Kuidas pärandit vastu võtta? Kas peab tegema kindlaid toiminguid selleks, et pärand vastu võtta?

Pärand avaneb pärandaja surma korral. Pärandi avanemisel läheb pärandvara automaatselt üle kõigile isikutele, kes seaduse, testamendi või pärimislepingu järgi on õigustatud pärima.

Pärija võib soovi korral (ennekõike pärimismenetluse kiirendamiseks) teha enne kolme kuu täitumist notarile avalduse pärandi vastuvõtmiseks, kuid see ei ole selleks kohustatud. Kui pärija pärandist kolme kuu jooksul pärast pärandaja surmast ja oma pärimisõigusest teadasaamist ei loobu, loetakse ta pärandi vastu võtnuks.

Tähelepanu tuleks pöörata sellele, et kuigi pärand läheb pärijale üle automaatselt, on pärimisõiguse tõendamiseks vajalik pärimistunnistus. Pärimistunnistuse väljastab notar pärast seda, kui ta on kindlaks teinud kogu pärijate ringi ning pärijate pärimisõiguse ja selle ulatus on piisavalt tõendatud.

Kontrollitud: