § 234/

 

 

Kontrollitud:

Mida tähendab tulumaksuga maksustamisel „soetamismaksumus“?

Mida tähendab tulumaksuga maksustamisel „soetamismaksumus“?

Soetamismaksumus on kõik maksumaksja poolt vara omandamiseks ning selle parendamiseks ja täiendamiseks tehtud dokumentaalselt tõendatud kulud, sealhulgas makstud vahendustasud ja lõivud. Pärandina saadud vara soetamismaksumuseks loetakse üksnes pärija tehtud kulud.

Kontrollitud:

Mida tähendab „kasu“ vara müügist?

Mida tähendab „kasu“ vara müügist?

Kasu või kahju vara (vt ka § 15 lõige 1) müügist on müüdud vara soetamismaksumuse ja müügihinna vahe.

Kasu või kahju vara vahetamisest on vahetatava vara soetamismaksumuse ning vahetuse teel vastu saadud vara turuhinna vahe.

Maksumaksjal on õigus kasust maha arvata või kahjule juurde liita vara müügi või vahetamisega otseselt seotud dokumentaalselt tõendatud kulud.

Kontrollitud:

Mida tähendab „vara“, mille müügist saadavalt kasult tuleb maksta tulumaksu?

Mida tähendab „vara“, mille müügist saadavalt kasult tuleb maksta tulumaksu?

Ükskõik milline võõrandatav ja varaliselt hinnatav ese (sh kinnis- või vallasasi, väärtpaber, nimeline aktsia, osa, täis- või usaldusühingusse tehtud sissemakse, ühistule makstud osamaks, investeerimisfondi osak, nõudeõigus, ostueesõigus, hoonestusõigus, kasutusvaldus, isiklik kasutusõigus, rentniku õigus, tagasiostukohustus, hüpoteek, kommertspant, registerpant või muu piiratud asjaõigus või selle järjekoht või muu varaline õigus). /täiendavalt: TuMS § 15/

Kontrollitud:

Kas vara müügist saadud kasult tuleb maksta tulumaksu?

Kas vara müügist saadud kasult tuleb maksta tulumaksu?

Tulumaksuga maksustatakse kasu (vt TuMS § 37ükskõik millise võõrandatava ja varaliselt hinnatava eseme, sealhulgas: kinnis- või vallasasja, väärtpaberi, nimelise aktsia, osa, täis- või usaldusühingusse tehtud sissemakse, ühistule makstud osamaksu, investeerimisfondi osaku, nõudeõiguse, ostueesõiguse, hoonestusõiguse, kasutusvalduse, isikliku kasutusõiguse, rentniku õiguste, tagasiostukohustuse, hüpoteegi, kommertspandi, registerpandi või muu piiratud asjaõiguse või selle järjekoha või m

Kontrollitud: