Lapsehoolduspuhkuse katkestamine

Lapsehoolduspuhkuse katkestamine

Vanemahüvitis

Tere, Olen hetkel lapsehoolduspuhkusel (ametlik lõpukuupäev 17.05.2024). 2023 Mai kuus suhtlesin oma tööandjaga ning leppimisime kokku, et augustis kui suvepuhkused on läbi paneme täpse töölenaasmise kuupäeva paikka. 14.08.2023 võtsin oma otsese juhiga ühendust ning ta soovis kohtuda 21.08.2023 et arutada seda näost näkku, seda me ka tegime ja leppisime kokku et teeksin avalduse et soovin tööle naasta 04.09.2023 (saatsin selle raamatupidajale ja oma otsesele juhile). Esmaspäeval rääkisime telefoni teel üle mis kell ja kus 04.09 kohtume, täna 31.08 tuli personali osakonnast kiri: "Kahjuks ei saa me nii kiiresti reageerida tootmise vaatest ning leida kiireid ja parimaid lahendusi kliendihaldurite töö ümberkorraldamiseks klientide vaatest ☹ Palun ole nii hea ja leia aega, et meiega kohtuda ning läbi rääkida vajalikud võimalused tööle naasmiseks pärast vanemapuhkust 😊". Minu küsimus on, et kas mul on õigus töölenaasta enne kui ametlik vanemapuhkus lõppeb?

Teil on õigus naasta tööle enne lapse kolme aastaseks saamist ehk vanemapuhkus katkestada. Seaduse kohaselt tuleb vanemapuhkusele jäämisest või selle katkestamisest tööandjat 30 kalendripäeva ette teavitada, kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (e-kiri, SMS, kiri jne). See tähendab, et kui otsustate minna tööle enne lapse kolme aastaseks saamist, on vaja teatada ette 30 päeva. 

Vastatud:
01.09.2023

Enammakstud vanemahüvitis

Enammakstud vanemahüvitis

Vanemahüvitis

Olen vanemapuhkusel ja saan vanemahüvitist. Talvel võttis tööandja minuga ühendust boonuse asjus ja pakkus, et paneksin vh boonuse maksmise ajaks pausile kuna boonuse bruto summa ületab lubatud lisatulu ülempiiri. Panin vh pausile aprilli kuuks. Mulle laekus mais boonus tööandja poolt ja juunis jälle vh. Nüüd sain ska-lt enammakset otsuse ja ettekirjutuse maksta tagasi ca 450. - aluseks tööandja poolt esitatud mai kuu tulu, millelt sotsiaalmaksu makstud. Esitasin vaide, kuna laekumised on järjestikustel kuudel ja seda vaja ju kindlustada ka kohustuste katmiseks nagu eluasemelaen. Vaie lükati tagasi rõhutades, et antud olukord ei mahu PHS pg 44 erandite alla. Kas mul on alust otsuse edasi kaebamiseks halduskohtusse? Tänud nõustamast!

Teie kirjeldatud juhul võib see siiski mahtuda PHS § 44 erandite alla, täpsemalt lg 4, milles on sätestatud, et kui sotsiaalmaksu maksja süü tõttu makstakse vanemahüvitise maksmise kalendrikuul vanemahüvitise saajale õigel ajal maksmata jäänud sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu, on Sotsiaalkindlustusametil õigus vanemahüvitise saaja esitatud tõendite alusel lugeda sotsiaalmaksuga maksustatav tulu väljamakstuks sellel kalendrikuul, millal sotsiaalmaksu maksja oleks pidanud selle tulu tegelikult välja maksma. Seega, kui boonused tulnuks välja maksta aprillis ja Te suudate seda tõendada, saab SKA seda arvesse võtta ja kaebusel võib olla perspektiivi. Vastasel korral ilmselt mitte.

Vastatud:
11.08.2023

Vanemapuhkus

Vanemapuhkus

Vanemahüvitis

1. Olen saanud lähtetoetust, kuid olen hetkel vanemapuhkusel. Lähtetoetuse määruses ning PGS-s on kirjas, et juhul kui toetuse saaja pidev töötamine viie aasta jooksul katkeb, siis tuleb toetus tagasi maksta. Kas vanemapuhkusel olemist loetakse pideva töötamise katkemiseks? 2. Kas vanemapuhkusel olles võib töötada teises asutuses?

1. Kui üks vanematest viibib tööandja juurest vanemapuhkusel ei katke tema töösuhe vaid see on lapse kasvatamisega seoses peatatud.

2. Jagatava vanemahüvitise saamise ajal võib töötada ja tulu teenida. Seejuures peab aga jälgima, et töötasu ei ületaks teatud summat. Kui töötasu on suurem, tuleb Sotsiaalkindlustusametit sellest teavitada, sest selle kuu eest vanemahüvitist vähendatakse. Vanemahüvitisest ja selle saamise ajal töötamisest saab rohkem lugeda Sotsiaalkindlustusameti veebilehel https://sotsiaalkindlustusamet.ee/perehuvitised-ja-muud-toetused/perehuvitiste-ulevaade/jagatav-vanemahuvitis-ja-vanemapuhkus

Vastatud:
03.08.2023

Vanemahüvitis

Vanemahüvitis

Vanemahüvitis

Küsimus puudutab vanemahüvitise vähendamise korda. Miks on vanemapuhkusele eelnenud kuul teenitud tulu (palk), mille laekumine toimub vanemapuhkuse esimesel kuul ( eelmise kuu palk laekub uue kuu alguses) võetud hüvitise vähendamise aluseks? Jääb ebaselgeks, kuidas tekitada vanemapuhkuse võtnud vanemale võimalus õiglaseks vanemahüvitiseks esimesel vanemapuhkuse kuul, kui hüvitise vähendamisel võetakse arvesse sissetulek kuu eest, mil inimene vanemapuhkusel veel ei viibinud. Eelmise kuu palk makstakse enamus juhtudel uue kuu alguses ning töötajad, kellele see süsteem kehtib on ebavõrdses seisus nende ees, kelle jooksva kuu palgalaekumine toimub kuu viimasel päeval, sest nende puhul läheb vanemahüvitise arvutamisel arvesse vanemapuhkuse ajal vähendatud töömahu/tööaja sissetulek). Kas allpool olev seadus ei sätesta esimese kuu eest saadud vanemahüvitise vähendamist teisiti? Kuidas tõlgendada allpool lisatud seadust? (Kopeeritud riigiteatajast) Vanemahüvitise seadus § 3 lõige 7 (7. 1) Käesoleva paragrahvi lõikes 7 sätestatud hüvitise vähendamist ei rakendata järgmistel juhtudel: 1) esimesel hüvitise maksmise kalendrikuul eelmiste kalendrikuude eest saadud tulu osas;

Teie viidatud Vanemahüvitise seadus ei ole enam kehtiv. Alates 2016 aastast reguleeritakse vanemahüvitiste maksmist Perehüvitiste seadusega https://www.riigiteataja.ee/akt/111012023009?leiaKehtiv  Siiski sisaldub ka kehtivas õiguses norm, § 44, mille koha vanemahüvitist, kui vanemahüvitise maksmise kalendrikuul saab vanemahüvitise saaja sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu  ning samuti erandit, mille kohaselt vanemahüvitise vähendamist ei rakendata esimesel vanemahüvitise maksmise kalendrikuul, kui vanemahüvitise saaja saab vanemahüvitise saamise õiguse tekkimise kuule eelnenud kalendrikuude eest makstavat tulu.

Seega esimesel vanemahüvitise maksmise kuul eelmiste perioodide eest välja makstava tasu laekumisel hüvitist ei vähendata.

Vastatud:
12.07.2023

Vanemahüvitis

Vanemahüvitis

VANEMAHÜVITIS 2023

Riik muutis aastatel 2018-2022 vanemapuhkuste ja -hüvitiste süsteemi. Soov oli muuta töö- ja pereelu ühitamine lihtsamaks ja vanemapuhkuste ja -hüvitiste süsteem paindlikumaks. 2022. aasta 1. aprillist jõustus vanemahüvitiste süsteemi reform. Sellega kaasnevad mitmed muudatused, mille eesmärk on teha uut ilmakodanikku kasvatava pere elu lihtsamaks ning sujuvamaks.

Kontrollitud: