Millal pärimismenetlus lõpeb?

Notar avaldab hiljemalt kaks tööpäeva pärast pärimismenetluse algatamist selle kohta teate ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. Teates märgib notar ka pärimistunnistuse tõestamise kavandatava tähtpäeva. Notar tõestab pärimistunnistuse mitte enne Ametlikes Teadaannetes näidatud pärimistunnistuse tõestamise kavandatavat tähtaega ja alles pärast seda, kui ta on kindlaks teinud kogu pärijate ringi ning pärija pärimisõigus ja selle ulatus on piisavalt tõendatud. Ametlikes Teadaannetes avaldatavas teates ei saa pärimisseaduse kohaselt pärimistunnistuse tõestamise kavandatav kuupäev olla varasem kui üks kuu nimetatud teate avaldamisest. Selleks, et tagada kõigile pärima õigustatud isikutele kolmekuuline tähtaeg pärandi vastuvõtmise või pärandist loobumise üle otsustamiseks, määrab notar tõenäoliselt pärimistunnistuse tõestamise kavandatava tähtpäeva siiski mitte varasemaks, kui kolm kuud pärandaja surmast ja pärimisõigusest teadasaamisest pärima õigustatud isikute poolt. Kui pärimisõigus ja selle ulatus on piisavalt tõendatud, tõestab notar pärimistunnistuse ja sellega lõppeb ka pärimismenetlus.

Kontrollitud: