Mida tähendab „kasu“ vara müügist?

Kasu või kahju vara (vt ka § 15 lõige 1) müügist on müüdud vara soetamismaksumuse ja müügihinna vahe.

Kasu või kahju vara vahetamisest on vahetatava vara soetamismaksumuse ning vahetuse teel vastu saadud vara turuhinna vahe.

Maksumaksjal on õigus kasust maha arvata või kahjule juurde liita vara müügi või vahetamisega otseselt seotud dokumentaalselt tõendatud kulud.

Näiteks: Kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamisel loetakse võõrandamisega seotud kuludeks ka metsa majandamisega seotud dokumentaalselt tõendatud kulud ning maksumaksjal on õigus samal või kolmel järgneval maksustamisperioodil arvata need maha kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamisest saadud tulust, kui on täidetud järgmised tingimused:

  1. tegemist on metsa majandamisega metsaseaduse tähenduses;
  2. metsaseaduses sätestatud juhul on metsaomanik esitanud metsa majandamise tegevuse kohta Keskkonnaametile metsateatise ja Keskkonnaamet on lubanud metsateatises kavandatud tegevuse.

Metsa majandamisega seotud kuludeks eeltoodud tähenduses ei loeta tulumaksuga mittemaksustatava toetuse arvel tehtud kulusid.

/täiendavalt: TuMS § 37/

Kontrollitud: