Leia kiire vastus oma õiguslikule küsimusele valides huvitav teema või sisestades otsitav sõna otsingukasti. Rubriiki „Kiirelt kätte“ toimetab ja selle sisu kaasajastab Justiitsministeeriumi lepingupartner OÜ HUGO.

Vali teema
Kitsenda otsingut
Pärimine, Pärimismenetlus

Pärimise vormistamise puhul tuleb arvestada notari tasuga. Pärimisega seotud notari tasud on notari tasu seaduse kohaselt järgmised:

Loe edasi
Pärimine, Pärimisregister

Pärimismenetluse algatamise kohta teeb notar viivitamata pärast pärimismenetluse algatamise avalduse vastuvõtmist pärimisregistrisse kande.

Loe edasi

Andmed testamendi ja pärimislepingu kohta hoitakse saladuses kuni pärandi avanemiseni. Teavet pärimisregistrisse kantud andmete kohta antakse pärast seda, kui pärandaja surm on tõendatud. Abikaasade vastastikuse testamendi kohta antakse teavet pärast esimese abikaasa surma.

Loe edasi

Notar saadab testamendi tegemise kohta teate pärimisregistrile, kuid testamendi sisu ei avaldata enne testaatori surma kellelegi. Pärimisasja menetlev notar saab hiljem pärimisregistrist teada, kas pärandaja oli teinud notariaalse testamendi või mitte.

Loe edasi

Pärimismenetluse algatamise avalduse tõestamiseks tuleks valmis olla vajadusel järgmiste dokumentide esitamiseks:

Loe edasi
Pärimine, Pärimisregister

Pärimisregistri eesmärk on aidata kaasa sellele, et pärimismenetlus viiakse läbi korrektselt ning et oleks tagatud pärandaja ja pärija õiguste kaitse, võimaldades dokumentide ja andmete elektroonilist säilimist, edastamist ning avalikkuse informeerimist muuhulgas sellest, et pärandaja on teinud testamendi ning, et p

Loe edasi
Pärimine, Pärimismenetlus

PankrS § 9 lg 2 kohaselt võib võlgniku surma korral pankrotiavalduse tema vara suhtes esitada ka võlgniku pärija, testamenditäitja või pärandi hooldaja. Sel juhul kohaldatakse pankrotiavaldusele vastavalt võlgniku pankrotiavalduse kohta sätestatut.

Loe edasi
Pärimine, Testament

Testaator võib kodust testamenti ise hoida või anda see hoiule teisele isikule. Kui testaator on andnud koduse testamendi teisele isikule hoidmiseks, on testaatori surma korral isikul, kes on võtnud testamendi hoiule või kelle valduses testament on, kohustus esitada testament viivitamata notarile.

Loe edasi

Abikaasade vastastikune testament on abikaasade ühine testament, milles abikaasad nimetavad teineteise vastastikku oma pärijaks või teevad surma puhuks pärandi kohta muid korraldusi. Abikaasad võivad abikaasade vastastikuses testamendis määrata, kellele läheb üleelanud abikaasa pärand üle üleelanud abikaasa surma ko

Loe edasi

Testamendi ja pärimislepingu puhul tuleb arvestada sundosa pärimisega, kuna juhul kui pärandaja on testamendi või pärimislepinguga jätnud seaduse järgi pärima õigustatud alaneja sugulase, oma vanemad või abikaasa, kelle suhtes pärandajal oli surma hetkel perekonnaseadusest tulenev kehtiv ülalpidamiskohustus, pärandi

Loe edasi
Kohtusse pöördumine, Pärimine, Testament

Annak on pärandaja testamendis või pärimislepingus tehtud korraldus, millega ta jätab kellelegi mingi asja (kinnisasja, auto jms), õiguse (näiteks korteris seeselamise õiguse või õiguse saada elatist), rahasumma või vabastab kellegi kohustusest (laenu tagasi maksmisest pärijatele).

Loe edasi
Pärimine, Testament

Pärijate ringi ja pärandiosade suuruse määramiseks ning pärandvara kohta muude korralduste tegemiseks võib pärandaja teha testamendi. Testamendijärgne pärija on isik, kellele testaator on testamendiga pärandanud kogu oma vara või mõttelise osa (murdosa) sellest.

Loe edasi
Pärimine, Pärimismenetlus

Pärijate väljaselgitamiseks tuleb pöörduda notari poole. Notar alustab menetlust, kui keegi on selleks soovi avaldanud, mitte omaalgatuslikult.

Loe edasi

Loobumissüsteemile üleminekuga seoses on palju propageeritud võimalust pärandist loobuda juhul, kui pärija ei soovi tasuda pärandaja võlgu oma vara arvel. Selline võimalus tundub kiiret lahendust pakkuv.

Loe edasi

Pärand avaneb pärandaja surma korral. Pärandi avanemisel läheb pärandvara automaatselt üle kõigile isikutele, kes seaduse, testamendi või pärimislepingu järgi on õigustatud pärima.

Loe edasi
Pärimine, Pärimismenetlus

Kui pärandaja on surnud pärast 2008. aastat, siis võrreldes varasemaga on kehtivas seaduses sätestatud, et avalduse peab notarile esitama see pärima õigustatud isik, kes EI SOOVI pärida – passiivselt ei saa pärandist loobuda.

Loe edasi
Pärimine, Pärimismenetlus

Pärimisseaduse kohaselt läheb pärandi avanemisel (pärandaja surma korral) pärand üle pärijale ja pärijal on seejärel õigus pärandist loobuda.

Loe edasi
Pärimine, Pärimismenetlus

Kui on selge, et võlad ületavad varasid, võib pärija enda vastutuse piiramiseks taotleda kohtult pärandvara pankroti väljakuulutamist. Pärija vastutus on piiratud ka juhul, kui pärandvara pankrotimenetlus toimub raugemisega. Pärandvara pankroti korral kohaldatakse pankrotimenetlust reguleerivaid sätteid.

Loe edasi

Pärandvara hoiumeetmeid rakendab kohus. Kohus teeb seda kas omal algatusel või kellegi teise taotlusel, kes omab pärandvara suhtes nõuet, kui hoiumeetme rakendamine on vajalik tema nõude rahuldamise tagamiseks. Põhilisteks pärandvara hoiumeetmeks on pärandvara valitsemise korraldamine.

Loe edasi

Pärandvara hoiumeetmete rakendamine lõppeb, kui hoiumeetmete rakendamise alused on ära langenud - näiteks on pärand pärijate poolt vastu võetud.

Loe edasi