Leia kiire vastus oma õiguslikule küsimusele valides huvitav teema või sisestades otsitav sõna otsingukasti. Rubriiki „Kiirelt kätte“ toimetab ja selle sisu kaasajastab Justiitsministeeriumi lepingupartner OÜ HUGO.

Vali teema
Kitsenda otsingut
Perekond, Elatisabi, Kohtusse pöördumine

Kohtumenetlusaegset elatisabi saab taotleda alaealise lapse seaduslik esindaja (vanem/eestkostja) või täisealine laps, kes omandab põhi-, kesk- või kõrgharidust või õpib kutseõppe tasemeõppes, kuid mitte kauem kui 21-aastaseks saamiseni,

Loe edasi
Perekond, Elatis lapsele, Kohtusse pöördumine, Maksekäsu kiirmenetlus

Makseettepanekus küsitakse võlgnikult, kas ta tunnistab nõuet või mitte ja antakse võimalus nõue tasuda või nõudele vastuväide esitada. Vastuväite vormi leiate siit.

Loe edasi
Perekond, Elatis lapsele, Kohtusse pöördumine, Maksekäsu kiirmenetlus

Maksekäsu kiirmenetluse avaldust saab esitada ainult elektroonilise portaali e-toimik kaudu. Portaali saab siseneda ID-kaardiga ning e-toimiku kaudu esitatav avaldus tuleb digitaalselt allkirjastada. Avalduse menetlejaks on Pärnu Maakohtu maksekäsu osakond.

Loe edasi

Abielu sõlmimisel valib isik kas uue perekonnanime või säilitab vana perekonnanime. Uus perekonnanimi võib olla abikaasaga ühine, milleks on ühe abikaasa enne abielu kantud nimi. Samuti võib uus perekonnanimi koosneda abielu eel viimati kantud perekonnanimest ning sellele järgnevast abikaasa perekonnanimest.

Loe edasi

Abielu lahutades võivad abikaasad säilitada abielu ajal kantud perekonnanime, taastada lahutatava abielu eel viimati kantud perekonnanime või taastada esimese abielu eel viimati kantud perekonnanime.

Loe edasi

Abielu sõlmimisel perekonnaseisuametis on riigilõivu suuruseks 30€. Riigilõiv peab olema makstud enne avalduse esitamist sellele perekonnaseisuasutusele, kes abielu sõlmimise kinnitab.

Loe edasi
Perekond, Abielu

Abielu sõlmitakse mitte varem kui ühe kuu ja mitte hiljem kui kuue kuu möödumisel abiellujate poolt perekonnaseisuametile või notarile avalduse esitamisest. Erandjuhtudel ja mõjuvatel põhjustel võib tähtaega lühendada või pikendada.

Loe edasi
Perekond, Abikaasa ülalpidamise kohustus, Kohtusse pöördumine

Kohus võib vabastada lahutatud abikaasa ülalpidamiskohustusest, piirata kohustust ajaliselt või vähendada elatise suurust, kui elatise maksmine oleks äärmiselt ebaõiglane, arvestades muu hulgas õigustatud isiku hooldada või kasvatada jäetud ühise lapse huve, kui:

Loe edasi
Kohtusse pöördumine, Perekond, Tehingud lapse varaga

Last esindada ja lapse nimel tehinguid teha võivad üksnes mõlemad vanemad ühiselt, kuna vanematel on oma lapse suhtes ühine hooldusõigus. Erandjuhtudel võib ühel vanemal olla ainuhooldusõigus (näiteks kohtuotsusest tulenevalt).

Loe edasi
Perekond, Elatis lapsele

Elatise saamiseks on õigustatud (hageja/avaldaja) alaeline laps, tema esindaja (vanem) esitab dokumendid lapse nimel

Loe edasi

Kui elatisnõude aluseks olevad asjaolud muutuvad, võib kumbki pool nõuda elatise suuruse muutmist hagimenetluses.

Loe edasi

Elatise nõudmise hagi ja lapse elatisnõudes maksekäsu kiirmenetluse avalduse läbivaatamise eest riigilõivu ei võeta.

Loe edasi
Perekond, Elatis lapsele, Kohtusse pöördumine, Maksekäsu kiirmenetlus

Kui vanem esitab talle antud tähtaja jooksul vastuväite, lahendab kohus asja edasi hagimenetluses. Vastuväide peab olema põhistatud ja loetakse elatisnõudele hagi vastuseks.

Loe edasi
Kohtusse pöördumine, Maksekäsu kiirmenetlus, Perekond, Elatis lapsele

Hagita menetluse lahend (maksekäsk) on kohtumäärus, mis kuulub viivitamata täitmisele. Seega, kui võlgnik ei maksa kohtu poolt määratud summat sissenõudjale vabatahtlikult, on sissenõudjal õigus pöörduda kohtutäituri poole, et taotleda võlgniku suhtes täitemenetluse algatamist.

Loe edasi
Perekond, Elatis lapsele, Kohtusse pöördumine, Maksekäsu kiirmenetlus

Lapse elatisnõudes maksekäsu kiirmenetluse avalduse läbivaatamise eest riigilõivu tasuma ei pea.

 

Loe edasi

Kui kohustatud pool ei täida ülalpidamiskohustust, tuleb pöörduda kohtusse. Kohus mõistab lahutatud abikaasalt teise (õigustatud) abikaasa nõudel välja elatise.

Loe edasi

Kõik vastavat pädevust omavad notarid sõlmivad abielusid oma büroos. Notariga kokkuleppel võib notar abielu registreerida väljaspool notaribüroo ruume abiellujate valitud kohas.

 

 

Loe edasi

Perekonnaseaduse /§ 73/ kohaselt, kui lahutatud abikaasa ei suuda kas oma vanuse või oma terviseseisundi tõttu pärast lahutust ise enda ülalpidamise eest hoolitseda ning vanusest või terviseseisundist tingitud abivajadus oli abielu la

Loe edasi
Perekond, Ülalpidamise kohustus

Isaduse (põlvnemise) tuvastab kohus, kui lapse isana ei ole ühtki meest kindlaks tehtud, samuti kui kohus on tuvastanud, et laps ei põlvne sellest mehest, kelle isadus vaidlustati.

Loe edasi