Ametliku juriidilise dokumendi tunnustamine ja täitmine nn. Lugano 2007 konventsioon

e. „Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtualluvuse ning neid käsitlevate kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise“ konventsiooni alusel

Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtualluvuse ning neid käsitlevate kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise“ konventsiooni, sõlmitud Luganos 30.10.2007, leiate siit.Konventsioon rakendub 01.01.2010 koostatud ametlike juriidiliste dokumentide tsiviil- ja kaubandusasjades suhtes. Konventsiooni osapoolteks on Euroopa Ühenduse liikmesriigid, Islandi Vabariik, Norra Kuningriik ning Šveitsi Konföderatsioon.

Konventsioon kehtib:

 • Eesti ja Norra vahelistes suhetes alates 01.01.2010;
 • Eesti ja Šveitsi vahelistes suhetes alates 01.01.2011;
 • Eesti ja Islandi vahelistes suhetes alates 01.05.2011.

Konventsiooni ei kohaldata:

 • maksu-, tolli- ja haldusasjade suhtes,
 • füüsiliste isikute õigus- ja teovõime, abielusuhtest tulenevate varaliste õiguste, testamentide ja pärimise suhtes,
 • pankrotimenetluste, maksejõuetute äriühingute või teiste juriidiliste isikute likvideerimismenetluste, kohtumenetluse, kompromissi tegemise ja muude selliste menetluste suhtes,
 • sotsiaalkindlustuse suhtes,
 • vahekohtute suhtes.

Kui võlgnik elab Islandil, Norras või Šveitsis (edaspidi välisriik), tuleb ametliku juriidilise dokumendi tunnustamiseks esitada taotlus Justiitsministeeriumi kaudu vastava välisriigi pädevale kohtule või asutusele vastavalt võlgniku elukohale.Dokumendid edastage Justiitsministeeriumi Rahvusvahelise õigusabi talitusele posti teel või jätke ümbrikuga valvelauda.

Esmalt peate pöörduma Eesti kohaliku I astme kohtupooleja neilt taotleda ametliku juriidilise dokumendi kohta tunnistuse väljastamist vastavalt konventsiooni lisale VI. Kohtule esitatava taotluse näidise leiate siit.

Taotluses välisriigi kohtule tuleb näidata taotleja ja võlgniku isikuandmed ja aadress ning pangarekvisiidid, kuhu sisse nõutud rahasumma üle kanda. Rahvusvahelise ülekande puhul ei piisa tavapärasest arveldusarvenumbrist ning konto omaniku nimest – palume pöörduda panga poole ning küsida antud välisriigist ülekande saamiseks / tegemiseks vajalikke andmeid (näiteks SWIFT ja IBAN koodid, panga juriidiline nimi ja aadress jne). Välisriigi kohtule saadetava taotluse eestikeelne näidis on kättesaadav siit.

Vajadusel lisage ka võlgnevuse kalkulatsiooni. Võlgnevuse kalkulatsiooni näidise leiatesiit.

Dokumendi täidetavaks tunnistamiseks saatke Justiitsministeeriumile järgnevad dokumendid:

 • eelnimetatud taotlus välisriigi kohtule eesti keeles ning tõlgituna vastava välisriigi ametlikku keelde,
 • vajadusel tõlgitud võlgnevuse kalkulatsioon,
 • ametlik juriidiline kinnitatud dokument ning välisriigi kohtu nõudmisel ka selle tõlge vastava riigi keelde,
 • tunnistus (sertifikaat) konventsiooni lisa VI alusel – selle väljastab Teile vastava riigi keeles kohalik Eesti I astme kohus.

Soovitame endale jätta kõigist eelnimetatud dokumentidest koopiad.

Kui välisriigi kohus peaks lisaks vajama täiendavaid dokumente, siis ta määrab tähtaja nende esitamiseks ning teavitab Teid sellest Justiitsministeeriumi vahendusel.

Välisriigi kohus võib dokumendi tunnustamisest või täitmisest keelduda, kui:

 • tunnustamine oleks selgelt vastuolus välisriigi avaliku korraga,
 • see on vastuolus kohtuotsusega, mis on tehtud nendesamade asjaosaliste vahelise vaidluse puhul selles välisriigis,
 • see on vastuolus konventsiooni II jaotise 3. (kohtualluvus kindlustusasjade puhul), 4. (kohtualluvus tarbijalepingute puhul) või 6. (ainupädevus) jao sätetega.

Kui välisriigi kohus on teinud tunnustamise või tunnustamata jätmise otsuse, edastatakse otsus Teile. Juhul kui on tegu tunnustamise otsusega, on üldjuhul konventsioonile lisatud ka täitemenetluse algatamise info. Tunnustatud kohtuotsuse täitmise korda reguleerib välisriigi seadus.

Juhime Teie tähelepanu ka asjaolule, et ametliku juriidilise dokumendi tunnustamine antud konventsiooni alusel on mõnevõrra aeganõudev protsess. Kui Teil tekib pärast välisriigi kohtule tunnustamise taotluse esitamist küsimusi või probleeme, võite alati esitada Justiitsministeeriumi Rahvusvahelise õigusabi talitusele järelepärimise, et teada saada kaugel asjaga ollakse.

Lisainfo: telefoni teel 6208 183, 6208186 ning 6208190, e-posti teelcentral.authority[A]just.ee

Kontrollitud: