Leia kiire vastus oma õiguslikule küsimusele valides huvitav teema või sisestades otsitav sõna otsingukasti. Rubriiki „Kiirelt kätte“ toimetab ja selle sisu kaasajastab Justiitsministeeriumi lepingupartner OÜ HUGO.

Vali teema
Kitsenda otsingut
Piiriülene asjaajamine, Rahvusvaheline õigus, Dokumentide vormid

e. „Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtualluvuse ning neid käsitlevate kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise“ konventsiooni alusel

Justiitsministeerium

Loe edasi
Piiriülene asjaajamine, Võlgnik välismaal, Dokumentide vormid

millega luuakse Euroopa täitekorraldus vaidlustamata nõuete kohta, nn. Euroopa täitekorralduse määruse alusel

Loe edasi
Piiriülene asjaajamine, Dokumendid välismaal

Dokumendi ametlikuks tõlkimiseks tuleb pöörduda vandetõlgi poole. Vandetõlk on isik, kes osutab kutsetegevusena ametlikku dokumentide tõlkimise teenust ja täidab seaduses sätestatud juhtudel muid tõlkimisega seotud ülesandeid. Vandetõlgi kvalifikatsioon on riigi poolt kontrollitud.

Loe edasi
Piiriülene asjaajamine, Dokumendid välismaal

Vandetõlk osutab kutsetegevusena ametlikku dokumentide tõlkimise teenust. Vandetõlgi tõlkega võtab vandetõlk vastutuse tõlke õigsuse eest. Kõiki dokumente, mille tõlge peab välisriigi või Eesti õigusakti kohaselt olema ametlik või kinnitatud, tõlgivad Eestis üksnes vandetõlgid

Loe edasi
Piiriülene asjaajamine, Dokumendid välismaal

Avalik ehk ametlik dokument on ametiasutuse või ametiisiku väljaantud dokument. Avalik dokument on :

Loe edasi
Piiriülene asjaajamine, Dokumendid välismaal

Esmalt tuleks kontrollida, kas dokumendi tunnustamiseks välisriigis on vaja dokument kinnitada apostilliga. Apostilliga kinnitatud dokumente saab kasutada riikides, kes on ühinenud välisriigi avaliku dokumendi legaliseerimise nõude tühistamise Haagi konventsiooniga.

Loe edasi
Piiriülene asjaajamine, Dokumendid välismaal

Apostilliga kinnitamise õigus on Eestis notaritel. Notar ei või apostilliga kinnitada enda tõestatud või kinnitatud dokumenti, kuid seda saab teha teine notar.

Avalik dokument tuleb apostillida riigis, kus see on välja antud.

Loe edasi
Piiriülene asjaajamine, Dokumendid välismaal

Dokumendi apostilliga kinnitamiseks tuleb notarile esitada isiklikult või posti teel kirjalik taotlus ja apostillimist vajav dokument. Notar väljastab apostillitud dokumendi viie tööpäeva jooksul taotluse menetlusse võtmise päevast arvates.

Loe edasi
Piiriülene asjaajamine, Dokumendid välismaal

Enne dokumendi apostillimise taotlemist on soovitatav välja selgitada, kas välisriigi asutus aktsepteerib ainult apostillitava dokumendi originaali või piisab ka ärakirjast.

Loe edasi
Piiriülene asjaajamine, Dokumendid välismaal

Tuleb arvestada, et ühe riigi dokumendi teises riigis kasutamiseks võib olla peale apostillimise nõude ka lisatingimusi. Igas riigis kehtivad omad reeglid näiteks keelte kasutamise suhtes.

Loe edasi
Piiriülene asjaajamine, Dokumendid välismaal

Apostillimisele ei kuulu:

1. avalik dokument, mida soovitakse kasutada riigis, kellega Eesti on sõlminud õigusabilepingu.

Õigusabilepingud leiate järgmiste Riigiteataja linkide kaudu:
Leedu, Läti 

Loe edasi
Piiriülene asjaajamine, Dokumendid välismaal

Avaliku dokumendi kasutamiseks välisriigis, kes ei ole ühinenud Haagi konventsiooniga ehk kus ei kehti apostilliga kinnitamine, ja millega Eesti ei ole sõlminud õigusabilepingut, tuleb dokument legaliseerida. Legaliseerimine on keerulisem protseduur.

Loe edasi
Piiriülene asjaajamine, Dokumendid välismaal

Notaril on õigus kinnitada notariaalmärkega mingi asjaolu olemasolu või selle puudumist. Lisaks allkirja õigsusele saab notar kinnitada näiteks dokumendi esitamise aja kindlakstegemist, avaliku registri andmeid ja väljatrüki õigsust, isiku elusolekut ja teatud kohas viibimist, avalduse ja teate edastamist.

Loe edasi
Perekond, Elatisabi, Täitemenetlus, Piiriülene asjaajamine, Võlgnik välismaal

Üldreeglina tuleb lapse elatise nõudes algatada täitemenetlus Eestis, kuid lapsel on õigus elatisabile ka siis, kui võlgnik elab või omab vara välismaal ning Eestis ei ole võimalik võlgniku vastu täitemenetlust alustada.

Loe edasi
Piiriülene asjaajamine, Võlgnik välismaal, Dokumentide vormid

e. „Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtualluvuse ning neid käsitlevate kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise“ konventsiooni alusel

Loe edasi
Piiriülene asjaajamine, Rahvusvaheline õigus, Dokumentide vormid

kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades, nn. Brüssel I määruse alusel

Loe edasi

millega luuakse Euroopa täitekorraldus vaidlustamata nõuete kohta, nn. Euroopa täitekorralduse määruse alusel

Loe edasi
Piiriülene asjaajamine, Rahvusvaheline õigus, Dokumentide vormid

e. „Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtualluvuse ning neid käsitlevate kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise“ konventsiooni alusel

Loe edasi
Piiriülene asjaajamine, Rahvusvaheline õigus, Dokumentide vormid

Kui elatise maksja elab Venemaal või Ukrainas (edaspidi välisriik), tuleb pöörduda Eestis esimese astme otsuse teinud kohtu poole ja esitada taotlus kohtuotsuse tunnustamiseks ja täitmisele pööramiseks vastavas välisriigis.

Õigusloome

Loe edasi
Piiriülene asjaajamine, Rahvusvaheline õigus, Dokumentide vormid

Kui elatise maksja elab Leedus, Lätis või Poolas (edaspidi välisriik), tuleb pöörduda Eestis esimese astme otsuse teinud kohtu poole ja esitada taotlus kohtuotsuse tunnustamiseks ja täitmisele pööramiseks vastavas välisriigis.

Õigusloome

Loe edasi