Leia kiire vastus oma õiguslikule küsimusele valides huvitav teema või sisestades otsitav sõna otsingukasti. Rubriiki „Kiirelt kätte“ toimetab ja selle sisu kaasajastab Justiitsministeeriumi lepingupartner OÜ HUGO.

Vali teema
Kitsenda otsingut

Tagastusnõuet saab arestida ja sellele võib täitemenetluse käigus pöörata sissenõuet nagu rahalisele nõudele.

Loe edasi

Tulumaksuga maksustatakse residendist füüsilise isiku poolt maksustamisperioodil Eestis ja väljaspool Eestit kõikidest tuluallikatest saadud tulu, näiteks – palgatulu, ettevõtlustulu, kasu vara võõrandamisest, üüri- või renditulu jne.

Loe edasi
  1. Maamaksu tasumisest on vabastatud maa omanik tema omandis oleva või MaaMS §-s 10 sätestatud maakasutaja tema kasutuses oleva maa, mille sihtotstarve või üks sihtotstarvetest on elamumaa, või maatulundusmaa õuemaa kõlviku eest linnas asustusüksusena alevis, aleviku
Loe edasi

Mahaarvamisi võib teha seaduses sätestatud korras ja ulatuses.

Loe edasi

Lapse üks residendist vanem, eestkostja või muu last perekonnaseaduse alusel ülalpidav isik, kes peab üleval kahte või enamat alaealist last, võib maksustamisperioodi tulust maha arvata täiendava maksuvaba tulu kuni 17 aasta vanuse lapse kohta alates teisest lapsest.

Loe edasi

Vaidluse korral käsitatakse last ülalpidava isikuna isikut, kellele makstakse perehüvitiste seaduse §-s17 sätestatud lapsetoetust.

Loe edasi

Alates 2023. aastast rakendub uue maksuvaba tulu liigina maksuvaba tulu vanaduspensionieas.

Loe edasi

Residendist füüsilisel isikul on õigus maksustamisperioodi tulust maha arvata endale eluasemeks elamu või korteri soetamiseks võetud laenu või liisingu intress, mis on maksustamisperioodil tasutud lepinguriigiresidendist krediidiasutusele või sellise äriühinguga samasse kontserni

Loe edasi

Residendist füüsilisel isikul on õigus maksustamisperioodi tulust maha arvata tema poolt maksustamisperioodil tasutud enda ja oma alla 26 aasta vanuse alaneja sugulase, õe või venna koolituskulud või eelnimetatud koolituskulude puudumisel ühe alla 26 aasta vanuse Eesti alalise elaniku koolituskulud.

Loe edasi

Tulumaksuga ei maksustata ametnikule, töötajale või juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele tööandja või tema asemel kolmanda isiku makstavat teenistus-, töö- või ametilähetusega seotud kulude hüvitist ning välislähetuse päevaraha ja välislähetustasu, samuti teenistuja perekonnaliikme eest makstavat

Loe edasi

Maamaks on maa maksustamishinnast lähtuv maks. Maa maksustamishind määratakse ja selle vaidlustamise kord kehtestatakse, lähtudes maa hindamise seadusest.

Loe edasi
Maksud, Maamaks

Kohaliku omavalitsuse volikogu kehtestab hiljemalt maksustamisaastale eelneva aasta 1. juulil igale järgmisele maa sihtotstarbegrupile maksumäära:

Loe edasi
Maksud, Maamaks

Maksu- ja Tolliamet väljastab maksumaksjale maksuteate tasumisele kuuluva maamaksu summa kohta hiljemalt 15. veebruariks. Maamaksu ei määrata ja maksuteadet ei väljastata, kui maksusumma on alla 5 euro.

Loe edasi
Maksud, Maamaks

Maksumaksja, kes ei ole maksustamisaasta maamaksuteadet 25. veebruariks kätte saanud, on kohustatud sellest 30 päeva jooksul teavitama Maksu- ja Tolliametit.

Loe edasi

Palun andke nõu. Kliendil maatulundusmaal asub suur hobutall/laut. Soovib müüa. Kas tuleb tulumaksu maksta? Müüja on eraisik. Tänud ette

Loe edasi

Ehitusjärgus korteri ostmine Võlaõiguslik müügileping sõlmiti 25.10.21. Müüja müüb lepingu eseme Ostjale hinnaga...eurot. müüja avaldab, et ostuhind sisaldab käibemaksu( % ei ole toodud). ostuhinnast 25 tuh on tasutud.

Loe edasi

Tere! Küsimus on abielujooksul soetatud vara müügilt saadud tulu maksustamise kohta. Nimelt abikaasad sõlmisid abielu 1979. aastal. Abielu jooksul lõi üks abikaasa ettevõtte 1998aastal. Aastal 2000 ühineti teise ettevõttega. Ettevõtetesse tehti ka sissemakseid.

Loe edasi

Tere, Saan ettevõtte osaluse müügist X summa (müün eraisikuna). See mõjutab minu aastatulu - võib juhtuda nii, et see ületab 25000 eur selle 2024. aasta kohta, ehk et maksuvaba tulu oleks 0. Küsimus on aga selles kui sissetulek on üle 25000 eur 2024.

Loe edasi

Tere õhtust lgp Hugo Legal Kas ma olen milleski valesti aru saanud, kuid kompromissi kinnitamise dokumendis RESOLUTSIOON punktis 1.3 on selgelt kirjas...............Kostja tasub hagejale kompromissi korras kokku 650 eurot, kas korras KOKKU ei tähenda seda, et hageja saab selle KOGU summ

Loe edasi
Maksud, Töö

Tere Lisatasu/boonus on üks töötasu osa, mis on töölepingu lisas kirjeldatud eesmärkide täitmise tulemuse kaudu. Töötaja on täna ettevõttest lahkunud, tööleping lõpetatud. Kehtiv töösuhe puudub.

Loe edasi