Mis on maksekäsu kiirmenetlus lapse elatisnõudes?

Maksekäsu kiirmenetlus on lihtsustatud kirjalik menetlus, mis võimaldab hagimenetlusest kiiremini (kohtuistungita) ja väiksemate kuludega saada võlga välja mõistvat kohtulahendit rahalistes nõuetes.

Kohus lahendab maksekäsu kiirmenetluses ka alaealisest lapsest lahus elavalt vanemalt lapsele elatise nõudmise avalduse. Maksekäsu kiirmenetluses ei või nõuda elatise maksmist tagasiulatuvalt. See ei välista elatise tagasiulatuvat nõudmist seaduses sätestatud ulatuses hagimenetluses kohtus.

Lapse elatisnõudes toimuva maksekäsu kiirmenetluse avalduses peavad sisalduma vähemalt järgmised andmed:

  1. poolte ja nende esindajate andmed;
  2. kohtu andmed, kuhu avaldus esitatakse;
  3. lapse sünniaeg;
  4. aeg, millest alates elatist nõutakse;
  5. nõutava elatise suurus;
  6. lapse sünniakti või sünnitunnistuse andmed ja kinnitus, et võlgnik on lapse vanemana lapse sünniakti kantud;
  7. kinnitus, et võlgnik ei osale lapse ülalpidamises;
  8. kinnitus, et maksekäsu kiirmenetluseks ei ole seaduslikku takistust.

 

Kontrollitud: